Ny parkeringstaxa från 1 april 2023

Parkeringsavgifterna i Sundbyberg höjs för en hållbar, tillgänglig och inkluderande stad med ökad trafiksäkerhet. Om förslaget fastställs börjar det gälla från och med 1 april 2023.

Som Sveriges minsta kommun till ytan måste vi i Sundbyberg hushålla med våra begränsade ytor. Det finns många olika behov och funktioner som behöver dela på samma utrymme i vår stad. Bostäder, arbetsplatser, handel och kultur är exempel på verksamheter som har behov av parkering och både invånare och besökare behöver kunna nå sin målpunkt. För att kunna styra den tid ett fordon står parkerad, så att så många som möjligt ska kunna hitta en parkering vid behov, används parkeringsavgifter.

Parkeringsavgifterna är en nödvändighet för att styra trafiken och därför är det exempelvis skillnad på avgifterna i olika delar av Sundbyberg. Ju mer attraktiv en parkering är desto högre bör taxan vara. I de centrala delarna av Sundbybergs stadskärna ligger beläggningsgraden av parkeringsytor på 80-100%. När beläggningsgraden ligger över 85 % är det stor risk för söktrafik och trafikfarlig uppställning.

Avgiftshöjningen beror på att staden vill öka antalet parkeringsmöjligheter, så att det allmänna gaturummet blir mer tillgängligt – ju fler lediga platser, desto mindre felparkeringar och söktrafik. En höjning av parkeringsavgifterna på allmän platsmark hoppas alltså kunna medföra en ökad rotation bland fordon, vilket i sin tur kan leda till en ökad tillgänglighet för angöring och parkering.

Frågor och svar

Varför höjer ni avgifterna?

Sundbyberg är en liten stad, vi behöver alltid se över och utveckla platser för att kunna mötas. Att höja parkeringstaxorna handlar om att optimera användandet av stadens ytor, och på så sätt göra det enklare för fordon att hitta parkering i Sundbyberg. Tidigare har vi exempelvis sett över och förändrat servicetider för att öka möjligheterna till parkering och nu höjs avgiften för att öka rotationen av fordon, och på så sätt frigöra fler parkeringsplatser i det allmänna gaturummet.

Avgiftshöjningen beror alltså på att staden vill öka antalet parkeringsmöjligheter, så att det allmänna gaturummet blir mer tillgängligt – ju fler lediga platser, desto mindre felparkeringar och söktrafik.

Det är svårt att hitta parkeringsplatser i Sundbyberg redan idag, hur ska ni göra det möjligt för fler parkeringar?

Avgifterna höjs för att på så sätt öka rotationen av fordon, det vill säga att det frigörs fler parkeringsplatser i det allmänna gaturummet. Det handlar om att nyttja det utrymme vi har och optimera i den mån det går. Vi vill att det ska bli enklare att hitta en ledig parkering där och när man behöver det, och då måste ruljangsen av fordon som använder våra parkeringsplatser öka. Vi försöker optimera användandet av ytor och har sett över och förändrat servicetider för att öka möjligheterna till parkering.

Blir det nya parkeringszoner?

Den föreslagna taxaändringen påverkar endast timkostnaden i de befintliga parkeringszonerna och innebär ingen omskyltning eller annan förändring i gatumiljön vid införandet.

Hur ändras parkeringsavgifterna?

  • Parkeringsavgifter som är i de centrala delarna, som är affärsnära och har många servicefunktioner höjs med 10 kronor per timme. Resterande taxor höjs med 5 kronor per timme.
  • Nämnden bedömer att månadsavgiften för boendeparkering ska höjas från 600 kronor till 750 kronor per månad och personbil.
  • Det innebär även att avgiften för boendeparkering för MC höjs från 200 kr till 250 kr per månad och fordon.
  • Nämnden ser även ett behov av att justera ansökningsavgiften för boendeparkering på
    150 kr/år till 200 kr/år. Avgiftens syfte är att upprätthålla god registervård samt att det bidrar till ett aktivt beslut för ansökan av medborgaren.
  • Även nyttoparkeringstillståndet höjs från 8500 kr/år till 9000 kr/år för att taxan ska vara i paritet med övriga avgifter. Det är en mindre ökning än övriga avgifter för att främja näringsverksamheten i staden.

Varför är det prisskillnad mellan olika parkeringsplatser?

I vissa delar av Sundbybergs kommun är beläggningsgraden på parkeringsplatserna högre än i andra delar. Det gäller exempelvis i centrala Sundbyberg. Vi vill därför skapa bättre förutsättningar för de som besöker centrala Sundbyberg att snabbt kunna hitta en parkeringsplats i stället för att köra runt och leta efter en.

Det kräver att avgifterna är högre än på en plats med lägre beläggningsgrad.

Vad gäller för foodtrucks?

Avgiften för parkering av foodtrucks föreslås justeras för att skapa bättre möjligheter för dessa i staden, med en lägre och mer flexibel taxa.

Senast uppdaterad 22 februari 2023