Mellersta Hallonbergen - Rissneleden östra

Just nu byggs östra delen av Rissneleden om för att göra det säkrare för trafikanter och för att göra gatunätet tydligare. Samtidigt passar vi på att bygga om Skolgången, Hallonbergsvägen och Gesällvägen så att det blir lättare för gående att ta sig fram.

Förberedande arbeten

För att nå vissa ledningar som idag ligger under marken kommer vi att behöva gräva en hel del i området. Det gör vi för att sedan kunna bygga bostäder i de områden vi kallar Freden Större samt Hallonporten Norra och Södra. När ledningsarbetena är klara kommer gatorna att förnyas. I arbetet med Rissneleden behövde vi ta bort träden i den allé som fanns på plats. När vi är helt klara kommer nya träd att planteras.

Ny park och nya gångvägar

Det här är våra planer utöver att nya bostäder ska byggas:

  • En ny park som blir trivsam och trygg med öppna ytor och ny belysning och växtlighet.
  • Området under kraftledningen vid Hallonporten Södra görs om med nya gångvägar och förbättrad tillgänglighet.
  • Nivåskillnader ska till viss del att jämnas ut.
  • Befintliga tunnlar för gång och cykel kommer att byggas bort och ersättas med en ny hastighetssäkrad övergång i nivå med Rissneleden.
  • Bollplanen kommer att tas bort eftersom vi ska bygga för nya bostäder och service.
  • Wallenstam bygger ny förskola med 6-8 avdelningar.

Tidplan

Arbetet kommer att ske i etapper och framkomligheten för biltrafik blir begränsad. Gång- och cykeltrafik kommer även att behöva ledas om i etapper då befintliga gång-och cykelvägar byggs om.

Arbetena på Rissneleden planeras att vara klara vintern 2023/2024.

Övriga byggnationer planeras avslutas bortom denna tidpunkt, vi återkommer med mer information om dem.

Omledning

Gångvägen mellan Skolgången och Hallonbergsvägen är på grund av sin lutning inte tillgänglighetsanpassad i nuläget (vår 2023). Därför krävs en omledning runt kvarteret via Lötsjövägen/Rissneleden tills vidare. Projektet för att göra om parken kommer även att lösa tillgänglighetsanpassningen.

Frågor och svar

Går det att gå och cykla genom kraftledningsstråket under byggtid?

Det kommer vara möjligt att gå genom kraftledningsstråket även under byggtid. Tillgängligheten kommer dock att vara begränsad. Gång- och cykeltrafik kommer att behöva ledas om i etapper.

Kommer det att låta mycket?

Det kommer att uppstå buller, men störande arbeten ska enbart utföras under dagtid.

Hur kommer vi in i garaget vid vändplanen?

Boende och verksamheter kommer att ha tillgång till sina garage och entréer under byggtiden.

Kommer bussarna att gå som vanligt?

Ja, vi kommer att se till att bussarna kan ta sig fram. Eventuellt kan busshållplatslägena förändras.

Senast uppdaterad 12 maj 2023