Stora Ursvik etapp 3

Området vid Forskarparken innehåller bland annat cirka 1200 nya bostäder, en park och förskolan Forskaren.

Det här ska byggas

Området vid Forskarparken är ett nytt bostadsområde i Ursvik där vi bygger:

 • cirka 1200 lägenheter och 20 småhus
 • förskolan Forskaren
 • verksamhetslokaler i bottenvåningarna mot Gamla Enköpingsvägen
 • teknisk anläggning för källsortering och elnätsstationer
 • allmänna parkområden, gångstråk och mötesplatser

Inflyttning kommer att ske etappvis. Läs mer om planeringen av området i detaljplanen.

Förskolan Forskaren

Förskolan Forskaren har byggts med miljöklass silver och har plats för 160 barn på åtta avdelningar. Verksamheten har öppnat och kommer att ha Reggio Emilia-inspirerad pedagogik.

Miljöklassningen silver innebär att akustik, klimat och inomhusluft är av hög kvalitet samt att energianvändningen är låg.

Förskolan är byggd i trä, har sedumtak och stora glaspartier som ger fint ljusinsläpp och härlig kontakt med den omgivande naturen, som vi så långt som möjligt bevarar på förskolans gård. Den har eget tillagningskök och både inomhus och utomhus finns det vattenlekar. 

Om du är intresserad av en plats ber vi dig att kontakta barn- och utbildningsförvaltningen på telefon 08-706 80 00 (växeln).

Störningar

Bullrig verksamhet är begränsad till klockan 07.00–17.00. Marken innehåller mycket berg vilket innebär att sprängningarna kan märkas på längre distans än vanligt. Vid varje sprängning mäter vi vibrationerna i marken så att de inte  ska över skrida gränsvärden och orsaka skador på omgivningen.

Tidplan

Byggnationen startade våren 2016 och beräknas vara helt klar år 2023.

Illustration över Forskningsringen av NCC Boende.

Illustration över Forskningsringen av NCC Boende.

Illustrationsbild Wåhlins fastigheter av ÅWL Arkitekter AB.

Illustrationsbild Wåhlins fastigheter av ÅWL Arkitekter AB.

Frågor och svar

Situationsplan Stora Ursvik etapp 3

Klicka på bilden för att göra den större.

Hur ser planerna för gata och park ut?

 • Området kommer att delas upp i tre entreprenader för den så kallade finplaneringen som innebär att gator och parker iordningsställs.
 • Första entreprenad avser Forskarparken, Milstenparken och Västra parkslingan. Målet är att skriva kontrakt med en entreprenör i slutet av 2019. Vi bedömer att dessa arbeten kan vara klara under våren 2021.
 • Andra entreprenad avser gatorna och påbörjas efter att den första entreprenaden för parkerna är genomförd.
 • Tredje entreprenad avser övriga delar som återstår efter de två första entreprenaderna. Den sista entreprenaden kommer att planeras senare.

Hur jobbar ni med tillgänglighet i området under byggtiden?

 • En provisorisk gångväg som används idag från Milstensvägen, längs Forskningsringen och fram till hus där folk har flyttat in, kommer att ersättas med en provisorisk gångväg genom Milstensparken. Detta på grund av att Forskningsringen måste stängas av för att garantera säkerheten för boende och besökare när garage och kvarteret Mikroskopet byggs.
 • En provisorisk gångväg har gjorts iordning längs Gamla Enköpingsvägen för att förskolan Forskaren ska vara tillgängligt från två håll. Där finns även en vakt för ökad säkerhet vid lämnande/hämtande av barn eftersom tunga transporter passerar.
 • En särskild parkering på Gamla Enköpingsvägen är iordningställd för föräldrar och personal på förskolan Forskaren. För att garantera de gåendes säkerhet. Det är förbjudet att köra in på gatan närmast förskolan.
 • Under årets mörka period kommer provisoriska belysningsmaster vara igång i de kvarter där boende har flyttat in.

Vilka lösningar har ni för sophanteringen?

 • Just nu finns ett provisoriskt kärl i parhusområdet i den nordvästra delen. Så fort vi har färdigställt ytor så att SAVAB:s (Sundbybergs Avfall och Vatten AB) bilar kan vända på Forskargränd vid kvarteret Ingenjören, får varje fastighet egna sopkärl. Vi kan i nuläget inte berätta när detta är klart.
 • Sopsugssystemet byggs ut i området och kommer fungera i takt med att inflyttning sker.

Varför ändras avspärrningarna kontinuerligt?

Arbetsområdena ändras varefter hus, park och gator byggs färdigt och delar som tidigare varit stängda öppnas för tillträde. På samma sätt stängs tidigare öppna områden av då det ska börja byggas där.

Hur är det med parkering i området?

 • Boende ska i första hand parkera i garage eller i annan anordnad parkering på tomtmark. Parkeringsfickor på gata är avsedd för besökande.
 • Under utbyggnadsskedet är det inte tillåtet att parkera längs arbetsgator. Projektet har anlitat ett parkeringsbolag som ser till att parkering sker enligt gällande regler.

Vilka planer har ni för Forskarparken?

 • I den västra delen riktar vi in oss mot mindre barn med exempelvis sandlåda, gungdjur, en liten rutschkana och sittplatser. Det finns även en del för större barn med kompisgunga, lekhus, klätterlek och en stor tubrutschkana.
 • I den centrala delen kommer det finnas vattenlek och sandytor. Det ska även finnas naturmark att utforska. En stig ska leda vidare upp mot de gamla militära värnen och terrängens höjdskillnader ska göra leken spännande - det ska alltid finnas något nytt att upptäcka.
 • I den östra delen finns fin naturmark med skog och berg i dagen. Dessa ytor behålls till stor del som de är idag. De fem värnen utvecklas och gestaltas.
 • Forskarparken prioriteras i utbyggnaden av området.

Vem äger marken utanför husen?

Sundbybergs stad äger allmän platsmark, det vill säga gator och parker. Alla tomter ägs av byggaktörer och bostadsrättsföreningar.

När tas stängslet mellan Forskargränd och Forskningsringen bort?

Stängslet kommer att vara kvar tills stadens entreprenör är färdig i Västra parkslingan.

Vissa staket har lirkats upp och vi förstår att många vill använda de blivande parkområdena redan nu. Men tänk på att de är arbetsplatser och en osäker miljö för alla, särskilt barn. Därför har vi satt upp skyltar att det är förbjudet att ta sig genom staketen. Dessutom behöver naturen få vila så att vi får livskraftiga växter och träd i de nya parkerna.

Om du ser upplirkade staket är vi tacksamma om du anmäler det till Logistikcenter på 08-128 565 20, vardagar mellan klockan 7.00–16.00, så att vi kan laga dem igen.

Senast uppdaterad 13 november 2019