Skogsbacken - förbättrad trafiksäkerhet

Nu utförs trafiksäkerhetshöjande åtgärder på en del av Skogsbacken. Gångbanan breddas till 3 m på gatans västra sidan och övergångsställen höjs upp för en säker passage för gående och cyklister.

Korsningen Friluftsvägen/Skogsbacken var tidigare överdimensionerad med mycket långa övergångsställen och gångbanan var smal och svår att snöröja vintertid.

Arbetet beräknas pågå till och med vecka 52. Det kommer att ske i södra delen av Skogsbacken mellan Ängsstigen och Skogsbacken 10.

Senast uppdaterad 13 oktober 2021