Kartbild över området.

Klicka på bilden för att göra den större.

Mellersta Hallonbergen

Nu är det dags att bygga om Rissneleden, Östra Madenvägen samt Gesällvägen för att göra det säkrare för trafikanter och gatunätet tydligare. Samtidigt passar vi på att bygga om Skolgången, Hallonbergsvägen och Gesällvägen så att det blir lättare för gående att ta sig fram.

Förberedande arbeten

Vi kommer att gräva i gatorna och arbeta med ledningar som idag ligger under marken. Det gör vi för att sedan kunna bygga bostäder i de områden vi kallar Freden Större samt Hallonporten Norra och Södra. När ledningsarbetena är klara kommer gatorna att förnyas. I arbetet med Rissneleden kommer vi att behöva ta bort träden i den befintliga allén. När vi är helt klara kommer nya träd att planteras.

Illustration ny park Hallonportarna

Klicka på bilden för att göra den större.

Ny park och nya gångvägar

Det här är våra planer utöver att bygga nya bostäder:

  • En ny park som blir trivsam och trygg med öppna ytor och ny belysning, växtlighet och ytor för lek.
  • Området under kraftledningen vid Hallonporten Södra görs om med nya gångvägar och förbättrad tillgänglighet.
  • Nivåskillnader ska till viss del att jämnas ut och då kan vi ta bort hissen som finns där idag.
  • Befintliga tunnlar för gång och cykel kommer att byggas bort och ersättas med en ny hastighetssäkrad övergång i nivå med Rissneleden.
  • Bollplanen kommer att tas bort eftersom vi ska bygga för nya bostäder och service.
  • Wallenstam bygger ny förskola med 6-8 avdelningar.

Tidplan

De planerade arbetena har skjutits upp något och beräknas att inledas våren 2020 och vara klara 2022. De kommer att ske i etapper. Framkomligheten för biltrafik blir begränsad i cirka 2 år framåt. Gång- och cykeltrafik kommer även att behöva ledas om i etapper då befintliga gång-och cykelvägar byggs om.

Frågor och svar

Går det att gå och cykla genom kraftledningsstråket under byggtid?

Det kommer vara möjligt att gå genom kraftledningsstråket även under byggtid. Tillgängligheten kommer dock att vara begränsad. Gång- och cykeltrafik kommer att behöva ledas om i etapper.

Vad händer när hissen försvinner?

Det kommer att finnas ett tillgängligt gångstråk genom den nya parken och en tillfällig väg under byggtiden.

Kommer det att låta mycket?

Det kommer att uppstå buller, men störande arbeten ska enbart utföras under dagtid.

Hur kommer vi in i garaget vid vändplanen?

Boende och verksamheter kommer att ha tillgång till sina garage och entréer under byggtiden.

Kommer bussarna att gå som vanligt?

Ja, vi kommer att se till att bussarna kan ta sig fram. Eventuellt kan busshållplatslägena förändras.

Senast uppdaterad 17 juni 2020