Karta över området runt det gröna aktivitetsstråket i Rissne

Klicka på bilden för att göra den större.

Rissne – grönt aktivitetsstråk

Parken mellan Rissne IP och Rissnekyrkan, Rissne centrum, ska rustas upp och utvecklas under 2019–2022.

Stråket behöver bli mer trafiksäkert, upplevas tryggt och attraktivt. Ytorna ska utvecklas för att nyttjas till lek, aktivitet, umgänge och vila. Målet är att få boende och andra att vistas och trivas i området.

Dessa arbeten ska göras

Gång- och cykelvägen ska breddas och belysningen förbättras. Träd och buskar ska beskäras, om de skymmer ljus och sikt. Några träd måste också tas bort av den anledningen. Många träd är gamla och ska därför bytas ut.

Aktiviteter och utrustning har flyttats och slitits genom åren. Det mesta ska ersättas och kompletteras i en ny planering av parken.

Tidplan

Vi förbereder det kommande arbetet med att bredda gång- och cykelvägen med start hösten 2019. Parkarbete utförs i mindre områden under tre etapper. Ett färdigt område öppnas när det är besiktat och klart.

En slutlig invigning planeras till sommaren 2022.

Frågor och svar

Var kan jag gå och cykla under byggtiden?

Gång- och cykelvägen har korta smala passager för gående där arbete pågår. Små områden stängs av åt gången. Cyklister leds om med skyltning, när det blir för trångt.

Ersättningsvägar för cyklister kommer att skyltas. Gående kan troligtvis passera längs med det pågående byggarbetet under alla etapper.

Vad ska det bli för aktiviteter?

Minst en lekplats planeras. Den ska ersätta och komplettera småbarnslekplatsen, som tagits bort.

Enkla träningsredskap placeras intill lekplatsen, med tanke på de som vaktar barn.

Det blir en skogslek med rutschkana, klättring och förhoppningsvis en linbana i skogsbacken.

Vi ska också iordningsställa olika former av sittplatser för vila och umgänge.

Har några som bor i Rissne varit med och valt hur det ska se ut?

Rissnedialogen 2014 ligger till grund för planeringen.

Representanter för olika grupper, förvaltningar, organisationer och skolor har intervjuats i förstudien. Boende i området har intervjuats vid en medborgardialog på torget i Rissne 13 juni 2019.

Inför varje etapp kommer lämpliga grupper att tillfrågas angående val och utformning.

Varför spärrar ni av vissa delar med staket och inte andra?

Den aktuella arbetsplatsen stängslas in för att skydda dem som passerar. Transporter in och ut ur området kommer att gå utan stängsel. Vi tror att många skulle uppleva det som otryggt om de skulle behöva gå i långa trånga gångar. Transporterna ska göras med extra stor försiktighet.

Varför fäller ni träd?

Många av de sorters träd som finns i området är snabbväxande. De är nära slutet på sin livslängd. Grenar riskerar att falla ner och skada människor. Nya träd av olika storlek och med olika livslängd planteras istället.

Varför tar ni bort buskar när Rissne ska vara grönt?

Det kan upplevas som otryggt när stora skymmande buskar växer nära gång- och cykelvägen. Istället planterar vi träd och låga rabatter.

Varför är gång- och cykelvägen lappad och ful trots att den asfalterats?

Under byggtiden blir en asfaltsyta lätt sönderkörd. Därför läggs ytskiktet när övrigt arbete är färdigt. Under byggtiden läggs endast det undre skiktet. Det blir möjligt att gå och cykla på den breddade ytan, innan allt är färdigt.

Senast uppdaterad 12 juni 2020