Parkering och hållbart resande

Sundbybergs stads strategiska inriktning är att öka den totala andelen hållbara resor till fots, med cykel och kollektivtrafik.

Så här resonerar Sundbybergs stad kring parkering

Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den mest tätbefolkade. Med en fortsatt hög befolkningsökning blir konkurrensen om stadens ytor allt större, vilket gör det viktigt att nyttja den mark som finns effektivt. Detta är viktigt för att skapa trivsamma offentliga rum och en välfungerande stads- och trafikmiljö. I vissa fall kan det innebära att angörings- och parkeringsytor på attraktiva platser omvandlas till cykelbanor, busskörfält eller vistelseytor som torg och parker. Bilar som står parkerade under en längre tid på den allmänna platsmarken anses inte öka attraktiviteten i det offentliga rummet då ytan de tar upp i vissa fall kan användas mer effektivt, för fler personer.

Bilen möjliggör för personer att ta del av stadens butiker och kultur- och nöjesliv, men konkurrerar ofta ytmässigt med gång, cykel och kollektivtrafik. Att öka möjligheterna för gående och cyklister att ta sig fram är mer hållbart ur ett miljöperspektiv och mer rättvist då fler kan nyttja färdsätten. Utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv ska därför planering och reglering av angöring och parkering ske i relation till efterfrågan på parkering och annan möjlig markanvändning. Begränsning av biltrafik har visat sig bidra till ökade gång- och cykelflöden till följd av att gaturummet blir trevligare att vistas i, vilket skapar underlag för handel och service.

Reglering och bra planering av parkering är sätt att påverka bilanvändningen i staden. Parkeringsreglering innebär att trafiken ordnas och att parkeringsytor tillgängliggörs utifrån efterfrågan på parkering. Det finns olika typer av regleringar däribland avgiftsreglering, tidsreglering och parkeringsförbud. Begreppet reglering handlar även om att begränsa eller tillåta parkering för ett specifikt fordonsslag eller trafikantgrupp. Rätt reglering på respektive plats skapar ett effektivt nyttjande av stadens mark och ökar det hållbara resandet. Därtill minskar biltrafikens negativa effekter så som buller och hälsofarliga utsläpp.

Boendeparkering

Det är fastighetsägarens ansvar att ordna bilparkering eller andra mobilitetsåtgärder för boende inom fastigheten. Boendeparkeringstillstånd är en möjlighet för staden att tillgodose bilparkering för boende i äldre fastigheter som byggdes för länge sedan, innan bilen blivit ett populärt färdmedel och som inte har tillgång till parkering på kvartersmark. Det är även ett sätt för staden att underlätta för dess medborgare att parkera på allmän platsmark genom att inte behöva betala varje gång parkering sker.

Boendeparkeringstillståndet är en subvention som finansieras av alla medborgare i Sundbybergs stad, även de som inte äger en bil och använder den allmänna platsmarken för parkering. Det är viktigt att boendeparkeringsavgiften har en prisnivå så att efterfrågan på parkering överförs till kvartersmarken (till exempel privata garage). Om boendeparkeringstillståndet är för lågt prissatt och öppet för alla att ansöka om kan det bli mer aktuellt att parkera på gatan istället för inom den egna fastigheten. Ett sådant scenario är problematiskt då det ökar konkurrensen på allmän platsmark för dem som inte har möjlighet att parkera inom den egna fastigheten.

Parkering i nybyggda hus och bostadsområden

I nybyggda hus och bostadsområden är det fastighetsägarens ansvar att tillgodose bilparkering eller andra mobilitetsåtgärder inom den egna fastigheten. Enligt Mobilitetsprogrammet ska parkeringsplatser för bostäder och verksamheter som uppkommer utifrån exploateringens behov lösas inom kvartersmark.

Du som bor i ett område som har byggts efter 1 augusti 2019 kan därför inte söka boendeparkeringstillstånd. Du hänvisas istället till parkering i garage inom bostadsfastigheterna. På gatumark kan man bara parkera till besökstaxa.

Kopplingen mellan hållbart resande och parkering

Enligt Mobilitetsprogrammet Öppnas i nytt fönster., som antogs av kommunfullmäktige 2017, ska transportslagen gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras före bil vad gäller bland annat ytanspråk i gaturummet. I bilden nedan syns tydligt att parkerade bilar är längst ner i prioriteringen av färdmedel.

Enligt den resvaneundersökning som genomfördes 2019 görs fler resor till fots och med cykel, och färre med bil och kollektivtrafik (jämfört med motsvarande undersökning från 2016). Då andelen hushåll i Sundbyberg som äger bil uppgår till 40 procent är det viktigt att införa åtgärder för de 60 procent som inte gör det utan som kanske efterfrågar bättre gång- och cykelbanor. Den allmänna platsmarken är till för alla oavsett tillgång till bil.

I en stad behöver tillgången till parkering vara balanserad för att öka det hållbara resandet. Parkering är ett verktyg för att nyttja stadens mark effektivt och skapa en attraktiv och tillgänglig stad.

Men det kan inte förväntas att parkering finns utanför varje målpunkts entré.

Läs mer om stadens arbete med hållbart resande och mobility management

Frågor och svar om boendeparkering

Varför får boende i grannhuset boendeparkeringstillstånd men inte jag?

Anledningen till att ansökan om boendeparkeringstillstånd avslås är antingen att villkoren inte uppfylls eller att bostadshuset den sökande bor i är ny- eller ombyggt efter 1 augusti 2019.

Varför har inte alla stadsdelar boendeparkering?

Det går inte att ansöka om boendeparkeringstillstånd i Duvbo och Lilla Ursvik, eftersom de stadsdelarna inte är reglerade med lokala trafikföreskrifter. I villaområden med enbostadshus finns det parkeringsmöjlighet på den egna fastigheten. Det finns behov av att reglera samtliga delar av staden för att ordna trafiken och öka trafiksäkerheten.

I bostadsområden och flerbostadshus som har byggts efter den 1 augusti 2019 ska parkering eller andra mobilitetsåtgärder ordnats inom fastigheten, därför beviljas inte boendeparkeringstillstånd där.

Senast uppdaterad 7 november 2022