Många bilar på en starkt trafikerad väg

Trafikbuller

Buller från spårtrafik, vägar och flygplatser kallas för trafikbuller. Trafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige.

Möjlighet till bidrag för bullerdämpande åtgärder

Sundbybergs stad har möjlighet att söka bidrag från Trafikverket för olika åtgärder. Därför kan vi erbjuda dig som fastighetsägare och boende i kommunen att söka bidrag för bullerdämpande åtgärder, förutsatt att bullret är orsakat av trafik på kommunala vägar Det är endast möjligt att få medfinansiering upp till 50 procent för den del av fastigheten som är bullerutsatt (vid fönsterbyte gäller det till exempel inte alla fönster i huset, utan endast de som är bullerutsatta).

Fastighetsägaren ansvarar för att mäta och utreda buller. Staden har inte möjlighet att hjälpa till att ta fram ansökningsmaterial. Det finns konsulter som kan hjälpa till med mätningar och ansökningar. Staden får inte hänvisa till eller rekommendera specifika konsulter.

Fastighetsägaren skickar ansökan till kommunen som i sin tur skickar vidare till Trafikverket som kan bevilja medfinansiering för bulleråtgärder på fastighet. Detta sker i samband med stadens samlade projektansökan och staden kan inte garantera utbetalning. När Trafikverket har fått in ansökan jämför de underlag och prioriterar gentemot andra liknande ansökningar i länet. De meddelar sedan beslut till staden om att bevilja eller avslå inkomna ansökningar.

Ansökan

Ansökningsprocessen är tidskrävande. Det kan ta 1,5–2år från beviljad ansökan till utbetalning. Ansökningstiden varierar från år till år, men den brukar ligga i början av september. Det är viktigt att fastighetsägare som vill ansöka om bidrag har gjort utredningar och mätningar i god tid före. Inga byggnadsarbeten får påbörjas innan ansökningen är beviljad.

Om man får beviljad statlig medfinansiering, vad händer då?

  • Staden meddelar fastighetsägaren som kan utföra åtgärden.
  • Fastighetsägaren ska sedan skicka in fakturor som tydligt specificerar de åtgärder som beviljats medfinansiering. Vilka belopp som faktiskt är upparbetat verifieras med hjälp av dessa fakturor. Det är fastighetsägaren som ansvarar för kvaliteten på underlagen. Undermåliga underlag kan innebära att medfinansieringen inte betalas ut.
  • Vid godkända underlag betalar Trafikverket medfinansieringen till Sundbybergs stad som sedan betalar vidare till fastighetsägaren.

 

Senast uppdaterad 15 augusti 2022