Bild på Esplanaden och vattentornet.

Foto: Fredrik Hjerling

Strategi för angöring och parkering i Sundbybergs stad

Just nu är dokumentet Sundbybergs stads strategi för angöring och parkering ute på remiss internt hos stadens förvaltningar och bolag. Dokumentet behandlar angöring och parkering på allmän platsmark samt kommunal kvartersmark.

Strategin syftar till att ge vägledning i ärenden rörande angöring och parkering av framför allt motorfordon men även cyklar. Genom att specificera hur angöring (= på- eller avstigning, lastning/lossning av gods samt avfallshantering) och parkering för bil ska prioriteras och hanteras på allmän platsmark och kommunal kvartersmark kan stadens arbete med dessa frågor bli mer effektivt, konsekvent och samordnat.

I takt med att staden vuxit har behovet av att ta fram ett gemensamt strategidokument för stadens tjänstepersoner, förvaltningar, förtroendevalda och helägda bolag ökat. Det är naturligt att frågor gällande reglering och prioritering av stadens mark ligger högt upp på agendan. Förutom att strategin ska fungera som en gemensam plattform för nämnda grupper kan den utgöra ett stöd för andra aktörer som deltar i stads- och trafikplaneringen i Sundbybergs stad (exempelvis exploatörer, konsulter och näringsliv).

Prioriteringsordning

Bild prioriteringsordning parkering

Ovanstående prioriteringsordning gäller i befintlig miljö samt vid ny-, om- och tillbyggnationer, och fungerar som stöd i samband med prioritering av vilken eller vilka funktioner som ryms inom den tillgängliga markytan. Det vill säga hur de olika funktionerna prioriteras inom den tilldelade ytan för angöring och parkering.

Remissarbetet

Remissperioden sträcker sig till sista juni 2021, därefter ska stadsmiljö- och tekniska nämnden ta beslut om strategidokumentet. Du finner remissunderlaget i vårt diarium Länk till annan webbplats..

Om du har frågor om remissunderlaget och arbetet med strategin kan du ställa dem via denna mail: angoringoparkering@sundbyberg.se.

Frågor och svar

Vad innebär begreppen “angöring” och “parkering”?

Angöring innebär på- eller avstigning, lastning eller lossning av gods, eller avfallshantering. Det är viktigt för både privatpersoner och för nyttotrafik (t.ex. leveransfordon, avfallsfordon, färdtjänst osv.) att det finns platser för angöring.

Parkering innebär (enligt förordningen om vägtrafikdefinitioner) uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som
1. föranleds av trafikförhållandena,
2. sker för att undvika fara, eller
3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

Varför har staden tagit fram ett förslag till strategi för angöring och parkering?

När strategin har antagits ska den ge vägledning åt stadens tjänstepersoner, förtroendevalda och helägda bolag i det dagliga arbetet. Behovet av att ta fram ett gemensamt strategidokument har identifierats löpande, i takt med att frågor gällande reglering och prioritering av stadens mark har uppstått.

Förutom att strategin ska fungera som en gemensam plattform för dessa grupper kan den utgöra ett stöd för andra aktörer som deltar i stads- och trafikplaneringen i Sundbybergs stad (exempelvis exploatörer, konsulter och näringsliv).

I en stad som Sundbyberg där befolkningen ökar och den tillgängliga markytan är begränsad, behöver det finnas gemensamma strategier och ställningstaganden att jobba mot för att nyttja marken effektivt. Det görs genom att tillgängliggöra den för så många som möjligt.

Vilken typ av information innehåller förslaget till strategi?

Dokumentet presenterar fyra strategier samt ett flertal ställningstaganden rörande angöring och parkering av framför allt motorfordon men även cyklar.

Ställningstagandena ska ge vägledning i situationer då beslut måste fattas gällande till exempel en parkeringsytas funktion eller en plats parkeringsreglering. Genom att ha ett samlat förhållningssätt i dessa frågor blir arbetet med angöring och parkering mer effektivt, konsekvent och samordnat. I stadens arbete med angöring och parkering ska nedanstående fyra strategier vara vägledande. De har sin utgångspunkt i stadens Översiktsplan och Mobilitetsprogram.

  • Effektivt nyttjande av stadens mark för en attraktiv stadsmiljö.
  • Konsekvent hantering i hela staden för att lätt kunna parkera rätt.
  • Balanserad tillgänglighet till parkering för ett ökat hållbart resande.
  • Tydliga trafikmiljöer för en ökad trafiksäkerhet.

Vad innebär “parkeringsreglering”?

Reglering är ett brett begrepp som innefattar de regler som gäller för att parkera ett fordon. Parkering kan exempelvis regleras genom att definiera var parkering får och inte får ske, vilken eventuell avgift som gäller och om parkeringen är tidsbegränsad.

Avgiftsreglering är ett verktyg kommunen kan använda för att påverka tillgängligheten till parkeringsplatser. Hög avgift på platser med hög efterfrågan på parkering skapar rotation genom att parkeringsplatserna inte används längre än nödvändigt. Det gör att nästa person som önskar parkera i det nämnda läget får ökad chans att hitta en ledig parkeringsplats. Tidsbegränsning, till exempel parkering tillåten i max 30 minuter, är ett ytterligare sätt att skapa rotation bland parkerade fordon.

Hur prioriteras ytor för angöring och parkering på allmän platsmark?

Olika funktioner, målgrupper och trafikantgrupper efterfrågar ytor för angöring och parkering på allmän platsmark och kommunal kvartersmark på olika sätt. För att markytorna i staden ska nyttjas effektivt utgår fördelningen av dem från en prioriteringsordning mellan alla ingående funktioner.

