Satellitbild över aktuellt område.

Klicka på bilden för att göra den större.

Ursviksvägen – trafiksäkerhetsarbeten

I ett led att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genomför staden arbeten mellan Ursviks idrottsplats och Milstensvägen. Staden anlägger en så kallad bygdeväg i körbanan.

Hur ska Ursviksvägen byggas om?

Ursviksvägen (från Ursviks idrottsplats till aktivitetsparken) ska få cykelytor med färgad asfalt på varje sida samt en dubbelriktad körbana för motorfordon i mitten. Körbanan för motorfordon kommer vara smal så att förare behöver samspela med varandra och ta hänsyn till gående och cyklister vid möten, då de använder cykelytorna för att komma förbi varandra.

Detta kallas bygdeväg och innebär att motorfordon i mittenfilen tillåts att gira in på de röda enkelriktade cykelytorna vid möte, för att sedan lägga sig i mitten igen. Lösningen finns på flera andra platser i Sverige.

Utöver det görs anslutningarna på södra sidan om Ursviksvägen till genomgående gångbanor med kantsten. Där måste fordon sakta in och låta gående passera när de ska köra in vilket ger gående en ökad säkerhet.

Trottoarerna kommer vara kvar längs Ursviksvägen och vid korsningspunkterna kommer genomgående upphöjda gångpassager anläggas för att öka trafiksäkerheten för gående.

Skylt som sätts upp på plats.

Klicka på bilden för att göra den större.

Hur ökar trafiksäkerheten?

Cyklister ges mer utrymme på vägen och därmed bättre framkomlighet och tillgänglighet.

De markerade cykelytorna i kombination med en smalare körbana för motorfordon förväntas öka fordonsförarnas uppmärksamhet på sin omgivning och bidra till lägre hastigheter. Det ger en ökad trafiksäkerhet för både gående och cyklister. De upphöjda gångpassagerna kommer synliggöra gående och på så vis öka trafiksäkerheten för dem.

Denna lösning har bedömts vara ett bra alternativ för att höja trafiksäkerheten för alla trafikanter längs Ursviksvägen, som har en begränsad yta att använda. Då lösningen är relativt ovanlig i stadsmiljöer i Sverige ska Sundbybergs stad tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) följa upp projektet för att se hur fordonshastigheter och beteenden förändras längs Ursviksvägen.

Vilka problem kan uppstå under ombyggnationen?

För alla barn och vuxna som ska till och från Ursvikskolan är det bra att redan nu välja ut och testa en ny skolväg för den kommande ombyggnadsperioden, eftersom framkomligheten kommer begränsas längs Ursviksvägen.

Tidplan

Arbetet påbörjas i juni och beräknas pågå till hösten 2021.

Senast uppdaterad 17 juni 2021