Kymlingeskolan fasad

Kymlingeskolan

Kymlingeskolan är Sundbybergs stads nyaste F-6 skola som ligger mitt i stora Ursvik. Skolan är byggd för att bli guldklassad och den är genomtänkt vad gäller miljö och hållbarhet.   

Kymlingeskolan har stora, ljusa klassrum med tillhörande grupprum och fritidsavdelningar. Skolan en fantastiskt spännande och lustfylld skolgård och en aktivitetshall för rörelse, lek, idrott och musik samt en slöjdateljé. Det finns även ett bibliotek och en matsal med två sektioner där det även finns möjlighet till hem- och konsumentkunskap.

Skolan har vid starten i augusti cirka 450 elever.

Pedagogik

Kymlingeskolan har vid starten tre förskoleklasser, tre årskurs 1, tre årskurs 2, två årskurs 3, tre årskurs 4, två årskurs 5 och två årskurs 6. Skolan värnar om en bra arbetsmiljö för både eleverna och pedagogerna och vi arbetar för att alla elever ska nå kunskapsmålen och utvecklas så långt som möjligt. Arbetet med att vara en bra kompis får utrymme under hela skoldagen. Skolan har en likabehandlingsplan som uppdateras varje år samt ordningsregler för allas trivsel.

Skolans personal arbetar i olika arbetslag och arbetsgrupper. Skolan har ett aktivt team bestående av specialpedagog/speciallärare, skolsköterska och rektor. Elevernas kunskaps- och sociala utveckling följs regelbundet upp av lärarna samt i elevhälsoteamet. Varje termin genomförs utvecklingssamtal, och en individuell utvecklingsplan upprättas en gång per läsår för den enskilda eleven.

Matematiken och språkutvecklande arbetssätt är också viktiga delar i skolans arbete. Likaså använder vi oss av närheten till naturen i vårt arbete. 

Senast uppdaterad 4 augusti 2020