Sturegatan anpassas för busstrafik i båda riktningarna.

Arbeten på Sturegatan

Trafikverket behöver komma åt att flytta ledningar i Järnvägsgatan och på sikt kommer busstrafiken flyttas till Sturegatan. Delar av Sturegatan har anpassats för att dubbelriktad busstrafik ska rymmas. Mindre arbeten kvarstår med återställning av gångbanor och byggande av busshållplatser.

Ombyggnaden och anpassningen av Sturegatan behövs för att Järnvägsgatan på sikt kommer stängas för trafik inför Trafikverkets arbete med att flytta ledningar i marken och senare bygga järnvägstunneln.

Trafikverket har senast uppdaterad information på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats..

Varför står det kvar byggstaket på vissa ställen ?

En del arbete med plattsättning och de nya busshållplatserna kvarstår i gångbanan längs Sturegatan, men det bedöms påverka i liten utsträckning. Dessa arbeten är till viss del väderberoende och kan behöva utföras vid varmare väderlek. Arbetena beräknas klara till juni 2021.

Körbanan förberedd för dubbelriktad busstrafik

Trafikverket är nu klara med de mer omfattande arbetena för att förbereda körbanan för dubbelriktad busstrafik på sikt. Parkeringsplatserna på södra sidan av Sturegatan kan användas tillfälligt fram tills att busstrafiken blir dubbelriktad på Sturegatan. I dagsläget planerar Trafikverket att leda om all busstrafik, från Järnvägsgatan till Sturegatan, till midsommar 2021.


Karta över Sturegatan, Sundbyberg. Trafikverkets ungefärliga arbetsområden och nya hållplatslägen för buss markerade.

Sturegatan. De prickade linjerna visar ungefärliga arbetsområden för Trafikverket och cirklarna etapp ett. De röda H:na visar ungefär var de nya hållplatslägena blir.

Etapp 1 och 2 genomförda, plattsättning och busshållplatser kvarstår

Det kommer att byggas tre nya hållplatser för buss på Sturegatan. Den befintliga hållplatsen vid Sturegatan 20, i höjd med Stationsgatan, kompletteras med hållplatser vid:

  • Sturegatan 29-33
  • Allaktivitetshuset, Sturegatan 10-12
  • Sturegatan 3-9
    Se markeringar i kartan, rött H, visar nya hållplatser.

Ett antal övergångsställen påverkas av breddningen och behöver byggas om i viss utsträckning. Parkeringar på Sturegatans södra sida tas bort i samband med att all busstrafik leds om från Järnvägsgatan, preliminärt midsommar 2021. Dessa parkeringsplatser kommer i den mån det är möjligt att ersättas på närliggande gator. Dock prioriteras parkeringsplatser för rörelsehindrade och lastzon i första hand, för att bibehålla stadens funktioner.

Varför ska bussen flyttas till Sturegatan?

Trafikverket behöver så småningom stänga av Järnvägsgatan för trafik, för att komma åt att flytta ledningar i marken och på sikt bygga tunneln. Det innebär att busstrafiken behöver ledas om på annan gata.

Trafikverket och Sundbybergs stad har tillsammans med Trafik-förvaltningen sett över olika lösningar. Det förslag vi bedömt vara mest lämpligt är att dubbelrikta busstrafiken på Sturegatan.

Vi får fler fördelar med förslaget;

  • behålla närheten till andra kollektiva färdmedel
  • kort avstånd till nya hållplatslägen
  • god tillgänglighet med tanke på de höjdskillnader; som finns i centrala Sundbyberg

När kommer Sturegatan dubbelriktas för busstrafik?

Preliminärt kommer all busstrafik ledas om från Järnvägsgatan till Sturegatan till midsommar 2021.

Operatören som kör bussarna lägger om busstrafiken för sommar- och vintertidtabell. Det är vid dessa tillfällen en såhär omfattande omläggning kan genomföras. Trafikverket planerar tillsammans med Trafikförvaltningen för när busstrafiken kommer att gå på Sturegatan. De återkommer med mer information på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats. och andra kanaler så snart de kan.

Hur blir framkomligheten under byggtid?

Under byggtid kommer Sturegatans gångbanor i huvudsak vara framkomliga med undantag för områden där de nya busshållplatserna ska byggas. Där kommer gående tillfälligt att ledas om och hänvisas till gångbana på andra sidan Sturegatan.

Framkomlighet när bussen går i båda riktningar?

När Sturegatan är anpassad för dubbelriktad busstrafik trafikerar busslinjerna 504, 506 och 515 sträckan mellan Esplanaden – Ekensbergsvägen. Sturegatan kommer enbart vara dubbelriktad för buss och cykel. Enkelriktning gäller fortsatt för övrig trafik.

Var placeras det nya busshållplatserna?

Det kommer att finnas hållplatslägen i båda riktningarna i närheten av Stationsgatan, vilket förstärker knutpunkten mot
t-banestation Sundbyberg.

Nya hållplatser i båda riktningarna kommer att finnas även i början av Sturegatan, i närheten av Allaktivitetshuset. Dessa hållplatser blir de som är närmast järnvägsstationen Sundbyberg station där pendel-, region och fjärrtåg går samt t-banestation Sundbyberg.

