Kartbild över området

Klicka på bilden för att göra den större.

Rosengatan – ny cykelbana

Sundbybergs stad bygger om Rosengatan perioden maj-december 2019. Anledningen är att öka säkerheten för gång- och cykeltrafik. Vi vill också förbättra möjligheten att ta sig mellan stadskärnan och stadens norra delar.

Ombyggnaden innebär att körfälten för buss och bil flyttas närmare gatans nordvästra sida och att parkeringsplatser avlägsnas på båda sidor av gatan. Då får vi plats med en ny cykelbana med en fil i vardera riktningen. Trottoarerna på båda sidor blir kvar som tidigare. När ombyggnaden är klar hänvisas parkering till Rosengatans tvärgator.

Nattarbete

Under vecka 49–51 utförs asfalteringsarbeten nattetid. Framkomligheten är begränsad, men det går att komma fram till parkerings­garage och bostäder.

2–4 dec klockan 18.00–06.00, arbete på Vintergatan–Prästgårdsgatan
9–12 dec klockan 18.00–06.00, arbete på Prästgårdsgatan–Sturegatan

Under tre nätter vecka 51 behöver vi utföra arbeten på hela Rosengatan. Exakta datum är inte fastställt än.

Skiss i genomskärning Rosengatan

Klicka på bilden för att göra den större.

Arbetet sker i etapper med start från Sturegatan. Det kommer att bli lite svårare att ta sig fram men vi ska göra vad vi kan för att det ska fungera och informera kontinuerligt om vad som sker. Vi måste eventuellt genomföra vissa arbeten på natten eftersom bussar ska kunna köra på gatan under dagtid. Dessutom behöver vi fälla sex träd under arbetet, dessa ersättas med nya träd när allt är klart.

Har du frågor?
Kontakta Servicecenter på 08-706 65 00 eller service.stadsmiljo@sundbyberg.se

Här hittar du stadens mobilitetsprogram som beskriver vår prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Frågor och svar

Varför tar ni bort parkeringar i centrala Sundbyberg?

Parkeringar på Rosengatan tas bort för att få plats med en ny dubbelriktad cykelbana. Den nya utformningen utgår från stadens policy för hållbart resandePDF och mobilitetsprogrammetPDF. Genom att bygga en cykelbana på Rosengatan ges förbättrade förutsättningar för hållbart resande och att uppnå stadsmiljö- och tekniska nämndens mål om 15 % cyklister till år 2025.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden beslutade i februari 2018 om investering för att projektera och bygga om Rosengatan.

Hur ska vi lösa våra parkeringsbehov efter ombyggnaden?

Parkering hänvisas i fortsättningen till tvärgatorna.

Hur kommer ni att spärra av gatan?

Under ombyggnaden kommer det alltid att vara en fil av gatan öppen för trafik. Vilka delar av gatan som spärras av under vilken tid informeras om på plats av entreprenören som ska utföra arbetet.

Kommer vi ha tillträde till våra fastigheter?

Fastigheterna kommer alltid att vara tillgängliga under byggperioden.

Vad arbetar ni med på natten?

Arbeten kan komma att utföras på natten för att inte påverka trafiken under dagtid. Det kan till exempel vara stenbeläggningsarbeten och asfaltsbeläggning, VA-arbeten och ledningsschakter samt utställning av trafikanordningsmaterial som till exempel barriärelement och skyltning.

Varför fäller ni träd?

I samband med att vi bygger en ny cykelbana kommer även träd längs Rosengatan att fällas då de har vuxit sig för stora för platsen och växer in i husfasader. De träd som fälls ska ersättas med mindre träd, japansk magnolia, som passar bättre in på platsen.
Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för avverkning av alléträd längs med Rosengatan finns från Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad 22 november 2019