Snöröjningsmaskin jobbar på väg

Så här prioriterar vi

Att snöröja hela Sundbyberg med full bemanning tar 10–14 timmar. Här kan du läsa mer om hur vi prioriterar vårt arbete och vilka insatser vi utför i vårt vinterunderhållningsprogram.

När påbörjas snöröjningen?

Snöröjningen startar när snödjupet är minst 5 cm på gång- och cykelbanor och 7 cm på körbanorna. Vanligtvis börjar vi snöröja när det slutat snöa så att vi får med oss all snö på en plogning. Vid långvarigt snöfall eller vid kraftiga mängder snö kan vi börja innan det slutat snöa.

När plogar ni på min gata?

Viktigast är att utryckningsfordon och kollektivtrafik ska kunna ta sig fram. Därför plogar vi huvudgator, bussleder och större gång- och cykelvägar först. De stora gatorna tar sju timmar att snöröja vid ett snödjup på 7 cm, kommer det mer snö tar det längre tid. Därefter plogar vi resten av kommunen.

Att snöröja hela Sundbyberg med full bemanning tar 10–14 timmar. Du kan läsa mer om vår prioritering i stadens Vinterunderhållsprogram under Relaterat innehåll.

Det är svårt att ta sig fram på gång- och cykelbanan. När snöröjer och halkbekämpar ni?

Vi har nio traktorer fördelade på nio områden i kommunen. Snöröjning av gång- och cykelbanor tar ungefär 10 timmar per område. Vi får problem när temperaturen växlar mellan varmt och kallt, för då hinner isen både smälta och frysa. När isen tinar rasar sand igenom det tunna islagret på gångbanorna, och då bildas en isskorpa som gör att det blir väldigt halt.

Senast uppdaterad 23 januari 2019