Enköpingsvägen

Visionsbild

Visionsbild som visar hur området vid Enköpingsvägen kan komma att se ut i framtiden. Illustration: Dinell Johansson.

Staden vill göra om Enköpingsvägen till stadsgata och komplettera området med nya bostäder, lokaler för handel, samt mötesplatser. Syftet är att bygga bort Enköpingsvägens barriäreffekt, och att skapa levande kopplingar mellan stadens olika delar.

En webbdialog har hållits för att ta reda på vad Sundbybergarna efterfrågar i form av service, aktiviteter, naturvärden, gestaltning med mera.

Infrastrukturstrateg Sara Widås arbetar med en förstudie, som ska presenteras i slutet av 2017. Här finns mer information om vad förstudien kommer att fokusera på.PDF

Förändringarna kring Enköpingsvägen är möjliga tack vare att en ny sträckning av E18 öppnade 2013. Sedan dess har vi sänkt hastigheten från 70 till 60 km i timmen – även detta för att minska vägens negativa effekter i närområdet.  

PlanuppdragetPDF syftar till att:

 • Bygga bort den barriäreffekt som Enköpingsvägen har i
  området idag.
 • Stärka kopplingarna mellan Sundbybergs olika stadsdelar.
 • Göra om vägen till en stadsgata, vilket bland annat innebär att
  den blir smalare.
 • Skapa trivsamma och gröna miljöer med utrymme för gång-,
  cykel- och kollektivtrafik.
 • Skapa förutsättningar för lokal service och handel.
 • Skapa förutsättningar för 6 000 nya bostäder.
Senast uppdaterad 7 augusti 2017