Flygbild över Enköpingsvägen.

Enköpingsvägen - trafiksäkerhetsåtgärder

Staden genomför trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningarna längs Enköpingsvägen. Vägen är högt trafikerad och hastigheten hålls i många fall inte av motorburna trafikanter.

Obs!
Arbetet med Enköpingsvägen pågår - vi ser just nu över längderna på av- och påfarterna vid Brotorp liksom att komplettera med skyltning för trafik från Solna respektive Ursvik. På grund av långa leveranstider och snöväder vecka 47 bedömer vi att åtgärderna med målning och skyltning är utförda först vecka 48.

Trafikmätningar visar att andelen trafikanter som bryter mot hastighetsbegränsningen är hög. Eftersom trafikmiljön inte återspeglar Sundbybergs stads arbete med tryggare trafikmiljöer, har staden tagit fram åtgärder för att minska hastigheten. Samtidigt bibehålls busstrafikens framkomlighet.

Markerade korsningar längs Enköpingsvägen.

Klicka på bilden för att göra den större.

Projektet kommer att lägga extra stort fokus på respektive de korsningar som finns längs vägen.

I ett första steg kommer åtgärder att genomföras i korsningen vid Oxenstiernas Allé, vid Ursviksvägen och vid Brotorp. Dessutom kommer vissa körfält att utgå och delar av sträckan blir busskörfält. I takt med att staden arbetar för att fler busslinjer ska trafikera via Enköpingsvägen kommer busskörfälten att byggas ut.

Oxenstiernas Allé

I samband med byggnationen av Tvärbanan revs den tidigare gång- och cykelbron över Enköpingsvägen mellan Rissne och Ursvik. Fram tills att en ny bro är på plats över Enköpingsvägen är korsningen vid Oxenstiernas Allé den primära möjligheten för gående och cyklister att korsa Enköpingsvägen mellan Rissne och Ursvik.

För att säkerställa en god trafiksäkerhet kommer längden på övergångsställena i korsningen att kortas ner. Trafiksignalerna kan då optimeras eftersom tiden för gående att passera över övergångsstället minskar.

Ursviksvägen

För att sänka hastigheten in i korsningen och på sikt möjliggöra för ytterligare busskörfält planeras åtgärder där ett körfält utgår, in i korsningen från väster.

Brotorp

Vid utfarterna från Brotorp har det tidigare varit svårt att svänga ut på Enköpingsvägen. En del av problemet har varit höga hastigheter. Ett annat är att det varit för stora flöden av trafik i de yttre körfälten. Åtgärderna på platsen ökar möjligheterna till utfart med färre konflikter, samtidigt som busstrafikens framkomlighet säkerställs.

Just nu (hösten 2022) pågår en utvärdering

Projektet utvärderar för närvarande åtgärderna och ser över utformning för in- och utfarterna vid Brotorp. Vår ambition är att förlänga de yttre körfälten som används för att köra på och av Enköpingsvägen. Vi är beroende av väder för att kunna genomföra åtgärderna. Tack för alla inkomna synpunkter, de har varit ett bra stöd!

Etappvis arbete

Arbetet med Enköpingsvägen kommer att genomföras i etapper. Det påbörjas den 26 oktober i de rödmarkerade korsningarna. Korsningen Milstensvägen planeras utföras senare.

Bakgrundsinformation

I Sundbyberg finns inga gator som betecknas genomfartsled, men i nuläget används Enköpingsvägen till stor del för sådan trafik med cirka 30 000 passerande fordon per dygn.

Det är en politisk prioritering att göra om Enköpingsvägen för att minska genomfartstrafiken och därmed få lägre buller, bättre luft med färre partiklar och trafiksäkrare överfarter. Och att skapa bussfiler möjliggör att Ursvik får en bättre kollektivtrafik framöver med ny busslinje som förhoppningsvis följs av ännu fler busslinjer i framtiden.

Den långsiktiga planen för Enköpingsvägen är att den byggs om till stadsgata med smalare körfält med tät bebyggelse intill. Det återspeglar planeringen i Sundbybergs stads Översiktsplan samt det antagna Mobilitetsprogrammet Pdf, 10.9 MB..

Åtgärderna som genomförs nu ligger i linje med framtida planerad kapacitet. De förväntas bidra till ett nytt rörelsemönster som möjliggör för framtida exploatering. Pågående åtgärder följer Mobilitetsprogammets linje då det ska gynna kollektivtrafiken idag (men framfö allt på sikt) samtidigt som det ska bli säkrare för oskyddade trafikanter att korsa Enköpingsvägen.

Framtidsplanen för Enköpingsvägen är att en stadsutveckling ska bygga ihop Sundbybergs norra och södra delar samtidigt som entréerna mot Solna respektive Stockholm utvecklas till stadsmässiga och välkomnande platser. I området skapas då förutsättningar för en god blandning av bostäder, arbetsplatser och service. En av de viktigaste utgångspunkterna i planeringen är att skapa ett levande stadsrum.

Senast uppdaterad 21 november 2022