Frågor och svar om centrumutveckling

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor och svar kring utvecklingen av Sundbybergs centrumanläggningar.

Vad är ett kvalitetsprogram?

Ett kvalitetsprogram fungerar som en kravspecifikation: det innehåller krav som fastighetsutvecklarna måste ta hänsyn till när de utvecklar centrumanläggningarna och de kringliggande fastigheterna. Det ska säkerställa att områdena utvecklas på ett sätt som staden och medborgarna står bakom. Fastighetsutvecklare som är intresserade av att köpa fastigheterna utgår från kvalitetsprogrammet när de tar fram sina idékoncept.

Var står ni i centrumutvecklingen nu?

Kommunfullmäktige beslutade 25 september 2017 att genomföra idékonceptet från Folkhem Produktion AB och Rikshem för att utveckla stadsdelen Ör. Folkhem och Rikshem blir också nya ägare till de befintliga byggnaderna och marken där det nya stadsdelscentrumet ska utvecklas.

Nu pågår slutförhandlingar rörande försäljningen av centrumanläggningarna i Hallonbergen och Rissne, beslut fattas i kommunfullmäktige innan årsskiftet 2017/2018.

Vilka kommer att göra om centrumanläggningarna?

Staden erbjöd ett antal större fastighetsutvecklare att ta fram förslag, idékoncept, för stadsutvecklingsprojekt i olika delar av Sundbyberg. Det är inte vilka företag som helst som bjuds in, utan bara sådana som har finansiell styrka och erfarenhet av långsiktigt hållbart byggande. Sundbybergs utveckling ska vara hållbar ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Centrumanläggningen i Ör kommer att göras om av Folkhem/Rikshem. Innan årsskiftet 2017/2018 avgörs vilka aktörer som får förvärva och ansvara för utvecklingen av centrumanläggningarna i Hallonbergen och Rissne.

Varför ska centrumen göras om?

Vi tror att de lokala centrumen behöver göras mer attraktiva, så att vi får levande, säkra och trygga stadsdelar – alla ska vara lika tilltalande. Då är det viktigt med ett rikt och kvalitativt utbud av service, handel och mötesplatser. Det behövs också fler och blandade typer av bostäder; därför ingår också byggrätter och kringliggande fastigheter i försäljningen.

Jag vill ha ett tryggt centrum, hur tänker ni jobba med det?

Den sociala aspekten – trygghet och säkerhet – är mycket betydelsefulla i centrumutvecklingen och kommer att utgöra en viktig del i kvalitetsprogrammet. Det är avgörande för att utveckla miljöer där människor ska välja att bo, arbeta och besöka.

Vilka planer har man för området?

Centrumanläggningarna säljs tillsammans med befintlig byggnation och med så kallade byggrätter. Det betyder att fastighetsköparen inte bara åtar sig att utveckla centrum och existerande fastigheter, utan också att uppföra nya bostäder, kontor och lokaler för handel och service.

Hur bidrar Förvaltaren?

Det handlar om att utveckla hela stadsdelar och göra dem till trygga och trevliga platser att bo, arbeta och umgås i. Förvaltarens roll är att stödja innehållet i kvalitetsprogrammet med egna utvecklingsplaner för fastigheter och kvarter – samt med en hög nivå i den löpande förvaltningen. Förvaltaren kommer också att få i uppdrag att ta fram egna utvecklingsprogram för sina fastigheter i Ör, Hallonbergen och Rissne, som stämmer överens med de vinnande idékoncepten för varje stadsdel.

Varför utvecklar inte Förvaltaren områdena?

Förvaltaren utvecklar löpande sina fastigheter och kvarter. Bolaget driver över 100 stora och små projekt varje år. För att ta ett större grepp på stadsdelsförnyelse är det bra om flera stora fastighetsföretag samverkar. Det skapar en mer dynamisk och konkurrenskraftig miljö – med fler kreativa idéer, vilka är bra för alla som bor och arbetar här.

Vad händer med grönområden, lek- och idrottsplatser?

Det är viktigt för staden att gröna miljöer, områden för rekreation, idrott och lek bevaras. Det kommer att ingå i kvalitetsprogrammet. Exempelvis tas hänsyn till resultatet av Parklek Parlament.

Hur påverkar det här de kommunala verksamheterna?

Kommunala verksamheter som biblioteket, Kulturcentrum och fritidsgårdar blir kvar i centrumanläggningarna. Det kommer att ingå i kvalitetsprogrammet.

När kommer man att börja bygga?

När fastigheterna har sålts till fastighetsutvecklarna och överlåtelse/tillträde har skett, inleds en planprocess. Den följs sedan av en bygglovsprocess. Vi kan i nuläget inte ange ett årtal för när fastighetsutvecklarna kan börja bygga.

Senast uppdaterad 23 november 2017