Avgift förskola

Du betalar förskoleavgift för barn i förskola eller familjedaghem. Den beräknas utifrån hushållets registrerade inkomster och antal förskolebarn i familjen. Om ni flyttar eller ditt barn ska börja förskoleklass måste du säga upp platsen. Det är två månaders uppsägningstid och avgiften betalas under uppsägningstiden.

Avgiften för barnomsorg betalar du till Sundbybergs stad. Om du har en placering för ditt barn i annan kommun, men är skriven i Sundbyberg så betalar du ändå alltid avgift till din hemkommun.

Maxtaxan justeras varje år från 1 januari vilket innebär att avgiftsnivåerna ändras. Läs mer under rubriken Maxtaxa.

Din avgift grundar sig på:

  • Den sammanlagda inkomsten i hushållet (där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer som är registrerad i e-tjänsten eller inskickad på blankett.
  • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, familjedaghem och fritidshem och barnens ålder.

Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att uppdatera dina inkomstuppgifter innan barnet börjar på förskolan samt även uppdatera uppgifterna vid förändring. Har du ingen inkomst registrerar du den som 0 kronor. Om du inte registrerar din inkomst kommer du att få den högsta avgiften. Vid ändrade inkomster eller ändrade familjeförhållanden lämnar du nya uppgifter. Nya uppgifterna registreras from nästkommande månad. Fakturan justeras inte retroaktivt.

Lämna inkomstuppgift via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lämna inkomstuppgift på blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beräkna din avgift

Här kan du beräkna din avgift inom förskola och fritids.

Beräkna avgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Deltidstaxa

Sundbyberg tillämpar deltidstaxa för barn som går max 15 timmar på förskolan. Tiderna förläggs i samråd med förskolan och är anpassade efter förskolans verksamhet. Schematiden måste registreras via e-tjänsten för att det ska generera ett avdrag.

För barn 1–2 år vars vårdnadshavare väljer förskoleplats max 15 timmar i veckan betalas avgift med 3/4 av maxtaxan.

För barn som omfattas av allmän förskola vars vårdnadshavare väljer förskoleplats max 15 timmar i veckan räknas placeringen som avgiftsfri allmän förskola under skolans läsår. För plats under sommarlovet om max 15h/v betalas avgift med 3/4 av maxtaxan.

Maxtaxa

Sundbybergs stad tillämpar maxtaxa. Det betyder att det finns en övre gräns för hur mycket du betalar i förskoleavgift. Om ditt hushåll har en sammanlagd inkomst på 52 410 kronor eller mer per månad före skatt betalar du den högsta avgiften i maxtaxans tabeller.

Om du har fler än ett barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du lägre avgift för de yngre syskonen. Avgift tas ut för högst tre barn.

Det yngsta räknas alltid som barn 1 oavsett form av barnomsorg. Tabellen nedan gäller till och med 31 dec 2022.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år betalar du en lägre avgift. Då får du ett automatiskt avdrag på avgiften.

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn nummer

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1 572 kronor

Barn 2

2%

1 048 kronor

Barn 3

1%

524 kronor

Barn 4


ingen avgift


Avgiften betalas från och med det datum för placering som står på placeringsbeslutet. Du betalar avgift 12 månader per år för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunen om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

Anmälan om e-faktura och autogiro

E-faktura och autogiro för privatpersoner - Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 1 juni 2022