Karta över Stora Ursvik med beskrivningar av vad som pågår.

Klicka på bilden för att göra den större.

Stora Ursvik etapp 3

Området vid Forskarparken innehåller bland annat cirka 1200 nya bostäder, en park och förskolan Forskaren.

Det här ska byggas

Området vid Forskarparken är ett nytt bostadsområde i Ursvik där vi bygger:

 • cirka 1200 lägenheter och 20 småhus
 • förskolan Forskaren
 • verksamhetslokaler i bottenvåningarna mot Gamla Enköpingsvägen
 • teknisk anläggning för källsortering och elnätsstationer
 • allmänna parkområden, gångstråk och mötesplatser

Inflyttning kommer att ske etappvis. Läs mer om planeringen av området i detaljplanen.

Förskolan Forskaren

Förskolan Forskaren har byggts med miljöklass silver och har plats för 160 barn på åtta avdelningar. Verksamheten har öppnat och kommer att ha Reggio Emilia-inspirerad pedagogik.

Miljöklassningen silver innebär att akustik, klimat och inomhusluft är av hög kvalitet samt att energianvändningen är låg.

Förskolan är byggd i trä, har sedumtak och stora glaspartier som ger fint ljusinsläpp och härlig kontakt med den omgivande naturen, som vi så långt som möjligt bevarar på förskolans gård. Den har eget tillagningskök och både inomhus och utomhus finns det vattenlekar. 

Om du är intresserad av en plats ber vi dig att kontakta barn- och utbildningsförvaltningen på telefon 08-706 80 00 (växeln).

Störningar

Området i Stora Ursvik som omgärdar den blivande Forskarparken utgörs i dagsläget fortfarande av byggarbetsplatser i vissa delar. Staden och dess entreprenörer strävar efter att det ska vara en så god levnadsmiljö som möjligt för de som redan flyttat in, trots många pågående arbeten för att färdigställa nya bostäder. Vi beklagar att det kan upplevas som en lite stökig och dammig miljö i olika omgångar. Det är dock en naturlig del av stora byggprojekt och vi ber om tålamod tills det mesta står klart hösten 2021. Då har vi en levande stadsmiljö med stora parker och lekytor på plats.

Bullrig verksamhet är begränsad till klockan 07.00–17.00. Marken innehåller mycket berg vilket innebär att sprängningarna kan märkas på längre distans än vanligt. Vid varje sprängning mäter vi vibrationerna i marken så att de inte  ska över skrida gränsvärden och orsaka skador på omgivningen.

Karta över området med markerad gångväg

Klicka på bilden för att göra den större.

Den markerade gångvägen i kartan är just nu den enda som är öppen mellan Forskargränd och Forskningsringen eftersom det byggs nya hus på Forskargränd. Gångvägen är brant och kan vara hal på vintern, så var försiktig när du går. Vi kommer att skotta och sanda den kontinuerligt.
Kontakta Logistikcenter om snöröjningen blivit försenad: 08-128 565 20, vardagar mellan kl. 7-16.

Det är även möjligt att nå Milstensvägen från Forskargränd genom att fortsätta gatan västerut och sedan norr om Forskarparken.

Tidplan

Byggnationen startade våren 2016 och beräknas vara helt klar år 2023.

Illustration över Forskningsringen av NCC Boende.

Illustration över Forskningsringen av NCC Boende.

Illustrationsbild Wåhlins fastigheter av ÅWL Arkitekter AB.

Illustrationsbild Wåhlins fastigheter av ÅWL Arkitekter AB.

Frågor och svar

Hur ser planerna för gata och park ut?

 • Området kommer att delas upp i tre entreprenader för den så kallade finplaneringen som innebär att gator och parker iordningsställs.
 • Första entreprenaden avser Forskarparken, Milstenparken och Västra parkslingan. Dessa arbeten inleddes i januari 2020 och beräknas vara klara under våren 2021.
 • Andra entreprenaden avser gatorna, Forskargränd, stora delar av Forskningsringen och Gamla Enköpingsvägen, och kommer att påbörjas våren 2020. Dessa arbeten beräknas vara klara under hösten 2021.
 • Tredje entreprenaden avser övriga delar som återstår efter de två första entreprenaderna. Den sista entreprenaden kommer att planeras senare.

Hur jobbar ni med tillgänglighet i området under byggtiden?

 • En provisorisk gångväg finns idag från Milstensvägen, längs Forskningsringen och fram till hus där boende har flyttat in.
 • En provisorisk gångväg har gjorts iordning längs Gamla Enköpingsvägen för att förskolan Forskaren ska vara tillgängligt från två håll.
 • En särskild parkering på Gamla Enköpingsvägen är iordningställd för föräldrar och personal på förskolan Forskaren. För att garantera de gåendes säkerhet är det förbjudet att köra in på gatan närmast förskolan.

Vilka lösningar har ni för sophanteringen?

 • Just nu finns ett provisoriskt kärl i den nordvästra delen av Forskargränd som hanterar sopor från boende i parhusen. Beroende på förutsättningar i pågående entreprenader och när SAVAB:s (Sundbybergs Avfall och Vatten AB) bilar kan köra igenom området kommer varje parhus få egna sopkärl. Detta beräknas ske under vecka 23 2020 och första tömningen sker under vecka 25.
 • Sopsugssystemet är utbyggt i området och kommer fungera i takt med att inflyttning sker.

Varför ändras avspärrningarna kontinuerligt?

