Kartbild över området vid Hamngatan

Klicka på bilden för att göra den större.

Hamngatan – förbättring av trafiksituationen

Under hösten 2018 gjordes en utredning om trafiksituationen längs med Hamngatan, sträckan mellan Solna stad och Tuvanparken. Nu görs flera förbättringsåtgärder.

Utredningens resultat

Utredningen resulterade i ett antal förslag på åtgärder för en förbättrad trafiksäkerhet längs med sträckan, bland annat:

  • En stödmur ska byggas mot Trädgårdsgatan för att stabilisera slänten ner mot Hamngatan.
  • Ett övergångsställe ska anläggas österut intill Hamngatan 3–5.
  • Gångfartsområdets betongyta behöver kompletteras mellan Strandtorget och Tuvanparken.
  • Två betongrundlar ska tas bort för att förenkla trafikflödet längs med sträckan.
  • En vägbula för sänkt hastighet in i gångfartsområdet ska anläggas.

Ett gångfartsområde infördes på Hamngatan 2017. Detta resulterade i lägre biltrafikflöden. Enligt trafikmätningar passerade 13 700 fordon där per dygn år 2005. Drygt tio år senare passerade cirka 9 100 fordon per dygn. Förra året hade det minskat till cirka 6 700 fordon per dygn.

När åtgärderna i punktlistan är genomförda planerar stadsmiljö- och tekniska nämnden att återigen genomföra mätningar av genomfartstrafiken på Hamngatan.

I februari påbörjades entreprenaden. Arbetet beräknas pågå under våren och vara färdigt till sommaren 2019.

Tidigare arbeten i området

2005–2016: Tvärbana och ny gatuutformning norr om Tuvanparken.

2016-2018: Ny utformning söder om Tuvanparken och ett gångfartsområde infördes.

Senast uppdaterad 15 juli 2019