Regler heldygnsomsorg

Verksamheten är öppen alla dygnets timmar och alla dagar då behov av omsorg finns. Dock har verksamheten behov av att vid några tillfällen per år samla hela personalgruppen för planering och kompetensutveckling. Vid dessa tillfällen är verksamheten stängd. Dessa stängningar anslås i god tid i förväg. Barnomsorg i Ugglans verksamhet kan inte kombineras med barnomsorg i annan förskoleverksamhet utan erbjuds kontinuerligt i denna särskilt anpassade verksamhet.

  • Barn kan erbjudas verksamhet på obekväm arbetstid när vårdnadshavarna/föräldrarna samtidigt har sina ordinarie arbeten förlagda till kvällar, nätter eller helger. Detta ska styrkas med arbetsgivarintyg. Partner som är sammanboende med barnets förälder räknas i detta sammanhang som förälder.
  • Barn kan vistas i verksamheten i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas/föräldrarnas förvärvsarbete samt under deras resor till och från arbetet.
  • Anmälan om barnomsorg på obekväm arbetstid görs via e-tjänst. Arbetsgivarintyg och schema skickas separat.
  • Barnens schema som styrs av vårdnadshavarnas/föräldrarnas arbetstid ska lämnas till verksamheten i så god tid som möjligt. Detta gäller även förändringar av tider, som bör meddelas god tid i förväg.
  • Barnen lämnas och hämtas i verksamheten av vårdnadshavare/förälder utifrån varje familjs behov i överenskommelse med ansvarig för verksamheten.
  • Förälder som arbetar under natten kan låta barnet vistas i verksamheten under de timmar de behöver sova efter arbetad natt.
  • Föräldrar betalar avgift enligt maxtaxan.
  • Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid omprövas varje termin genom att styrkta arbetsgivarintyg om arbetet och arbetstidens förläggning lämnas.
  • När behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid upphör anmäler vårdnadshavare/förälder barnet för omplacering till annan förskoleverksamhet. Barnet kan ha kvar sin plats på dagtid, i mån av tillgång på plats, i Ugglans verksamhet.
  • Vid föräldraledighet kan barnet ha kvar sin plats på dagtid, enligt gällande regler om förskoleplats under föräldraledighet, i mån av tillgång på plats i Ugglans verksamhet.
Senast uppdaterad 19 december 2018