Sturegatan anpassas för busstrafik i båda riktningarna.

Arbeten på Sturegatan

Trafikverket behöver komma åt att flytta ledningar i Järnvägsgatan och därför kommer busstrafiken flyttas till Sturegatan. Delar av Sturegatan kommer anpassas och byggas om för att dubbelriktad busstrafik ska rymmas.

Ombyggnaden och anpassningen av Sturegatan behövs för att Järnvägsgatan på sikt kommer stängas för trafik inför Trafikverkets arbete med att flytta ledningar i marken och senare bygga järnvägstunneln.

De arbeten Trafikverket ska göra på Sturegatan är ännu inte helt detaljplanerade i tid. Trafikverket kommer att återkomma med mer information på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberglänk till annan webbplats och andra kanaler så snart de kan.

Vad ska göras?

Huvuddelen av arbetet utförs på Sturegatans södra sida, mellan Esplanaden och Rosengatan och mellan Lysgränd och Fabriksgränd, där körbanan breddas cirka en halv meter. På norra sidan breddas körbanan vid Allaktivitetshuset. 

Det kommer att byggas tre nya hållplatser för buss på Sturegatan. Den befintliga hållplatsen vid Sturegatan 20, i höjd med Stationsgatan, kompletteras med hållplatser vid:

 • Sturegatan 29-33
 • Allaktivitetshuset, Sturegatan 10-12
 • Sturegatan 3-9
  Se markeringar i kartan, rött H, visar nya hållplatser.

Ett antal övergångsställen påverkas av breddningen och behöver byggas om i viss utsträckning. Parkeringar på södra sidan tas bort. Träden längs Sturegatan behöver beskäras för att skapa fri höjd för bussarna.

Karta över Sturegatan, Sundbyberg. Trafikverkets ungefärliga arbetsområden och nya hållplatslägen för buss markerade.

Sturegatan. De prickade linjerna visar ungefärliga arbetsområden för Trafikverket. De röda H:na visar ungefär var de nya hållplatslägena blir.

Varför flyttas bussen till Sturegatan?

Trafikverket behöver så småningom stänga av Järnvägsgatan för trafik, för att komma åt att flytta ledningar i marken och på sikt bygga tunneln. Det innebär att busstrafiken behöver ledas om på annan gata.

Trafikverket och Sundbybergs stad har tillsammans med Trafik-förvaltningen sett över olika lösningar. Det förslag vi bedömt vara mest lämpligt är att dubbelrikta busstrafiken på Sturegatan.

Vi får fler fördelar med förslaget;

 • behålla närheten till andra kollektiva färdmedel
 • kort avstånd till nya hållplatslägen
 • god tillgänglighet med tanke på de höjdskillnader; som finns
  i centrala Sundbyberg

Det finns även en tydlig nytta med att välja Sturegatan framför alternativet att lägga om busstrafiken på olika tvärgator i flera omgångar. Det hade inneburit mer tid, större kostnader och informationsinsatser för att vägleda resenärer rätt.

När kommer Sturegatan dubbelriktas för busstrafik?

Operatören som kör bussarna lägger om busstrafiken för sommar- och vintertidtabell. Det är vid dessa tillfällen en såhär omfattande omläggning kan genomföras. Trafikverket planerar tillsammans med Trafikförvaltningen för när busstrafiken kommer att gå på Sturegatan. De återkommer med mer information på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberglänk till annan webbplats och andra kanaler så snart de kan. Preliminär tidplan är vintern 2020.

Hur blir framkomligheten under byggtid?

Under byggtid kommer Sturegatans gångbanor i huvudsak vara framkomliga med undantag för områden där de nya busshållplatserna ska byggas. Där kommer gående att ledas om och hänvisas till gångbana på andra sidan Sturegatan.

Det kan bli aktuellt att stänga av trafiken något kvarter längs Sturegatan under en period, på grund av ledningsomläggning, som också ska göras. Detaljplanering pågår och Trafikverket återkommer med mer information i sina kanaler så snart de vet mer.

Kommer det att kunna bli kräft- och surströmmingsskiva?

