Rissneledens västra del – stadsgata och bostäder

Rissne är ett av stadens stora stadsutvecklingsprojekt, vilket innebär att byggarbeten kommer att avlösa varandra under många år framöver. Just nu berörs särskilt Rissneledens sydvästra delar, på Kavallerivägen.

Denna sida vänder sig till dig som påverkas av byggnationerna. Här får du information om vad som händer - när och varför.

Vi i staden och våra samarbetspartner beklagar störningar och gör allt för att minimera dessa. Tack för visad hänsyn vid vägarbetena!

Detta byggs

Under de senaste åren har Rissneleden och Kavallerivägen genomgått omfattande förändringsarbeten. Det har handlat om att skapa en mer stadsmässig gatumiljö längs Rissneleden men även förberedelser för kommande tvärbana i Kavallerivägen samt ledningsarbeten för de nya bostadshus som har och kommer att byggas i södra Rissne.

Idag är det mesta av stadens mer omfattande byggnationer med gator och ledningar färdigställda och flera nya bostadshus har kompletterat stadsbilden. Ännu kvarstår dock en del arbeten med trädplanteringar och lekplats och inte minst utbyggnaden av den nya tvärbanesträckningen till Kista/Helenelund som går genom Rissne.

Flera byggherrar är också i inledningsfasen på sina projekt, exempelvis Veidekkes kommande hus på Kavallerivägen och JM AB som påbörjat bygget av nya hyresrätter mellan Valla Park och Ulvsundaleden.

Pågående arbeten

Längs Rissneleden på sträckan mellan Ryttmästarvägen och Järnvägsgatan inleds en planteringsentreprenad som ska komplettera upp gatumiljön med nya träd och annan grönska. Arbetet startar efter sommaren 2020 och beräknas vara färdigt 2021.

Kavallerivägen kommer även fortsatt en tid vara föremål för byggnation i samband med att Trafikförvaltningen bygger ut Tvärbanans Kistagren. Läs mer om detta arbete härlänk till annan webbplats.

När tvärbanebygget är färdigt kommer staden att utföra motsvarande planteringsentreprenad längs spårvägen.

Den kommunala lekplatsen (vid kullen bakom de nya husen längs Rissneleden) som under några år varit stängd kommer snart att kunna öppna igen. Just nu håller den på att byggas om för att erbjuda en helt ny och inspirerande lekplats och beräknas vara färdigställd i sin helhet 2021.

Omledning av gång- och cykelvägar

I samband med utbyggnaden av Tvärbanan samt ny husbebyggelse kan gång- och cykelvägar behöva ledas om under perioder. Ersättningsvägarna ska erbjuda en bra standard även om det stundtals kan innebära längre restid. Följ tillfällig orange skyltning.

Gång- och cykelvägen vid kvarteret Lådmakaren är avstängd för ombyggnation och planeras öppna 2022 när bostäderna är färdigställda. Sprängningsarbeten påbörjas vecka 36.

Busshållplatser i området

Under byggnationen kan busshållplatser få förändrade lägen i perioder. Se information på SL:s hemsida för gällande turer och hållplatser.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 28 augusti 2020