Strandpromenaden

Strandpromenaden utmed Bällstaviken ska utgöra ett mer sammanhängande stråk som är välkomnande och tillgängligt för alla. Förändringarna berör både den fysiska miljön och planer och avtal.

På Sundbybergs sida av Bällstaviken löper Strandpromenaden cirka 1,2 kilometer från Marabouparken till Solnagränsen. Den fortsätter sedan genom Solna, förbi bland annat Huvudsta gård till Karlberg och Kungsholmen, ända fram till Stockholms stadshus – totalt cirka åtta kilometer. 

Hur Strandpromenaden genom Sundbyberg kan utvecklas, påverkas av andra pågående planer i området. Ett exempel är nergrävningen av järnvägen, som påverkar sträckan norr om Löfströmsvägen. Ett annat exempel är Förvaltarens kommande byggnation Parfymfabriken vid Strandtorget.

Längs sträckan ligger två av Sundbybergs viktigaste gröna ytor: Marabouparken och Tuvanparken.

Bakgrund

Förhållandena längs promenaden varierar, vilket beror på att det är flera olika markägare och att marken används till olika saker. Gångtrafik samsas med cykeltrafik, vägen är smal och konflikter uppstår. På några sträckor är det oklart var man som besökare får röra sig och vad som är privat. Det skapar osäkerhet och på vissa ställen även otrygghet.

Detta vill staden

Målet är att sträckan genom Sundbyberg ska upplevas som ett sammanhängande stråk som är offentligt, tillgängligt och tryggt. Sektorn för samhällsbyggnad kommer bland annat att titta på:

  • Material och bredd på gång- och cykelväg
  • Tydligare skillnad mellan offentlig och privat mark
  • Variation mellan öppenhet, utblickar och vegetation längs strandlinjen
  • Bryggor eller vegetation längs strandlinjen
  • Möblering och sittytor
  • Enhetlig belysning och strategisk effektbelysning

För att staden i framtiden ska ha driftsansvaret för sträckan mellan Bällstabro och båtuppläggningen, ska man återuppta detta detaljplanearbete. Vidare ska man utreda hur gång- och cykelstråk kan separeras, och föra dialog med SL för att se om det är möjligt att öppna en pendelbåtslinje mellan Sundbyberg och Stockholm.

Belysning

Under december påbörjas första etappen med strategisk effektbelysning.

Belysningen under Bällsta bro förbättras för att skapa en tryggare och mer attraktiv plats. Ambitionen är i förlängningen att skapa en välkomnande mötesplats för kommunens invånare.

Nedan visas en illustration över hur belysningen kommer att se ut.

Tidplan

Staden har tagit fram en förstudie Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.. Stadsmiljö- och tekniska nämnden har godkänt förstudien och fattat beslut Pdf, 994.1 kB, öppnas i nytt fönster. om arbetets fortsatta inriktning. Nästa steg är att ta fram en plan för det fortsatta arbetet, därefter kan en tidplan presenteras. Ärendet har diarienummer STN 0140/2016.

Karta över Strandpromenaden gränsande till Stockholm i norr och till Solna i söder.

Klicka för att se en större bild.

Senast uppdaterad 20 januari 2023