Modersmålsundervisning

Modersmål är ett frivilligt skolämne som erbjuds barn som har minst en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.

Vem kan få undervisning i modersmålet?

För att få undervisning i modersmål krävs att:

  • Minst en av vårdnadshavarna har språket som modersmål
  • Eleven talar språket hemma och har grundläggande kunskaper i språket
  • Minst fem elever i kommunen har ansökt om språket
  • Det finns en lämplig lärare för undervisningen

Även adoptivbarn har rätt till modersmålsundervisning om de har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning ordnas i grupper om fem eller fler på någon av stadens skolor.

Minoritetsspråk

Elever som tillhör de nationella minoriteterna har utökad rätt till undervisning i Modersmål. Eleverna behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket, det räcker att de tillhör någon av minoritetsgrupperna. Antalet elever behöver inte heller vara minst fem, utan kan vara färre. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Ansökan och avanmälan

Ansökan om modersmålsundervisning görs på en blankett som lämnas till skolan.

Anmälan modersmålsundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elever som deltar i modersmålsundervisning behöver inte göra ny ansökan inför kommande läsår utan registreras automatiskt för samma språk.

Om en elev inte längre önskar delta i modersmålsundervisningen ska vårdnadshavaren göra en skriftlig avanmälan till skolan.

Skolgång för nyanlända elever

Nyanlända barn har rätt till skolgång i Sverige. För att få skolplats i Sundbyberg, kontakta Sundbybergs Globala på globala@sundbyberg.se och ange:

  • Barnets namn
  • Födelsedatum
  • Språk (modersmål och/eller skolspråk)
  • Kontaktpersonens namn och telefonnummer

Sundbybergs Globala genomför ett introduktionssamtal med den nyanlända eleven och dess föräldrar/vårdnadshavare. På mötet informeras familjen om det demokratiska svenska skolsystemet.

Studiehandledning på modersmålet

Nyanlända elever har rätt till studiehandledning för att kunna följa undervisningen på svenska. Skolans personal ansöker om studiehandledning för eleven.

Senast uppdaterad 5 augusti 2020