Arbetsområdena ändras varefter hus, park och gator byggs färdigt och delar som tidigare varit stängda öppnas för tillträde. På samma sätt stängs tidigare öppna områden av då det ska börja byggas där.

Hur är det med parkering i området?

 • Boende ska i första hand parkera i garage eller i annan anordnad parkering på tomtmark.
 • Under utbyggnadsskedet är det inte tillåtet att parkera längs arbetsgator. Projektet har anlitat ett parkeringsbolag som ser till att parkering sker enligt gällande regler.

Vilka planer har ni för Forskarparken?

 • I den västra delen riktar vi in oss mot mindre barn med exempelvis sandlåda, gungdjur, en liten rutschkana och sittplatser. Det finns även en del för större barn med kompisgunga, lekhus, klätterlek och en stor tubrutschkana.
 • I den centrala delen kommer det finnas vattenlek och sandytor. Det ska även finnas naturmark att utforska. En stig ska leda vidare upp mot de gamla militära värnen och terrängens höjdskillnader ska göra leken spännande - det ska alltid finnas något nytt att upptäcka.
 • I den östra delen finns fin naturmark med skog och berg i dagen. Dessa ytor behålls till stor del som de är idag. De fem värnen utvecklas och gestaltas.
 • I Östra delen av Forskarparken vid Forskningsringen kommer en aktivitetspark att finnas med bollplan och utegym.

Vem äger marken utanför husen?

Sundbybergs stad äger allmän platsmark, dvs. gator och parker. Alla tomter ägs av byggaktörer och bostadsrättsföreningar.

När tas stängslet mellan Forskargränd och Forskningsringen bort?

Stängslet kommer att vara kvar tills stadens entreprenör är färdig i Västra parkslingan. Området är illa tilltygat och behöver få återhämta sig. När vi bedömer att det ser bra ut kommer stängslet tas bort.

Vissa staket har lirkats upp och vi förstår att många vill använda de blivande parkområdena redan nu. Men tänk på att de är arbetsplatser och en osäker miljö för alla, särskilt barn. Därför har vi satt upp skyltar att det är förbjudet att ta sig genom staketen. Dessutom behöver naturen få vila så att vi får livskraftiga växter och träd i de nya parkerna.

Om du ser upplirkade staket är vi tacksamma om du anmäler det till Logistikcenter på 08-128 565 20, vardagar mellan klockan 7.00–16.00, så att vi kan laga dem igen.

Varför är parkerna avspärrade?

Parkerna har blivit hårt tilltygade under tiden bostadshusen byggdes och naturen behöver därför nu få vila så att vi får livskraftiga växter och träd i de nya parkerna, därav är parkerna avspärrade.

Parkerna är dessutom arbetsplatser och en osäker miljö, därför har parkerna stängsel runt sig.

Gatunamnsskyltar

Området kommer att kompletteras med gatunamnsskyltar i takt med utbyggnaden.

Återvinningsstation

När området är fullt utbyggt kommer det att finnas en återvinningsstation i områdets västra del, på Gamla Enköpingsvägen.

Regionalt cykelstråk

Sträckan längs med Gamla Enköpingsvägen har temporärt ställts i ordning för gående till och från förskolan Forskaren. Det finns inte förutsättningar, varken när det gäller trafiksäkerhet eller utifrån byggtrafik i området att hålla den bredd och standard som krävs för att kunna påbjuda sträckan för cykeltrafik.

Alternativ väg är att cykla via plankorsningen vid Oxenstiernas Allé och längs Madenvägen/Östra Madenvägen fram till Gesällvägen och sedan norrut till Enköpingsvägen och vidare österut alternativt genom Ör till Solna. Det går även att ta sig över från Madenvägen vid korsningen med Milstensvägen och upp till Gamla Enköpingsvägen och därifrån cykla cykelbanan österut.

Kommer bullerplank byggas för att minska bullernivåerna från Enköpingsvägen?

Inga åtgärder för buller kommer att göras inom ramen för Stora Ursvik etapp 3. En bullerutredning gjordes i samband med att detaljplanen togs fram, du kan läsa mer härlänk till annan webbplats.

Vad planeras ovanpå garagetaket på Forskningsringen?

På garagetaket blir det en aktivitetspark som består av en bollplan, utomhusgym samt en yta för spontana aktiviteter. Ytan kommer att vara tillgänglig från Forskargränd och från en trapp vid Forskningsringen. Ytan beräknas vara klar i början av år 2021.

Varför är aktivitetsparken på garagetaket avspärrad?

Aktivitetsytan är avspärrad då området inte är helt klart än. Därför får ytan inte beträdas än. Det är en arbetsplats och en osäker miljö för obehöriga att beträda. Överträdelse kommer att polisanmälas.

Vilka tider kommer aktivitetsparken att vara öppen?

Aktivitetsparken kommer att vara öppen för allmänheten dygnet runt. Belysningen kommer att kunna tändas i gryning- och skymningsljus mellan kl. 8-22, strömbrytare kommer att finnas vid varje entré.

Hur blir det med ljudnivån från aktivitetsparken?

För att dämpa ljudet från aktivitetsparken har ett panelstängsel monterats med dämpande effekt.

Hur ser det ut med belysning i området?

Under årets mörka period kommer provisoriska belysningsmaster vara igång i de kvarter där boende har flyttat in. Det finns även belysning längs med provisoriska gångstråk.

Senast uppdaterad 13 augusti 2020