Örskolan

Örskolan - skolan i ständig utveckling där lärandet är synligt och allas ansvar! I Örskolan får varje barn bästa möjliga förutsättningar och verktyg för ett livslångt lärande, stöd i sin personliga utveckling för fortsatta studier. I Örskolan är man trygg och får utveckla sin sociala kompetens för att bli redo för framtiden!

Om Örskolan

Örskolan ligger idag på Örsvängen 14 i temporära, ljusa och luftiga lokaler. En ny skola ska byggas och på sikt ska Örskolan utöka sin verksamhet från en till tre paralleller.

Örskolan har cirka 220 elever. Många elever är flerspråkiga och har ett annat modersmål.

Örskolan är integrerad med fritidshemmet i samma lokaler. Det finns tre fritidsavdelningar och en öppen verksamhet/fritidsklubb för 10-12 åringarna.

Skolan har ett fantastiskt bra geografiskt läge med närhet till Lötsjön, Råstasjön, Ursviksskogen och Hallonbergen centrum. Kommunikationerna är goda och buss 506 stannar utanför skolans entré. Skolan har alla ämnen i skolhuset förutom slöjd som anordnas i Kulturamas lokaler.

Till hösten planeras en viss profilering för årskurs 4-6 inom ramen av elevens val: Internationell EU inriktning, fotboll, dans och skapande inriktningar.

Organisation

På skolan finns tre arbetslag; F-1, 2-3 och 4-6, bestående av olika yrkeskategorier såsom förskollärare, fritidslärare, barnskötare och lärare med olika behörighet och kompetens. Som skolledning finns en rektor på heltid. Örskolan har sedan januari också cirka tio elever som är nyanlända och till dessa en knuten lärare i svenska som andraspråk med spetskompetens.

Pedagogik

Skolan lägger särskild vikt vid matematik och svenska och strävar efter att ha ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Från och med vårterminen 2016 satsar skolan på att integrera IT i den dagliga undervisningen och på så vis utveckla den pedagogiska verksamheten för alla elever och för elever i behov av särskilt stöd.

Särskilt språkutvecklande arbetssätt med Ipads som verktyg har startat med fokus på årskurs ett och fritids.

Fokus på trygghet och gemenskap

Tema: Du och jag och alla tillsammans!

I Örskolan ska alla elever känna sig välkomna och trygga!

Skolan värnar om många gemensamma aktiviteter med tvärgrupper av elever, till exempel vid friluftsdagar och temaveckor. Under vårterminen har skolan ett arbete med skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling som involverar alla barn och elever, deras vårdnadshavare och all personal. Arbetet avslutas med ett Öppet Hus kväll med stor fest!

Från vårterminen 2016 deltar Örskolan i Trivselledarprogrammet där elever driver kvalitativ rastverksamhet för sina kamrater under rasterna.

Estetisk verksamhet

Skolan anser också att det är viktigt med skapande aktiviteter då det främjar elevernas utveckling och inlärning. Därför fokuserar Örskolan på skapande aktiviteter på fritids såväl som på rörelse- och idrottsaktiviteter inom idrottslyftet och med dans både på skoltid och på fritids.

Film om förskoleklass

Senast uppdaterad 15 april 2019