Kartbild som visar planerad trafikavstängning av Järnvägsgatan mellan Fredsgatan och Ursviksvägen med anledning av Trafikverkets förberedande arbeten inför järnvägstunneln.

Klicka på bilden för att förstora kartan.

Arbeten på Järnvägsgatan

Vi är på en längre resa mot kortare restider och en sammanlänkad stadskärna. Trafikverket behöver flytta ledningar i Järnvägsgatan och arbetet pågår nu främst mellan Esplanaden och Löfströms allébro.

Under 2021 fortsätter Trafikverkets arbeten inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg. Arbetena kommer att påverka dig som bor eller har verksamhet längs med Järnvägsgatan. Nu bjuder Trafikverket in till informationsmöten i mars för att berätta mer om vad som händer.

Anmälan till informationsmöten på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kort om arbetena

Arbetet är uppdelat i två områden Fredsgatan–Ursviksvägen och Esplanaden–Fredsgatan. Trafikverket startade under hösten 2020 med skede 1. Planering för skede 2 och 3 pågår, läs mer om planering inför skede 2. Dessa arbetena på sträckan beräknas pågå till 2022.

Det märks när framtiden skapas, tack för din förståelse

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och Nya stadskärnan sedan byggs i centrala Sundbyberg. Trafikverket har ett omfattande kontrollprogram och ställer krav på skonsamma byggmetoder, men det kommer att låta och vara trångt på många platser under lång tid.

Trafikverkets arbete med att flytta ledningar i Järnvägsgatan behövs för att senare kunna bygga järnvägstunneln. Vissa ledningar ligger djupt i marken. Då behövs spont, det vill säga en stödkonstruktion för att hålla marken på plats när de gräver, schaktar, djupt.

Tack vare järnvägstunneln kan Sundbybergs stad utveckla Nya stadskärnan ovanpå den marken. En levande, trygg och sammanlänkad stadskärna samt en effektiv knutpunkt för kollektivtrafik.

Trafikverket informerar löpande om arbetena på Järnvägsgatan på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats..

Trafikverkets Svar på vanliga frågor om arbeten på Järnvägsgatan. Länk till annan webbplats.

Vad ska göras?

Trafikverket kommer att arbeta med schaktning och spontning nära fastigheternas fasader på Järnvägsgatan. Arbetet kan upplevas som störande för dig som bor och verkar i området, då ljud och vibrationer uppstår. Trafikverket arbetar för att minska störningarna.

Under 2021–2022 planerar Trafikverket att fortsätta med arbeten öster om Esplanaden, men dessa arbeten är ännu i planeringsskede. Trafikverket kommer uppdatera information på sin webbplats om dessa arbeten så snart de är färdiga med planeringen.

Så påverkas framkomligheten

Framkomligheten på Järnvägsgatan kommer påverkas för alla och en del av Järnvägsgatan planeras stängas av för genomfartstrafik. Gående, cyklister och räddningstjänst kommer alltid att kunna komma fram och entréer är tillgängliga. Buss och biltrafik leds om i närliggande kvarter.

Två arbetsområden

Arbetet delas upp i två områden;

 1. Fredsgatan–Ursviksvägen
 2. Esplanaden–Fredsgatan
Karta över Järnvägsgatan, Sundbyberg. Trafikverkets ungefärliga arbetsområde mellan Fredsgatan och Ursviksvägen under skede 1.

Järnvägsgatan, arbetsområde 1 under skede 1. Klicka på bilden för att förstora kartan.

Järnvägsgatan mellan Esplanaden–Fredsgatan, planeras vara framkomlig för biltrafik under skede 1. Trafikverket informerar löpande när sträckan är detaljplanerad för skede 2 och 3 på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats..

Parkeringsplatser för rörelsehindrade och lastzoner som berörs på Järnvägsgatan prioriteras och planeras till närliggande tvärgator. Parkeringar på allmän plats, gatan, inom arbetsområden tas bort och parkering hänvisas till annan gatuparkering eller garage i Sundbyberg.

