Lilla Ursvik - nya parkeringsregler

Eftersom staden fått synpunkter och själva konstaterat att infartsparkeringen ökat i Lilla Ursvik har stadsmiljö- och tekniska nämnden tagit beslut om att införa lokala parkeringsregleringar i området från den 1 november.

Frågor och svar

Varför har reglerna ändrats?

Eftersom staden fått synpunkter och själva konstaterat att infartsparkeringen ökat i området har sektorn för samhällsbyggnad beslutat att införa lokala parkeringsregleringar i området. Syftet är att tala om var parkering kan ske och att det då ska ges en tryggare och trafiksäkrare stadsmiljö i området, framförallt för de oskyddade trafikanterna.

Hela villaområdet kommer nu bli ett parkeringsförbudsområde och i området kommer sträckor med parkering läggas på de gator/sträckor som är tillräckligt breda. På parkeringsplatserna kommer det inte vara avgiftsbelagt utan 24 timmars parkering.

Även servicetider olika vardagar kommer att införas på parkeringsplatserna vintertid, från 1 november till och med 15 maj och kl. 08-16.

Observera att det inte kommer vara möjligt att boendeparkera i området.

Vad är det som händer efter 1 november 2021?

Lilla Ursvik har från 1 november reglerad parkering, det vill säga att staden inför lokala regler gällande var parkering får ske. Det kommer finnas vägmärken med skylten P som talar om var parkering är tillåten och mellan vilka tider. Ingen avgift kommer att införas.

Varför har beslutet tagits?

Det beror på den försvårade trafiksituationen som boende och förvaltning konstaterat. Det gör att gående och andra oskyddade trafikanter inte kan ta sig fram säkert i området. Parkerade bilar gör det stundtals svårt för framför allt barn att på ett trafiksäkert sätt ta sig fram längs gatorna, eftersom det inte är ovanligt att bilar står parkerade mot färdriktningen och nära korsningar.

Vem har tagit beslutet?

Stadsmiljö-och tekniska nämnden har beslutat om ändringarna. Läs mer här.

Kommer det att införas avgift i området?

Nej, inte i nuläget (november 2021).

Om förutsättningarna i området förändras och staden konstaterar en konkurrens kring parkeringsytorna, kan avgift införas som ett medel för att häva en sådan situation.

Varför blir det inte någon avgift i Lilla Ursvik när det är det i Stora Ursvik?

Eftersom staden inte kunnat konstatera en hög konkurrens kring parkeringsplatserna i Lilla Ursvik, har reglering med avgift inte införts. I Stora Ursvik är situationen en annan, med stor konkurrens om parkeringsplatser. Där har avgift införts för att hantera sitatuionen.

Målbilden för Lilla Ursvik är att förtydliga var parkering kan ske.

Hur länge är det tillåtet att parkera på parkeringsytorna?

Vintertid är det en inplanerad servicedag vilket gör att det är parkeringsförbud mellan 08-16 den specifika dagen. Övrig tid är det möjligt att parkera på platsen i 24 timmar.

Varför är det inte boendeparkering på gatan?

Eftersom det i området finns fastigheter där det bör finnas en parkeringsmöjlighet så kommer boendeparkering inte införas i området.

Får jag som boende parkera på parkeringsytorna?

Ja, det är öppet för alla att parkera på p-platserna.

Det står bilar länge än tillåtet på parkeringsytorna utan parkeringsanmärkning - varför?

Trots att det är 24 timmars parkering har staden inte resurser att dagligen kontrollera alla fordon som står parkerade i Lilla Ursvik. Regeln ger dock staden en möjlighet att vid kontroll rapportera fordon som långtidsparkerat.

Det står bilar som hindrar och är felparkerade, vad ska jag göra?

Om man uppfattar att ett fordon är långtidsparkerat görs enklast en felanmälan via stadens felanmälansystem.

Du hittar mer information här.

När det är servicetid städas inte alltid gatan, varför ska det då vara parkeringsförbud?

En servicetid är ett parkeringsförbud så att gatan kan tömmas på bilar. Det är inte alltid det kommer behövas snöröjas eller sopas på gatan. Men det kan även vara bra vid andra åtgärder, exempelvis arbeten i gaturummet som byggstarter eller belysningsarbeten.

Stanna eller parkera bilen?

Transportstyrelsen har tagit fram information om vad som gäller om du ska stanna respektive parkera bilen. Läs mer här Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 23 september 2022