Madendalen

Visionsbild

Visionsbild som visar hur Madendalen kan komma att se ut i framtiden. Illustration: Dinell Johansson.

Nu utvecklar vi Enköpingsvägen till stadsgata för att stärka kopplingarna mellan Sundbybergs olika stadsdelar och bygga bort den barriäreffekt som finns idag. Projektet har fått namnet Madendalen.

En webbdialog hölls 2016 för att ta reda på vad Sundbybergarna efterfrågade i form av service, aktiviteter, naturvärden och gestaltning. Nu har ett visionsdokument med två scenarier tagits fram som syftar till att beskriva idéer och utredningar inför Madendalens utveckling. Huvuddokumentet och tillhörande utredningar hittar du under Relaterat innehåll.

Vision Madendalen ger en stadsdel som med hjälp av nya kvarter, mötesplatser och gröna stråk kopplar samman Sundbybergs stad i ett kontinuerligt offentligt rum. Det blir enkelt att röra sig till fots och med cykel. Nya mötesplatser ger rum för samvaro och aktiviteter med god tillgänglighet för människor i alla åldrar. Madendalen utvecklas för att ge fler möjligheten att bo och arbeta här och för att skapa bättre förutsättningar för stadsliv.

Utvecklingen av Madendalen syftar till att:

  • Bygga bort den barriäreffekt som Enköpingsvägen har i
    området idag.
  • Stärka kopplingarna mellan Sundbybergs olika stadsdelar.
  • Göra om vägen till en stadsgata, med lägre hastighet för trafiken.
  • Skapa trivsamma och gröna miljöer med utrymme för gång-,
    cykel- och kollektivtrafik.
  • Skapa förutsättningar för lokal service och handel.
  • Skapa förutsättningar för 8-10 000 nya bostäder och ett stort antal arbetsplatser.

Nästa steg

Projektet är för närvarande i ett väldigt tidigt skede. Under 2018 arbetar vi med att inhämta synpunkter på visionsdokumentet från bland annat myndigheter, företag, grannkommuner och sakägare. Därefter tar vi fram ett planprogram under 2019 som blir startskottet för kommande detaljplaner inom området. Vår bedömning är att ett planprogram kan vara framme under början av 2020.

Senast uppdaterad 20 mars 2019