Kartbild Kyrkogatan

Klicka på bilden för att göra den större.

Kyrkogatan - återställande

Staden återställer just nu ytan mellan det nybyggda äldreboendet Tule Plaza och Kyrkogatan 11–15. Projektet beräknas vara klart i januari 2019.

Elva nya parkeringsplatser anläggs mellan fastigheterna och en av dem är anpassad för rörelsehindrade. Gångbanan byggs om till separerad gång- och cykelbana för att åstadkomma en gen och trafiksäker koppling mellan Kyrkogatan och Vackra vägen samt vidare längs Tulegatan. 

Ytan ska även anläggas med så kallade "rain gardens" och tillhörande sittplatser. Rain gardens är en form av öppen dagvattenhantering där ytavrinningen från asfalts- och stenbeklädda ytor ska bevattna växt- och trädplanteringar.

Längs med Kyrkogatan och i anslutning till äldreboendet anläggs en hållplats för närtrafiken.

Projektet beräknas slutbesiktigas i december 2018 och kvarvarande besiktningsanmärkningar åtgärdas under december 2018-januari 2019.

Cykelbanorna

Bild över cykelbanorna

Det är ett trafiksäkerhetsbeslut att kanalisera cyklister och gående till övergångsställena, då det är många barn som använder vägarna här omkring för att cykla och gå.

I framtiden är det möjligt att utformningen kring cirkulationsplatsen ses över för att förbättra för gående och cyklister. Det kan leda till att cyklister väljer andra vägar. Nu utgör kopplingen vid parkeringen den mest gena lösningen och därmed den som många förväntas välja.

En ny cykelbana kommer att byggas på Rosengatan år 2019 för att koppla ihop Sturegatan med Tulegatan.

Närtrafiken

Närtrafiken är en kollektivtrafiktjänst som är anropsstyrd, det vill säga en variant av färdtjänst särskilt anpassad för äldre och personer med rörelsehinder.

Senast uppdaterad 14 maj 2019