Flygbild över Enköpingsvägen.

Enköpingsvägen - trafiksäkerhetsåtgärder

Under vecka 25-27 genomförs arbetet med etapp 2 på Enköpingsvägen där linjemålning och byte av skyltar kommer att ske utvalda nätter under en treveckorsperiod. Samtidigt passar vi på att förbättringsmåla linjemarkeringar i övriga korsningar. Arbetena beräknas vara färdiga den 7 juli.

Enköpingsvägen trafikeras av cirka 30 000 fordon per dygn. En stor andel av dessa är genomfartstrafik. Hastighetsmätningarna visar på en stor andel hastigetsöverträdelse. (15 procent av fordonen åker i 70 km/h eller över). Den aktuella trafikmiljön bidrar till en sämre luftkvalitet, högre buller och en sämre trafiksäkerhet än vad Sundbybergs stad önskar.

Det finns en politisk prioritering att förändra Enköpingsvägen för att minska genomfartstrafiken och därmed få lägre buller, bättre luft med färre partiklar och trafiksäkrare överfarter. Det finns även en långsiktig plan för Enköpingsvägen där den avses byggas om till stadsgata med smalare körfält med tät bebyggelse intill enligt stadens Översiktsplan Länk till annan webbplats. samt det antagna Mobilitetsprogrammet Länk till annan webbplats..

Sundbybergs stad har därför påbörjat omvandlingen av Enköpingsvägen genom att reducera kapaciteten i korsningarna. Åtgärderna som genomförs nu är ett första steg för att minska genomfartstrafiken och samtidigt ge möjlighet att prioritera kollektivkörfält inom snar framtid. Det skulle t.ex. ge möjlighet till bussfil och nya busslinjer som trafikerar Ursvik och som förhoppningsvis följs av ännu fler busslinjer i framtiden.

Åtgärderna förväntas bidra till ett förändrat rörelsemönster som möjliggör för framtida exploatering. Pågående åtgärder följer också stadens framtagna mobilitetsprogam där kollektivtrafik samt oskyddade trafikanter ska prioriteras. Med sänkta hastigheter genom korsningarna ska det bli säkrare för oskyddade trafikanter att korsa Enköpingsvägen.

Pågående åtgärder

Åtgärderna som genomförs nu är ett första steg för att minska genomfartstrafiken och samtidigt ge möjlighet att prioritera kollektivkörfält inom snar framtid. Samtliga korsningar på Enköpingsvägen (genom Sundbybergs stad) uppdateras med ny körfältsindelning genom en reduktion av antalet körfält genom korsningen. Det innebär att vänster körfält används för trafikering rakt fram längs med hela Enköpingsvägen och det högra körfältet för att svänga av till respektive stadsdel.

Markerade korsningar längs Enköpingsvägen.Förstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

Etapp 1 är genomförd under december 2022 och innebar arbeten vid korsningarna vid Oxenstiernas Allé, Ursviksvägen och Brotorp (se röda cirklar i bild ovan).

Etapp 2 inkluderar Milstensvägen (se blå cirkel i bild ovan) och en översyn av skyltningen. Denna etapp planeras att genomföras i juni 2023.

På kort sikt ska åtgärderna bidra till lägre hastigheter, på lång sikt ska det vara möjligt att anpassa korsningen till omgivande exploatering. Det ska även vara möjligt att prioritera busstrafik framöver med nya busslinjer längs Enköpingsvägen.  

Det här ska genomföras inom etapp 2

Milstensvägen

Vid korsningen Enköpingsvägen/Milstensvägen uppdateras körfältsindelningen genom en reduktion av antalet körfält genom korsningen (likt korsningen vid Oxenstiernas Allé samt Ursviksvägen). Detta sker genom målning i körbanan, där ett av de två körfälten rakt fram tas bort, samt med förändrad skyltning för att uppmärksamma ny filindelning inför korsningen. På kort sikt ska korsningen bidra till lägre hastigheter, på lång sikt ska det vara möjligt att anpassa korsningen till omgivande exploatering. Det ska även vara möjligt att prioritera busstrafik.

Översyn av skyltning

I samband med projektets genomförande är det nödvändigt att se över skyltningen på samtliga portaler längs med Enköpingsvägen (inom Sundbybergs stad) för att säkerställa en så enkel och tydlig trafikföring som möjligt längs med hela sträckan.

Det här genomfördes i etapp 1

Oxenstiernas Allé

När bygget av tvärbanan inleddes - mellan Rissne och Ursvik - revs den tidigare gång- och cykelbron över Enköpingsvägen. Fram till att en ny bro är på plats, är det möjligt att korsa Enköpingsvägen mellan Rissne och Ursvik för gående och cyklister i korsningen vid Oxenstiernas Allé.