Under förutsättning att riktlinjer och rekommendationer rörande den pågående pandemin tillåter den här typen av aktiviteter, bedömer Trafikverket att kräft- och surströmmingsskivan ska vara genomförbar i höst i någon form. Justeringar kring sträckning kan exempelvis behöva göras utifrån pågående arbeten.

Framkomlighet när bussen går i båda riktningar?

När Sturegatan är anpassad för dubbelriktad busstrafik trafikerar busslinjerna 504, 506 och 515 sträckan mellan Esplanaden – Ekensbergsvägen. Sturegatan kommer enbart vara dubbelriktad för buss och cykel. Enkelriktning gäller fortsatt för övrig trafik.

Var placeras det nya busshållplatserna?

Det kommer att finnas hållplatslägen i båda riktningarna i närheten av Stationsgatan, vilket förstärker knutpunkten mot
t-banestation Sundbyberg.

Nya hållplatser i båda riktningarna kommer att finnas även i början av Sturegatan, i närheten av Allaktivitetshuset. Dessa hållplatser blir de som är närmast järnvägsstationen Sundbyberg station där pendel-, region och fjärrtåg går samt t-banestation Sundbyberg.

Se röda markeringar, H:na, i kartan ovan, för att se de nya busshållplatserna.

Förändring av parkeringar och angöring/lastzoner?

Vid breddning av Sturegatan kommer en stor del av parkeringsplatserna på södra sidan att tas bort, för att skapa utrymme för att bussen ska kunna köra i båda riktningarna. Norra sidan av Sturegatan berörs mindre av ombyggnaden för dubbelriktad busstrafik.

Arbetar för att skapa fler tillgängliga besöksparkeringar

Sundbybergs stads trafikavdelning ser över olika möjligheter att reglera tider, zoner och avgifter för att skapa högre omsättning på besöksparkeringarna och fler tillgängliga besöksparkeringar i närområdet kring Sturegatan.
Exempelvis är norra sidan av Sturegatan idag lastzon mellan klockan 6-16. Kommunen föreslår att det enbart ska vara lastzon mellan klockan 6-12 och därefter kan lastzonerna vara ordinarie p-platser.
Eventuell ny reglering blir aktuell i samband med att bussen börjar trafikera Sturegatan i båda riktningarna.

Synpunkter eller frågor kring reglering av exempelvis lastzon kan lämnas här.

Hänvisning till Sturegatans norr sida, omgivande gator samt parkeringsgarage

Under tiden det stora stadsutvecklingsprojektet i centrala Sundbyberg pågår, påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns.

Längs med norra sidan av Sturegatan finns ett antal ytor som används delvis som lastzon för butikerna delvis som besöksparkering, under bestämda tider.

På tvärgator till Sturegatan samt på andra parallella gator finns parkeringsplatser. Under Migrationsverkets byggnad, i korsningen Sturegatan – Rosengatanlänk till annan webbplats, finns ett parkeringsgarage med 140 besöksparkeringar, öppet för allmänheten klockan 06-21.

Hur ersätts parkeringsplatser för rörelsehindrade som tas bort?

Stadens trafikavdelning arbetar med förslaget att ersätta två av de fyra parkeringsplatser för rörelsehindrade, som tas bort från Sturegatan och placera dessa på angränsande tvärgata. Mer information kommer här på webbplatsen så snart vi har besked.

Översiktsbild Sturegatan

Trafikverket har genomfört ett digital informationsmöte för näringsidkare och verksamma längs Sturegatan den 5 maj 2020. Där presenterades hur gatan kommer att anpassas för dubbelriktad busstrafik och de konsekvenser det innebär för bland annat parkeringarna på södra sidan.

Digitalt informationsmöte om Sturegatan, (trafikverket.se)länk till annan webbplats

Denna översiktsbild visades vid mötet för att förtydliga vilka parkeringar som berörs.