Det pågår ett arbete med att se över möjligheten att utöka antalet boendeparkeringsplatser i centrala Sundbyberg med anledning av de stora konsekvenser dessa arbeten innebär för parkeringssituationen. När vi har besked om vilka åtgärder som är möjliga kommer dessa att presenteras här på webbplatsen.

Det kommer att bli märkbart färre parkeringsplatser under tiden de stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojektet pågår och vi behöver samsas om utrymmet för allas behov. Tack för din förståelse.

Järnvägsgatan. Karta över arbetsområde 2, skede 1, mellan Esplanaden och Fredsgatan.

Järnvägsgatan, arbetsområde 2, skede 1. Klicka på bilden för att förstora kartan.

Planering inför skede 2

Trafikverkets planering för arbeten, mellan Esplanaden–Fredsgatan

Trafikverket bjuder in till digitala informationsmöten 10–11 mars. Länk till annan webbplats.

Med start under våren 2021 planerar Trafikverket att utföra spontningsarbeten på sträckan Esplanaden–Fredsgatan. Det innebär att de bygger stödkonstruktioner för att kunna gräva djupare och lägga om de ledningar som ligger längre ner i marken. Troligen kommer de även att behöva spränga på sträckan, eftersom det är mycket berg i marken.

När Trafikverket gör dessa arbeten kommer sträckan mellan Fredsgatan och Esplanaden inklusive korsningen Fredsgatan/Järnvägsgatan preliminärt att vara stängd för fordonstrafik. Gående och cyklister kommer alltid fram och tillträde till fastigheter kommer alltid att finnas. Trafikverket beräknar att dessa arbeten preliminärt kommer vara klara våren 2022.

Trafikomläggning Järnvägsgatan, skede 1

Här presenteras en översiktsbild av hur Trafikverkets planerade arbeten påverkar framkomligheten för boende, verksamma, trafikanter och fastighetsägare i skede 1.

Arbetsområde 1 på Järnvägsgatan mellan Fredsgatan och Ursviksvägen är stängt för fordonstrafik. Buss och biltrafik leds om i närliggande kvarter.

Arbetsområde 2 på Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Fredsgatan görs om till gångtrafikområde med tillåten biltrafik i gångfart och vändplan vid Järnvägsgatan 58.

Gående, cyklister och räddningstjänst kommer alltid att kunna komma fram och entréer är tillgängliga.

Trafikverket behöver så småningom stänga av hela Järnvägsgatan för trafik, för att komma åt att flytta ledningar i marken och på sikt bygga tunneln. Det innebär att busstrafiken då kommer ledas om till Sturegatan. Preliminär tidplan för omledning av busstrafiken är vid midsommar 2021.

Översiktsbild, trafiksituation i samband med Trafikverkets förberedande arbeten på Järnvägsgatan.

Järnvägsgatan, Klicka på bilden för att förstora kartan.

Gående, boende och verksamheter Järnvägsgatan 60–70

Förändringar för gående, boende och verksamheter när arbetsområdet på Järnvägsgatan mellan Fredsgatan och Ursviksvägen planeras stängas för fordonstrafik.

 • Det går att gå närmast fasaden och entréer är tillgängliga.
 • Det går även att gå på motsatt gångbana, närmast spåren.
 • Räddningsväg för räddningstjänst finns utmed hela sträckan. Räddningsvägen är dedikerad till dubbelriktat cykelstråk.
 • Trafikverket har dialog med verksamheter för lösa leveranser.

Gående, boende och verksamheter Järnvägsgatan 4258

Förändringar för gående, boende och verksamheter vid arbetsområdet på Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Fredsgatan.

