Tillstånd för att gräva på allmän mark

Om du ska gräva på allmän mark, för att till exempel lägga ner rör och kablar, behöver du ett schakttillstånd.

Du behöver göra två ansökningar när du ska gräva på allmän mark; både ett schakttillstånd och en ansökan för ta-plan.

Viktigt att tänka på

En ansökan om schakttillstånd ska innehålla en tydlig karta/ritning över entreprenaden.

En ansökan om schakttillstånd ska lämnas in per plats.

Ett schakttillstånd beviljas på max sex månader. Utföraren måste själv ansöka om förlängning om arbetet pågår längre än sex månader.

Schakttillståndet ska vara beviljat av Sundbybergs stad innan arbetet får påbörjas. En kopia av beviljat schakttillstånd ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen.

Vad gäller vid akuta arbeten?

Vid akuta schaktningar ska schakttillstånd lämnas in i efterhand, senast nästkommande vardag, och då utgår avgift för beviljat och handlagt schakttillstånd.

Detta gäller vid ansökan om schakttillstånd

Schakttillstånd lämnas med följande förbehåll:

 • Schakttillståndet gäller under perioden som söks och sedan ska det förnyas.
 • Besiktning av arbetsområdet ska göras innan arbetet sätts igång. Godkännande av trafikanordningar ska inhämtas.
 • Uppgifter om övriga förekommande ledningar som kan komma att beröras av arbetet ska inhämtas.
 • Vid schakt nära träd ska särskild försiktighet gälla. Se foldern "Skydda träden vid arbetenPDF" från Länsstyrelsen. Vite enligt Alnarpsmodellen tas ut på skadade träd, se ”Formulär för ekonomisk värdering av trädPDF”.
 • Om arbetena varar mer än en vecka ska en informationstavla sättas upp vid arbetsplatsen där det framgår vad det är som utförs och av vem.
 • Sökande eller dennes underentreprenör svarar för att arbetsområdet med anslutande områden städas kontinuerligt under arbetstiden. Vid transporter ska sökande eller dennes underentreprenör hålla hårdgjorda ytor till och från arbetsområdet rena från jord, lera och sand.
 • Sökande eller dennes underentreprenör får inte lämna schakt öppet så att fastighetsägare inte kan komma in eller ut till sin fastighet. Om schakt måste ligga öppet, ska provisoriska anordningar byggas, till exempel körplåt.
 • Schaktning och återställning i hårdgjord yta ska utföras lika befintligt.
 • Respektive ledningsägare ansvarar för inmätning av sina egna ledningar, antingen i egen regi eller genom att anlita kommunens mättekniker. Vid mätning i egen regi ska materialet skickas till kommunen i filformat DGN alternativt DWG/DXF och mätas från kommunens stomnät. Förläggningsdjup ska också anges.
 • Efter färdigställt arbete ska besiktning utföras.
 • Om man vid schaktning upptäcker en förorening som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska stadens miljöenhet kontaktas.

Viktigt att veta var ledningar går

När du ska gräva behöver du veta var avlopps- och vattenledningar är dragna. Trasiga ledningar kan orsaka allvarliga störningar när det gäller vatten och avlopp, elförsörjning, internet samt telefoni. Du kan bli skadeståndsskyldig om du skadar ledningar när du gräver. Du kan börja med att se om ledningarna finns registrerade på ledningskollen.selänk till annan webbplats. Om inte kontaktar du den som äger ledningen.

Du kan behöva fler tillstånd

Du kan behöva fler tillstånd än själva grävtillståndet från stadsmiljö- och serviceförvaltningen. Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på. Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna. Servicecenter kan svara på enklare frågor eller hänvisa dig vidare, 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se.

Du kan behöva tillstånd från polisen

Om du behöver använda allmän mark för upplag (avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall eller material), skyltar och liknande behöver du också söka tillstånd hos polisen.

Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen

Om platsen du vill gräva på är klassad som fornminne behöver du tillstånd från Länsstyrelsen.

Om du vill gräva i något av våra naturreservat behöver du kontakta byggnads- och tillståndsnämnden, btn@sundbyberg.se, eftersom tillstånd eller dispens krävs.

Du kan behöva tillstånd från fastighetsägare

Om du vill gräva från kommunens mark fram till en fastighet behöver du också tillstånd från fastighetsägaren.

Taxor och sanktionsavgifter

Vid handläggning av schakttillstånd tas avgifter ut enligt följande:

Beviljat och handlagt schakttillstånd

2 000 kr

Ändrat schakttillstånd

2 000 kr

Förlängning av schakttillstånd

2 000 kr

Om inte reglerna för schakttillstånd följs tas följande sanktionsavgifter ut:

Schaktarbeten utan godkänt schakttillstånd

3 000 kr för första dygnet därefter löpande avgift på 2 000 kr per påbörjat dygn

Avvikelse mot godkänt schakttillstånd

2 000 kr för första dygnet därefter löpande avgift på 2 000 kr per påbörjat dygn

Platsbesök för tillståndskontroll som påkallats av annan part

1 000 kr per besök

Vid schaktning utan godkänt schakttillstånd tillkommer även avgift för beviljat och handlagt schakttillstånd.

Så arbetar vi

Efter att du har skickat in ditt ärende via e-tjänsten registreras din ansökan och fördelas till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar din ansökan och hör av oss om vi behöver kompletterande uppgifter. Handläggningen tar cirka tre veckor.

Senast uppdaterad 2 oktober 2018