 • I kvarteret närmast Esplanaden kommer 11 parkeringsplatser att tas bort på södra sidan och de 13 platserna på norra sidan kommer att vara kvar.
 • I nästa kvarter, mellan Brunnsgatan och Stationsgatan, kommer 6 parkeringsplatser försvinna och en av dem är en plats för rörelsehindrade. På den här sträckan kommer vi att bygga en ny busshållplats – mitt emot den som redan finns där.
 • På norra sidan har vi 3 parkeringsplatser som kommer att vara kvar. Vi undersöker om vi kan ta bort de metallpollare som står i närheten av busshållplatsen för att på så vis möjliggöra 3 ytterligare parkeringsplatser, det är det mörkblå strecket i kartan.
 • Inne på Brunnsgatan finns ett till mörkblått streck där vi också utreder om vi kan lägga ytterligare 4 parkeringsplatser.
 • I kvarteret mellan Stationsgatan och Rosengatan kommer 11 parkeringsplatser att tas bort på södra sidan, varav 2 är för rörelsehindrade. På norra sidan, vid Nybergs torg, finns 10 platser som kommer att vara kvar.
 • I nästa kvarter, mellan Rosengatan och Lysgränd, förblir de 11 parkeringsplatserna på södra sidan kvar. Här finns också 2 pakeringsplatser för rörelsehindrade. På den här sträcka byggs en ny busshållplats, utanför Allaktivitetshuset.
 • I kvarteret mellan Lysgränd och Fabriksgränd finns 10 parkeringsplatser kvar på södra sidan, varav 2 är för rörelsehindrade. I samma kvarter tas 18 parkeringsplatser bort, varav 2 är för rörelsehindrade. På den här sträckan byggs en ny busshållplats.

Översiktsbild, parkeringar på Sturegatan

Illustration, maj 2020.

Förslag att justera parkeringar, angöring och lastzoner

Stadens trafikavdelning arbetar med ett förslag om att justera de delade tiderna för besöksparkering och lastzon, för att öka tidsintervallet för besöksparkering och därmed mängden tillgängliga parkeringar.

Längs med norra sidan av Sturegatan finns ett antal ytor som används delvis som lastzon för butikerna delvis som besöksparkering, under bestämda tider.

Det kan vara bra att känna till att lastzonerna även får användas av privatperson under samma förutsättningar som yrkestrafik; håll bilen under uppsikt under tiden du lassar eller lossar varor från bilen. Rimlig tid för lassning och lossning är beroende på varuslag.

Parkering hänvisas till Sturegatans norra sida, omgivande gator och i garage

Under tiden det stora stadsutvecklingsprojektet i centrala Sundbyberg pågår, påverkas vi alla och vi behöver samsas om det utrymme som finns.

Längs med norra sidan av Sturegatan finns ett antal ytor som används delvis som lastzon för butikerna delvis som besöksparkering, under bestämda tider. Dessa parkeringar blir kvar.

På tvärgator till Sturegatan samt på andra parallella gator finns parkeringsplatser. Under Migrationsverkets byggnad, i korsningen Sturegatan – Rosengatan,länk till annan webbplats finns ett parkeringsgarage med 140 besöksparkeringar, öppet för allmänheten kl 06-21.

Kommer Järnvägsgatan stängas för biltrafik samtidigt som bussen flyttas till Sturegatan?

När Trafikverket ska lägga om ledningar i Järnvägsgatan behöver gatan stängas av i större eller mindre etapper. Ambitionen är att hålla Järnvägsgatan öppen i så stor utsträckning som möjligt, tills att tunneln börjar byggas.

De ledningsomläggningar Trafikverket ska göra på Järnvägsgatan är ännu inte detaljplanerade i tid och geografiskt.

Trafikverket kommer att återkomma med mer information på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberglänk till annan webbplats och andra kanaler så snart de kan.

Var vänder jag mig med frågor om påverkan på mark och fastighet?

Trafikverkets mål är att med sina arbeten påverka så lite som möjligt på mark och fastigheter.

Här kan läsa mer om Trafikverkets förebyggande arbete och var du vänder dig med eventuella frågor om påverkan på din fastighet, lokal eller bostadlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 6 maj 2020