Fritids och avgifter

För barn i förskoleklass till årskurs 6 erbjuder kommunen fritidshem före och efter skoldagen. Fritids är inskriven verksamhet. Det betyder att fritidsplaceringen är avgiftsbelagd och fortlöper till och med årskurs 6. Om du inte vill ha kvar fritidsplatsen för ditt barn måste du säga upp platsen. Det är två månaders uppsägningstid och avgiften betalas under uppsägningstiden.

Fritids

För ansökan till fritids vänder du dig direkt till ditt barns skola. Du hittar kontaktuppgifter till grundskolorna här Länk till annan webbplats..

Fritids är öppet för skolbarn i förskoleklass till årskurs 6 under skoltid samt under lov när de inte har undervisning. På fritids stimulerar vi elevernas utveckling och lärande, och erbjuder dem olika aktiviteter.

För en plats på fritids betalar du en månadsavgift enligt en fastställd taxa. Avgiften betalas till Sundbybergs stad (om du är skriven i kommunen) oavsett om ditt barn har en placering inom staden eller utanför.

När barnet har fått en plats lämnar du som vårdnadshavare inkomstuppgift. Vid ändrade inkomster eller ändrade familjeförhållanden lämnar du nya uppgifter. Har du ingen inkomst registrerar du den som 0kr. Om du inte registrerar din inkomst kommer du att få den högsta avgiften.

Lämna inkomstuppgift via e-tjänst Länk till annan webbplats.
Lämna inkomstuppgift på blankett Länk till annan webbplats.

Din avgift grundar sig på:

  • Den sammanlagda inkomsten i hushållet (där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer.
  • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Maxtaxa

Sundbybergs stad tillämpar maxtaxa. Det betyder att det finns en övre gräns för hur mycket du betalar i barnomsorgsavgift. Om ditt hushåll har en sammanlagd inkomst på 52 410 kronor eller mer per månad före skatt betalar du den högsta avgiften i maxtaxans tabeller.

Om du har fler än ett barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du lägre avgift för de yngre syskonen. Avgift tas ut för högst tre barn. Det yngsta räknas alltid som barn 1 oavsett form av barnomsorg. Tabellen nedan gäller tom 31 dec 2022.

From 1 januari gäller avgifterna enligt nedan:

Fritidshem

Barn nummer

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

1048 kronor

Barn 2

1%

524 kronor

Barn 3

1%

524 kronor

Barn 4


ingen avgift

Du betalar fritidshemsavgift 12 månader per år. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunen om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

Ansökan om fritids för barn ej folkbokförda i Sundbyberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om e-faktura och autogiro

E-faktura och autogiro för privatpersoner - Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Uppsägning av fritidsplats

Det är två månaders uppsägningstid på fritidsplats och avgiften betalas under uppsägningstiden. Du säger upp fritidsplatsen via e-tjänsten eller på blankett (se längre ner). Om en plats sägs upp och återplacering önskas på samma eller annat fritidshem inom tre månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för dessa månader.

Om ditt barn går på en fristående skola eller på en skola utanför kommunen behöver du säga upp platsen både till skolan och till Sundbybergs stad. Uppsägning ska ske enligt de villkor som anges av Sundbybergs stads riktlinjer för barnomsorg.

För att säga upp platsen till Sundbybergs stad kan du göra det via e-tjänsten, alternativt skicka uppsägningsblanketten till bou@sundbyberg.se.

Säg upp fritidsplats via e-tjänst Länk till annan webbplats.
Säg upp fritidsplats via blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdar är mötesplatser för ungdomar mellan 13-19 år och är gratis att besöka. I Sundbyberg finns tre fritidsgårdar: Fritiden i Hallonbergen, Hundra74 i Rissne och Stationen i centrala Sundbyberg (Ängskolan).

Läs mer om Sundbybergs stads fritidsgårdar här.

Senast uppdaterad 4 april 2022