Denna fungerar som stöd i samband med prioriteringen av vilken eller vilka funktioner som ryms inom den tillgängliga markytan. I vissa situationer ryms alla funktioner, men i andra situationer kanske endast de två eller tre första funktionerna kan prioriteras inom den tillgängliga markytan.

Högst i prioriteringsordningen ligger angöring, exempelvis avfallshantering, varuleveranser och färdtjänst. Sedan kommer kategorin parkering för rörelsehindrade då dessa personer behöver ha tillgång till parkering nära stadens målpunkter.

Därefter prioriteras besökare till servicefunktioner som till exempel vårdcentral, apotek eller myndigheter, samt besökare till handel.

Parkering för cykel ska säkerställas före bilparkering då handel i stadsbebyggelse kan gynnas av begränsad biltrafik och bra förutsättningar för hållbart resande. Bilparkering för boende ska enligt stadens Mobilitetsnorm hanteras på kvartersmark. I äldre delar av staden finns inte den möjligheten fullt tillgodosedd och därför har boendeparkeringstillstånd på allmän platsmark införts. För att alla funktioner som efterfrågas i staden ska få plats i gaturummet måste parkeringar för boende anpassas vad gäller lokalisering, tids- och avgiftsreglering.

Hur prioriteras ytor för angöring och parkering på kommunal kvartersmark?

Prioriteringsordningen gäller till stor del även för fördelningen av angörings- och parkeringsytor på kommunal kvartersmark, i befintlig miljö samt vid ny-, om- och tillbyggnationer.

De två första funktionerna angöring samt parkering för rörelsehindrade ska prioriteras högst även på kommunal kvartersmark. Därefter ska besöksparkering, parkering för boende och parkering för anställda prioriteras beroende på verksamhetens behov.

Kommer stadens boendeparkeringar att tas bort?

I Sundbyberg, Sveriges till ytan minsta kommun, där befolkningen ökar måste markytan nyttjas effektivt. Prioriteringen och regleringen av stadens angörings- och parkeringsytor behöver därför skapa ett effektivt nyttjande av stadens mark. I vissa fall kan det betyda att en parkeringsplats för boende måste göras om till angöringsplats för leveransfordon eller avfallsfordon, eller till en besöksparkering till någon av stadens alla målpunkter.

Boendeparkeringstillstånd på allmän platsmark tillämpas inte i samband med ny-, om- och tillbyggnation av bostadshus färdigställda efter 1 augusti 2019, enligt beslut i kommunfullmäktige 27/5 2019 § 340. I äldre områden som byggdes innan bilen blev ett vanligt färdmedel iordningsställdes inte parkering på kvartersmark och därför infördes boendeparkeringstillstånd på allmän platsmark.

Kommer avgiften på boendeparkeringstillstånd höjas?

Om boendeparkeringstillståndet är för lågt prissatt och öppet för alla att ansöka om kan det bli mer aktuellt att parkera på gatan istället för inom den egna fastigheten. Ett sådant scenario är problematiskt då det ökar konkurrensen om parkering på allmän platsmark för dem som inte har möjlighet att parkera inom sin egen fastighet.

Det är alltså viktigt att boendeparkeringsavgiften är anpassad till efterfrågan på parkering för att stimulera användningen av privata parkeringsanläggningar på kvartersmark. En boendeparkeringsavgift som är lika hög eller högre än avgiften på kvartersmark bidrar till att boende väljer att parkera på kvartersmark där det är möjligt.

Hur påverkar strategin stadens angörings- och parkeringsplatser?

Staden behöver säkerställa att dess angörings- och parkeringsplatser på allmän platsmark och kommunal kvartersmark är reglerade på de sätt som möter efterfrågan på respektive plats bäst. Det kan handla om att tillgängliggöra parkeringsplatser genom att anlägga besöksparkering med högre taxa för att öka rotationen utanför någon av stadens målpunkter eller införa samnyttjande utanför en skola för att möjliggöra avlämning på en lastplats vid skoldagens början.

För att det ska bli enklare att parkera rätt ska det vara liknande reglering på platser som liknar varandra. I strategin presenteras bland annat olika varianter av samnyttjande för att effektivisera nyttjandet av stadens angörings- och parkeringsplatser. Det kan till exempel röra sig om att tillåta avlämning av elever till en skola under morgonen, leveranser till skolan under dagtid och boendeparkering eller besöksparkering under kvällstid.

Är inte bilen viktig för stadens handel och verksamheter?

Bilen möjliggör för personer att ta del av stadens butiker och kultur- och nöjesliv, men konkurrerar ofta ytmässigt med gång, cykel och kollektivtrafik samt andra ytkrävande funktioner i staden som exempelvis park, torg och butikslokaler.

Att öka möjligheterna för gående och cyklister att ta sig fram är mer hållbart ur ett miljöperspektiv och mer rättvist, då fler kan nyttja färdsätten. Utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv ska därför planering och reglering av angöring och parkering ske i relation till efterfrågan på parkering och annan möjlig markanvändning. Begränsning av biltrafik har visat sig bidra till ökade gång- och cykelflöden till följd av att gaturummet blir trevligare att vistas i.

Bilfria zoner med sammanhängande områden för gående och cyklister leder i många fall till att besökarna uppehåller sig längre tid på platsen, vilket kan innebära större bidrag till handelns omsättning. Det är en större andel av Sundbybergs hushåll som inte äger bil än som gör det. Det faktumet gör att det är viktigt att prioritera användningen av stadens mark noggrant, så att den är tillgänglig för så många som möjligt.

Senast uppdaterad 20 april 2021