Markering i karta

Klicka på bilden för att göra den större

Kyrkogårdsvägen – ny gång- och cykelväg

Sundbybergs stad förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister längs Kyrkogårdsvägen mellan Rissne ängar och Olovsvägen. Arbetet beräknas pågå till vecka 12.

Åtgärden innebär några förändringar för området:

 • Mellan Oskarsvägen och Eriksvägen tillåts inte motorfordon (med
  undantag för avfallsfordon och angöring till fastigheterna på
  sträckan).
 • Kyrkogårdsvägen enkelriktas permanent mellan Eriksvägen och
  Olovsvägen. Olovsvägen enkelriktas mellan Kyrkogårdsvägen och
  Eriksvägen.
 • Intill koloniföreningen bibehålls 3 parkeringsplatser och längs
  Kyrkogårdsvägen mellan Eriksvägen och Olovsvägen bibehålls 6 parkeringsplatser på vinkelparkeringen.

Frågor och svar

På vilken sträcka byggs den nya gång- och cykelvägen?

Den byggs på Kyrkogårdsvägen mellan Rissne ängar och Olovsvägen och ansluter därmed till befintliga gång- och cykelvägar.

Varför byggs en ny gång- och cykelväg?

Vi bygger för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister. Det är en del av en viktig sträcka för många barn i Sundbyberg som promenerar till och från skolan. Det är också en del i förbättring av standarden på det regionala cykelstråket som går här.

Varför tar ni bort parkeringsplatser?

För att gång- och cykelbanan ska få plats på en ganska begränsad yta behöver vi förändra parkeringsmöjligheterna. Dessutom arbetar Sundbybergs stad efter en policy för hållbart resande som bland annat anger att mer yta ska ges till de hållbara transportslagen gång, cykel och kollektivtrafik.

Var ska vi parkera nu?

I närområdet finns möjlighet att parkera längs de flesta gatorna enligt regler för parkering inom tättbebyggt område. Skyltar anger var det inte är tillåtet att parkera.

Varför byggs inte gång- och cykelvägen ut norr om kyrkogården och koloniområdet där det redan finns en?

Längs Kyrkogårdsvägen löper det utpekade regionala cykelstråket Sundbybergsstråket, som är en genande koppling genom Sundbyberg. Regionala cykelstråk beslutas av Trafikverket och SLL i samarbete med kommunen. Åtgärden är utpekad i Sundbybergs cykelplan från 2012 och i den regionala cykelplanen från 2014. Dessutom vill vi förbättra för de gående och cyklister som rör sig längs Kyrkogårdsvägen.

Varför byggs gång- och cykelvägen längs den västra sidan vid Rissne ängar?

Genom att bygga på den västra sidan vid Rissne ängar och koloniföreningen kan vi behålla några parkeringsplatser intill kolonilotterna. I förslaget att istället dra gång- och cykelbanan på den östra sidan blev förutsättningarna sämre och vi kunde inte inrymma parkeringsplatser över huvud taget.

Varför tillåts inte motorfordon på sträckan mellan Oskarsvägen och Eriksvägen, kommer inte fordon köra där ändå?

På den här sträckan är gatan smal, och möjligheten att bygga om gatan är begränsad på grund av nivåskillnader. Därför kommer gatuutrymmet att ges till gående och cyklister. Undantagna från denna regel är boende i de två fastigheterna längs sträckan som behöver angöra från Kyrkogårdsvägen, samt avfallsfordon. Vi behöver bibehålla framkomlighet för boende, avfallsfordon, räddningsfordon och driftfordon vilket medför en risk för att även andra kommer att köra här trots att det inte är tillåtet.

Varför enkelriktas del av Kyrkogårdsvägen och Olovsvägen?

Genom att enkelrikta fordonstrafiken på den här sträckan kan vi bygga den nya gång- och cykelbanan och bibehålla framkomlighet för fordonstrafik. Sträckan kantas av kyrkogården på ena sidan och berg på den andra vilket ger begränsade möjligheter.

Hur kör jag mina barn till skolan om jag inte kan svänga in till skolan från Eriksvägen?

Det bästa är förstås om du som förälder promenerar eller cyklar med ditt barn till skolan. Behöver du ändå använda bilen går det att köra via Solvallavägen, Gökvägen eller Långlötsvägen till Alms väg.

Kommer inte trafiksäkerheten försämras vid Duvboskolan om bilar måste köra den vägen?

Aktuella gator är inte högtrafikerade av fordonstrafik utan relativt sett lågtrafikerade. Besökare till kyrkan och kolonilotterna förväntas i högre grad till helgerna när barnen inte är i skolan. Om fler promenerar eller cyklar med sina barn och deras kompisar till skolan förbättras generellt trafiksäkerheten kring skolan. Åtgärderna är fristående delar i ett långsiktigt förbättringsarbete.

Vad händer sedan? Blir det någon fortsättning från Olovsvägen vidare mot Ursviksvägen?

Sträckan mellan Olovsvägen och Ursviksvägen är också utpekad i Sundbybergs cykelplan från 2012 och i den regionala cykelplanen från 2014. Under hösten 2017 genomförs en förstudie för den här sträckan där förslag kommer att redovisas. Del av den här sträckan är planlagd som parkmark vilket innebär att gång- och cykeltrafik tillåts men inte motorfordonstrafik. Förstudien kommer när den är klar att gå till politikerna för beslut.

Tillåten körväg

Klicka på bilden för att göra den större

Tillåten körväg utzoomad

Klicka på bilden för att göra den större

Senast uppdaterad 2 maj 2018