Lilla Alby skola

Mitt i centrala Sundbyberg ligger Lilla Alby skola, en skola som växer tillsammans med övriga Sundbyberg. Skolan har närhet både till kommunikationer och grönområden såsom Tuvanparken, Bällstaån och Marabouparken.

Lilla Alby skola har cirka 450 elever, från förskoleklass till skolår 6. Vi erbjuder fritidsverksamhet till alla barn från förskoleklass till och med skolår 3. Det finns även en 10-12-årsverksamhet för de äldre eleverna. Fritidsverksamheten är integrerad i skolan och alla arbetar mot samma mål: respekt, trygghet och arbetsglädje

Hösten 2015 utökades Lilla Alby skola med en ny skolbyggnad. Skolan består nu av två byggnader: vita och röda huset. I det vita huset går elever i förskoleklass till och med årskurs 2 och i det röda huset finns elever i årskurs 3-6. Administration och matsal hittar du också i röda huset.

Pedagogik

På Lilla Alby skola strävar vi efter att varje elev ska utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Vår målsättning är att alla ska mötas med respekt, känna trygghet och arbetsglädje.

Respekt mot varandra bygger vi med hjälp av personalen, som engagerar sig i varje enskild elev. Detta underlättas genom att personalen jobbar i arbetslag kring ett bestämt antal elever, för att bättre se helheten både i lärandet och i leken. För att främja respekten för varandra, oavsett ålder, har vi ett faddersystem där äldre och yngre elever får möjlighet att mötas och samspela i vardagen, på friluftsdagar och temadagar. Fadderverksamheten bidrar också till ökad trygghet på skolan.

Trygghet är en förutsättning för maximal kunskapsinlärning. Trygghet skapas genom att alla i personalen jobbar mot samma mål, har  ett gemensamt  förhållningssätt och en samsyn kring rutiner i det dagliga arbetet. Ett nära samarbete med hemmen ser vi som ytterligare en trygghetsfaktor. Skolan har ett aktivt likabehandlingsarbete. Sedan några år har skolan ett samarbete med stiftelsen Friends, som utbildar både personal, föräldrar och elever.

Arbetsglädje vill vi att alla ska känna på Lilla Alby skola. Vi har därför skapat en inspirerande miljö som uppmuntrar till egna initiativ. Ett varierat arbetssätt med både teori och praktik, som bygger på elevinflytande, innebär också ökad arbetsglädje.

Senast uppdaterad 25 maj 2020