 • Gångstråk flyttas tillfälligt ut från fasad, entréer nås via gångbroar.
 • Det går även att gå på motsatt gångbana, närmast spåren.
 • Räddningsväg för räddningstjänst finns utmed hela sträckan. Räddningvägen är dedikerad till dubbelriktat cykelstråk.
 • Trafikverket har dialog med verksamheter för lösa leveranser.

Cyklister

Det blir inga förändringar för cyklister på Järnvägsgatan i detta skede. Cyklister får fortsatt cykla i båda riktningar och hänvisas till räddningsväg längs Järnvägsgatan mellan Esplanaden och Ursviksvägen. Räddningsväg för räddningstjänst blir dedikerat till dubbelriktat cykelstråk.

Kollektivtrafik

Förändringar av kollektivtrafiken i samband med Trafikverkets arbetsområden på Järnvägsgatan.

 • Bussar från Hallonbergen leds om från Järnvägsgatan via Ursviksvägen, Vegagatan, Esplanaden och åter till Järnvägsgatan österut.
 • Bussar från Sundbyberg station leds från lucia, 13 december, från Järnvägsgatan, via Lysgränd, Sturegatan, Esplanaden, Vegagatan, Ursviksvägen eller åter till Järnvägsgatan västerut beroende på linje.
 • Efter Sundbyberg station är nästa busshållplats "Stationsgatan" i västlig riktning på Sturegatan.
 • Läs mer på sl.se Länk till annan webbplats. om busslinjernas sträckning.
 • I dagsläget planerar Trafikverket att leda om all busstrafik, från Järnvägsgatan till Sturegatan, till midsommar 2021.

Närtrafik buss 951

Inga aktuella förändringar av närtrafiken i samband med Trafikverkets arbetsområden på Järnvägsgatan.

Närtrafiken 951 kör mellan Rissne och Råsunda och har egna busshållplatser. Bland annat utmed Järnvägsgatan.

Närtrafikens bussar stannar bara vid busshållplatsen om det finns resenärer. För att använda bussen måste man ringa och ”beställa” den. Därför ser man sällan bussen på hållplatsen.

Biltrafik

Förändringar av biltrafiken i samband med Trafikverkets arbetsområden på Järnvägsgatan.

 • Järnvägsgatan blir åter enkelriktad på sträckan Rosengatan–Esplanaden i samband med att bussarna åter trafikerar Sturegatan.
 • På den avstängda delen av Järnvägsgatan mellan Fredsgatan–Ursviksvägen prioriteras gående, cyklister och räddningstjänst.
 • Bilar kommer att kunna ta sig fram i gångfart till och från Järnvägsgatan 42–58 via Esplanaden under skede 1.
 • För att komma till Löfströms allé från Järnvägsgatans östra del: Kör Järnvägsgatan och sväng höger till Sturegatan. Ta sedan till höger och fortsätt Vegagatan och sväng vänster till Ursviksvägen. Ta därefter höger till Järnvägsgatan och vänster i rondellen.
 • Återvändsgata på såväl Starrbäcksgatan som Fredsgatan, när Järnvägsgatan stängs för genomfartstrafik. Båda gatorna kommer att ha lastplatser i närheten av avstängningen.

Starrbäcksgatan får vändplan med intilliggande lastplats

Starrbäcksgatan stängs för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan. Där blir istället en vändplan med intilliggande lastplats.

Fredsgatan får rundkörning med intilliggande lastplats

Fredsgatan stängs för genomfartstrafik mot Järnvägsgatan. Där blir istället en en rundkörning samt intilliggande lastplatser.

Hur ersätts parkeringsplatser för rörelsehindrade som tas bort?

De parkeringsplatser för rörelsehindrade, som behöver tas bort från Järnvägsgatan kommer i möjligaste mån att placeras angränsande tvärgata. Mer information kommer här på webbplatsen så snart vi har besked om specifika platser.

Parkeringsplatser på allmän platsmark, gatumark

Det kommer att märkas när Trafikverket bygger ut järnvägen och när Nya stadskärnan sedan byggs. Under tiden de stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojektet pågår blir det trångt för alla och vi behöver samsas om utrymmet – den allmänna platsmarken.

