Rissneledens västra del – stadsgata och bostäder

Rissne är ett av stadens stora stadsutvecklingsprojekt, vilket innebär att byggarbeten kommer att avlösa varandra fram till 2021. Just nu berörs särskilt Rissneledens sydvästra delar, på Kavallerivägen.

Denna sida vänder sig till dig om påverkas av byggnationerna. Här får du information om vad som händer, när och varför.

Vi och våra samarbetspartner beklagar störningar och gör allt för att minimera dessa. Tack för visad hänsyn vid vägarbetena!

Detta byggs

Flera byggnationer pågår utmed Rissneleden och Kavallerivägen, andra kommer att starta inom kort. Byggherrar bygger bostäder och staden drar ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme till de nya husen.

Samtidigt gör staden om Rissneleden till stadsgata, anlägger lokalgator  och förbereder för tvärbanans Kistagren som ska gå utmed Kavallerivägen. Stadens arbeten utförs av JM Entreprenad.

Finplaneringsarbetena ger gatan sitt färdiga utseende. För sträckan Lavettvägen till Bromstenskopplet kommer merparten av detta att ske under 2018.

För sträckan Lavettvägen-Järnvägsgatan sker finplaneringsarbetena etappvis och öppnas varefter de blir färdiga. Arbetet beräknas vara helt färdigt till våren/sommaren 2019, med undantag för trädplanteringen.

När byggnationerna är klara cirka 2020 ska ekar och andra träd återplanteras i området.

Med start sommaren 2018 har en ny sträcka från Skvadronsbacken upp till Artillerivägen börjat byggas. Arbetena består till största delen av att utföra förberedande ledningsflyttar för kommande Tvärbana samt bygga nya gång- och cykelvägar. Dessa förberedande arbeten beräknas vara färdigställda till årsskiftet 2019/2020 men kommer sedan att ersättas av fortsatta arbeten med själva tvärbanans anläggning. Detta arbete utförs av Trafikförvaltningen.

Omledning av gång- och cykelvägar

Gång- och cykelbanan mellan bron till Bromsten och Rissne bollplan har fått en ny sträckning som nu är öppnad. För gående och cyklister som rör sig mellan Rissneleden och centrum kommer vägarna behöva läggas om i etapper, men det kommer hela tiden vara god framkomlighet. Följ den tillfälliga skyltningen. 

Sprängningar

Rissne är beläget på berg, vilket betyder att de flesta byggnationer kommer att föregås av sprängningar. Det kommer att störa boende och trafik i olika omgångar och i olika omfattning, vilket vi beklagar. Ambitionen är att informera om när sprängningar kommer att ske i de olika byggområdena. För närvarande pågår inga sprängningar.

Busshållplatser i området

Under byggnationen får flera busshållplatser förändrade lägen i perioder. Hållplatserna på Kavallerivägen är tillfälligt tagna ur bruk tills nya hållplatser är färdigbyggda. I övrigt se information på SL:s hemsida för gällande turer och hållplatserlänk till annan webbplats.

Avstängd lekplats

En kommunal lekpark nära Rissneleden tas ur bruk under byggtiden. Efter byggnation av närliggande bostadshus kommer parken att byggas om och rustas upp. Detta dröjer dock en tid men ambitionen är att kunna öppna lekplatsen igen så snart som möjligt. Här ser du vilka lekplatser som finns i Sundbyberg.

Bullerplanket längs Rissneleden rivs

Rissneleden byggs om till stadsgata vilket kommer att leda till lägre bullernivåer. Som första åtgärd ska ledningar i marken flyttas vilket innebär att bullerplanket mellan Duvkullavägen och Rissneleden måste rivas.

Senast uppdaterad 30 mars 2020