Rissneleden – stadsgata och bostäder

Rissne är ett av stadens stora stadsutvecklingsprojekt, vilket innebär att byggarbeten kommer att avlösa varandra fram till 2020. Just nu berörs särskilt Rissneledens sydvästra delar, på Kavallerivägen.

Denna sida vänder sig till dig om påverkas av byggnationerna. Här får du information om vad som händer, när och varför.

Vi och våra samarbetspartner beklagar störningar och gör allt för att minimera dessa. Tack för visad hänsyn vid vägarbetena!

Detta byggs

Flera byggnationer pågår utmed Rissneleden och Kavallerivägen, andra kommer att starta inom kort. Byggherrar bygger bostäder och staden drar ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme till de nya husen.

Samtidigt gör staden om Rissneleden till stadsgata, anlägger lokalgator  och förbereder för tvärbanans Kistagren som ska gå utmed Kavallerivägen. Stadens arbeten utförs av JM Entreprenad.

Finplaneringsarbetena ger gatan sitt färdiga utseende. För sträckan Lavettvägen till Bromstenskopplet kommer merparten av detta att ske under 2018.

När byggnationerna är klara cirka 2020 ska ekar och andra träd återplanteras i området.

Biltrafik leds om

Rissneleden stänger för biltrafik mellan Lavettvägen och Bromstenskopplet från 13 november 2017 till och med maj månad 2018. Anledningen är att staden genomför lednings- och gatuarbeten. Bussar kommer att gå som vanligt, bilresenärer hänvisas via Kavallerivägen eller Rissneleden/Ulvsundakopplet.

Omledning av gång- och cykelvägar

Gång- och cykelbanan mellan bron till Bromsten och Rissne bollplan har fått en ny sträckning som nu är öppnad. Den ersätter äldre gång- och cykelväg mellan Bromstensbron och Rissneleden som kommer att stängas under oktober 2017.

Gående från Kavallerivägen hänvisas ner mot Valla Park på västra sidan av Kavallerivägen.

Sprängningar

Rissne är beläget på berg, vilket betyder att de flesta byggnationer kommer att föregås av sprängningar. Det kommer att störa boende och trafik i olika omgångar och i olika omfattning, vilket vi beklagar. Ambitionen är att informera om när sprängningar kommer att ske i de olika byggområdena. För närvarande pågår inga sprängningar.

Busshållplatser flyttas

Under byggnationen får flera busshållplatser förändrade lägen i perioder.

Avstängd lekplats

En kommunal lekpark nära Rissneleden tas ur bruk under byggtiden. Efter byggnation av närliggande bostadshus kommer parken att byggas om. Detta dröjer dock ett par år. Här ser du vilka lekplatser som finns i Sundbyberg.

Bullerplanket längs Rissneleden rivs

Rissneleden byggs om till stadsgata vilket kommer att leda till lägre bullernivåer. Som första åtgärd ska ledningar i marken flyttas vilket innebär att bullerplanket mellan Duvkullavägen och Rissneleden måste rivas.

Ett tillfälligt bullerskydd har satts upp.

Tillfällig sträckning av gångväg i Rissne på grund av byggnationer

Hänvisning för gående: Gående norrifrån hänvisas att gå via Lavettvägen och söderifrån via gång- och cykelväg utmed Ulvsundaleden.

Karta som visar den flyttade busshållplatsen vid Lavettvägen.

SL:s busshållplats mot Hallonbergen och Danderyds sjukhus flyttas under byggnationen.

Senast uppdaterad 4 juni 2018