För att bygga järnvägstunneln behöver staden låna ut del av allmän platsmark till Trafikverket. Det betyder att det kommer att bli färre parkeringsplatser på våra gator. Planeringen för framkomlighet och nyttjandet av stadens mark sker utifrån att gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras enligt stadens Mobilitetsprogram.

I Mobilitetsprogrammet Länk till annan webbplats. har Sundbybergs stads förtroendevalda politiker tydliggjort vilka prioriteringar som gäller för olika färdmedel och parkerade fordon är lägst prioriterade. I den mån det är möjligt att hitta utrymme för ersättningsplatser kommer staden och Trafikverket löpande sträva efter att göra det. Dock prioriteras parkeringsplatser för rörelsehindrade och lastzon i första hand, för att bibehålla stadens funktioner.

Här hittar du samlad information om parkering i Sundbyberg. Här finns bland annat information om boendeparkering med karta över områden, avgifter, parkeringsregler och vad som gäller vid våra städ- och servicedagar.

Parkering med boendeparkeringstillstånd

Det pågår ett arbete med att se över möjligheten att utöka antalet boendeparkeringsplatser i centrala Sundbyberg genom att justera regleringen av zoner och tider.

Vi ska även undersöka möjligheten till att vissa gator kan undanhållas service nattetid till förmån för boendeparkering, dock behöver genomfartsgator behålla service nattetid. Servicetid på natten har flera funktioner bland annat drift, renhållning samt snöröjning.

Parkering med boendeparkeringstillstånd

"Centrala Sundbyberg" är ett av områdena för boendeparkering i Sundbyberg. Det sträcker sig på ett ungefär från Ursviksvägen i väst till Götgatan och Ekensbergsvägen i öst samt från Landsvägen i syd till Fredsgränd, Rensgatan i norr.
Information om boendeparkering med karta över områden.

I Sundbybergskartan kan du se de zoner (gul C och blå E) Länk till annan webbplats. som i nuläget är aktuella för boendeparkering. Förstora kartan över centrala Sundbyberg och välj Trafik och Parkeringszoner.

Allmänt om boendeparkering

Parkering med boendeparkeringstillståndet får endast ske på angivna parkeringsplatser med tilläggstavlan BOENDE och i det boendeområdet du är folkbokförd i. Om du vill parkera på andra parkeringsplatser behöver du betala timtaxa.

Fordonet ska alltid flyttas den tid det är parkeringsförbud, så kallad serviceförbud. Parkering får inte ske längre tid än maximalt 7 dygn.

Även om du har betalat boendeparkeringsavgift parkerar du i mån av plats.

Här hittar du samlad information om parkering i Sundbyberg.

Bilpooler i Sundbyberg

Det finns flera tillgängliga bilpooler i och i närheten av Sundbyberg. Du hittar information om deras webbplatser här.

Kommer Järnvägsgatan stängas för biltrafik samtidigt som bussen flyttas till Sturegatan?

När Trafikverket ska lägga om ledningar i Järnvägsgatan behöver gatan stängas av i större eller mindre etapper. Ambitionen är att hålla Järnvägsgatan öppen i så stor utsträckning som möjligt, tills att tunneln börjar byggas.

Trafikverket uppdaterar löpande mer information på trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg Länk till annan webbplats. och andra kanaler så snart de kan.

Var vänder jag mig med frågor om påverkan på mark och fastighet?

Trafikverkets mål är att med sina arbeten påverka så lite som möjligt på mark och fastigheter.

Här kan du läsa mer på Trafikverkets webbplats om vad du gör om en skada skulle uppstå. Länk till annan webbplats.

Här kan läsa mer om Trafikverkets förebyggande arbete och var du vänder dig med eventuella frågor om påverkan på din fastighet, lokal eller bostad Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 16 juni 2022