Klipp häcken – för ökad trafiksäkerhet

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Växtlighet är trevligt men kan skymma sikten, dölja vägmärken och trafikljus samt försämra framkomligheten. I småhusområden har sikten stor betydelse för trafiksäkerheten. Under våren, sommaren och hösten är det lämpligt att klippa växterna på tomten så att de inte skymmer sikten.

Sker en olycka på grund av att du exempelvis inte har klippt din häck, kan du bli skadeståndsskyldig enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (2010:900).

Så här håller du sikten fri

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter, inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vartdera hållet.

Du som har tomt intill gata

Häckar och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,4 meter
  • över cykelväg, minst 3,2 meter
  • över körbana, minst 4,6 meter

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på art, klimatzon, jordens beskaffenhet och skötsel. I plantskolor finns kunskap att hämta. Där kan man förutom skötselråd även få tips om arter som passar trädgården, klimat- och funktionsmässigt.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör planteras minst två meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Senast uppdaterad 2 juli 2018