Kanalparken – upprustning etapp 2

Den fortsatta upprustningen av Kanalparken påbörjas under början av april. Etapp 2 sträcker sig från Örnstigen till korsningen Kanalstigen/Dalsänkan.

Detta ska vi göra:

  • Vi ska plantera flera blommande träd som magnolia och syrener för att stärka årstidsväxlingarna.

  • Vi fortsätter att anlägga ängen längs med Dalsänkan för att gynna pollinering och biologisk mångfald.

  • Det blir fler tillgängliga soffor och stolar i parken.

  • Alla trädarter i parken ska förses med växtskyltar med svenska och latinska namn. Ett pedagogiskt inslag för att sprida intresse och kunskap om både inhemska och exotiska växter.
  • Vi planerar ny belysning i de korsande stråken genom parken mellan Kanalstigen och Dalsänkan. Ett par träd ska få effektbelysning. Det är åtgärder som kommer att öka tryggheten och tillgängligheten i parken under mörka perioder.

Kanalparken är ett grönstråk som används flitigt. Genom parken löper idag en gångstig. Den ska vi permanenta för att fler ska lockas att använda och röra sig i parken.

Dessa åtgärder görs för att stimulera användandet och upplevelsen av Kanalparken.

Tidplan

Arbetet beräknas vara klar till sommaren 2020.

Senast uppdaterad 27 mars 2020