Se röda markeringar, H:na, i kartan ovan, för att se de nya busshållplatserna.

Förändring av parkeringar och angöring/lastzoner?

Vid arbetet med breddning av Sturegatan kommer parkeringsplatserna på södra sidan att tas bort, för att skapa utrymme för att bussen ska kunna köra i båda riktningarna. Norra sidan av Sturegatan berörs mindre av ombyggnaden för dubbelriktad busstrafik.

När arbetet med breddningen är klar kommer tillfälliga parkeringsplatser finnas på tillgängliga ytor tills att busstrafiken flyttas från Järnvägsgatan till Sturegatan. Preliminärt till midsommar 2021.

Ersättningsplatser när busstrafiken flyttas till Sturegatan

När parkeringsplatser på Sturegatan tas bort för att ge plats åt busstrafiken kommer staden och Trafikverket sträva efter att i den mån det är möjligt hitta utrymme för ersättningsplatser i närområdet. Dock prioriteras parkeringsplatser för rörelsehindrade och lastzon i första hand, för att bibehålla stadens funktioner.

Arbetar för att skapa fler tillgängliga besöksparkeringar

Sundbybergs stads trafikavdelning ser också över olika möjligheter att reglera tider, zoner och avgifter för att skapa högre omsättning på besöksparkeringarna och fler tillgängliga besöksparkeringar i närområdet kring Sturegatan.
Exempelvis är norra sidan av Sturegatan idag lastzon mellan klockan 6-16. Ett förslag är att korta tiden för lastzon, för att ge bättre tillgänglighet för besökare och kunder.

Eventuell ny reglering blir aktuell i samband med att bussen börjar trafikera Sturegatan i båda riktningarna.

Synpunkter eller frågor kring reglering av exempelvis lastzon kan lämnas här.

Hänvisning till Sturegatans norra sida, omgivande gator samt parkeringsgarage

Under tiden det stora stadsutvecklingsprojektet i centrala Sundbyberg pågår, påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns.

Längs med norra sidan av Sturegatan finns ett antal ytor som används delvis som lastzon för butikerna delvis som besöksparkering, under bestämda tider.

På tvärgator till Sturegatan samt på andra parallella gator finns parkeringsplatser. Under Migrationsverkets byggnad, i korsningen Sturegatan – Rosengatan Länk till annan webbplats., finns ett parkeringsgarage med 140 besöksparkeringar, öppet för allmänheten klockan 06-21.

Förslag att justera parkeringar, angöring och lastzoner

Stadens trafikavdelning arbetar med ett förslag om att justera de delade tiderna för besöksparkering och lastzon, för att öka tidsintervallet för besöksparkering och därmed mängden tillgängliga parkeringar.

Längs med norra sidan av Sturegatan finns ett antal ytor som används delvis som lastzon för butikerna delvis som besöksparkering, under bestämda tider.

Det kan vara bra att känna till att lastzonerna även får användas av privatperson under samma förutsättningar som yrkestrafik; håll bilen under uppsikt under tiden du lastar eller lossar varor från bilen. Rimlig tid för lastning och lossning är beroende på varuslag.

Hur ersätts parkeringsplatser för rörelsehindrade som tas bort?

Stadens trafikavdelning arbetar med förslaget att ersätta två av de fyra parkeringsplatser för rörelsehindrade, som tas bort från Sturegatan och placera dessa på angränsande tvärgata. Mer information kommer här på webbplatsen så snart vi har besked.

Parkering hänvisas till Sturegatans norra sida, omgivande gator och i garage

Under tiden det stora stadsutvecklingsprojektet i centrala Sundbyberg pågår, påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns.

Längs med norra sidan av Sturegatan finns ett antal ytor som används delvis som lastzon för butikerna delvis som besöksparkering, under bestämda tider. Dessa parkeringar blir kvar.

På tvärgator till Sturegatan samt på andra parallella gator finns parkeringsplatser. Under Migrationsverkets byggnad, i korsningen Sturegatan – Rosengatan, Länk till annan webbplats. finns ett parkeringsgarage med 140 besöksparkeringar, öppet för allmänheten kl 06-21.

Kommer Järnvägsgatan stängas för biltrafik samtidigt som bussen flyttas till Sturegatan?

När Trafikverket ska lägga om ledningar i Järnvägsgatan behöver gatan stängas av i större eller mindre etapper. Ambitionen är att hålla Järnvägsgatan öppen i så stor utsträckning som möjligt, tills att tunneln börjar byggas.

De ledningsomläggningar Trafikverket ska göra på Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Löfströms allé startade under hösten 2020.

Ledningsomläggningar på östra delen av Järnvägsgatan, mellan Esplanaden och Ekensbergsvägen är ännu inte detaljplanerade i tid och geografiskt.

Trafikverket kommer att återkomma med mer information på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats. och andra kanaler så snart de kan.

Var vänder jag mig med frågor om påverkan på mark och fastighet?

Trafikverkets mål är att med sina arbeten påverka så lite som möjligt på mark och fastigheter.

Här kan läsa mer om Trafikverkets förebyggande arbete och var du vänder dig med eventuella frågor om påverkan på din fastighet, lokal eller bostad Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 5 februari 2021