Ursviksvägen – trafiksäkerhetsarbeten

Vi ska anlägga cykelytor på båda sidor av Ursviksvägen samt upphöjda gångpassager vid korsningspunkter. Åtgärderna förväntas öka trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister och gående. 

Hur ska Ursviksvägen byggas om?

Ursviksvägen (från Ursviks idrottsplats till aktivitetsparken) ska få cykelytor med färgad asfalt på varje sida samt en dubbelriktad körbana för motorfordon i mitten. Körbanan för motorfordon kommer vara smal så att förare behöver samspela med varandra och ta hänsyn till gående och cyklister vid möten, då de använder cykelytorna för att komma förbi varandra.

Trottoarerna kommer vara kvar längs Ursviksvägen och vid korsningspunkterna kommer genomgående upphöjda gångpassager anläggas för att öka trafiksäkerheten för gående.

Hur ökar trafiksäkerheten?

Cyklister ges mer utrymme på vägen och därmed bättre framkomlighet och tillgänglighet.

De markerade cykelytorna i kombination med en smalare körbana för motorfordon förväntas öka fordonsförarnas uppmärksamhet på sin omgivning och bidra till lägre hastigheter. Det ger en ökad trafiksäkerhet för både gående och cyklister. De upphöjda gångpassagerna kommer synliggöra gående och på så vis öka trafiksäkerheten för dem.

Denna lösning har bedömts vara ett bra alternativ för att höja trafiksäkerheten för alla trafikanter längs Ursviksvägen, som har en begränsad yta att använda. Då lösningen är relativt ovanlig i stadsmiljöer i Sverige ska Sundbybergs stad tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) följa upp projektet för att se hur fordonshastigheter och beteenden förändras längs Ursviksvägen.

Vilka problem kan uppstå under ombyggnationen?

För alla barn och vuxna som ska till och från Ursvikskolan är det bra att redan nu välja ut och testa en ny skolväg för den kommande ombyggnadsperioden, eftersom framkomligheten kommer begränsas längs Ursviksvägen.

Tidplan

Arbetet påbörjas i november 2020 och färdigställs under sommaren 2021. Parallellt med nybyggnationen av cykelytor ska Sundbybergs Avfall och Vatten (SAVAB) renovera vattenledningarna i gatan.

Senast uppdaterad 26 november 2020