För att sänka hastigheten in i korsningen och på sikt möjliggöra för busskörfält, har ett körfält tagits bort för trafik rakt fram, i båda riktningarna.

Detta har skett genom målning i körbanan kompletterad av förändrade portaler samt skyltning, för att uppmärksamma ny filindelning inför korsningen.

Ursviksvägen

För att sänka hastigheten in i korsningen och på sikt möjliggöra för busskörfält genomfördes åtgärder där ett körfält utgår, in i korsningen i båda riktningarna.

Detta har skett genom målning i körbanan kompletterad av förändrade portaler samt skyltning för att uppmärksamma en ny filindelning inför korsningen.

Brotorp

Vid utfarterna från Brotorp har det tidigare varit svårt att svänga ut på Enköpingsvägen. En del av problemet har varit höga hastigheter. Ett annat är att det varit för stora flöden av trafik i de yttre körfälten. Åtgärderna på platsen ökar möjligheterna till utfart med färre konflikter, samtidigt som busstrafikens framkomlighet säkerställs.

Detta har skett genom målning i körbanan kompletterad av förändrade portaler samt skyltning, för att uppmärksamma ny filindelning inför korsningen.

Varför har ni genomfört ytterligare förändringar på Enköpingsvägen?

Förändringarna vid Milstensvägen genomförs för att säkerställa en så enkel och tydlig trafikföring som möjligt längs med hela sträckan. Nu gäller att vänster körfält används för trafikering rakt fram längs med hela Enköpingsvägen och det högra körfältet för att svänga av till respektive stadsdel, det minskar risken för att motorfordon råkar lägga sig i fel körfält.

Varför genomför ni dessa förändringar av Enköpingsvägen?

Trafikmätningar visar att andelen trafikanter som bryter mot hastighetsbegränsningen är hög på Enköpingsvägen. Eftersom trafikmiljön inte återspeglar Sundbybergs stads arbete med tryggare trafikmiljöer, har staden tagit fram åtgärder för att minska hastigheten. En viss försämring av framkomlighet under dygnets rusningstid är acceptabel för att uppnå projektets mål avseende att sänka medelhastigheten och därmed öka trafiksäkerheten och minska mängden trafik på Enköpingsvägen.

Det finns en politisk prioritering att förändra Enköpingsvägen för att minska genomfartstrafiken och därmed få lägre buller, bättre luft med färre partiklar och trafiksäkrare överfarter. Det finns även en långsiktig plan för Enköpingsvägen där den avses byggas om till stadsgata med smalare körfält med tät bebyggelse intill enligt stadens Översiktsplan Länk till annan webbplats. samt det antagna Mobilitetsprogrammet Länk till annan webbplats..

Sundbybergs stad har därför påbörjat omvandlingen av Enköpingsvägen genom att reducera kapaciteten i korsningarna. Åtgärderna som genomförs nu är ett första steg för att minska genomfartstrafiken och samtidigt ge möjlighet att prioritera kollektivkörfält inom snar framtid. Det skulle t.ex. ge möjlighet till bussfil och nya busslinjer som trafikerar Ursvik och som förhoppningsvis följs av ännu fler busslinjer i framtiden.

Det är köer på Enköpingsvägen, kommer vägen att få två körfält rakt fram genom korsningen igen?

Enköpingsvägen är i särklass Sundbybergs mest trafikerade väg med runt 30 000 fordon per dygn och åtgärderna är genomförda för att för att minska hastigheterna, få ner antal fordon och för att öka trafiksäkerheten. Nuvarande utformning och dess kapacitet ligger i linje med den målbild som Sundbybergs stad har för Enköpingsvägen.

Vi upplever att det är mer trafik på vår gata efter ombyggnationen, vad gör kommunen?

Sundbybergs stad har planerat för att mäta mängden trafik på Enköpingsvägen samt anslutande lokalgator under våren 2023 samt våren 2024 i ett första skede, detta för att kunna se om det skett några förändringar som föranleder vidare åtgärder. En gata som vi mätt kontinuerligt sedan genomförandet är Ursviksvägen och enligt mätningarna har det inte skett några förändringar i trafikmängder under 2023 (senaste mätningen genomförd i mars).

Anser ni att trafikåtgärderna på Enköpingsvägen blev bra utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv?

Det arbetet som genomförs och planeras på Enköpingsvägen är till för att sänka hastigheterna och på så sätt öka trafiksäkerheten. Vi har stora problem med hastighetsefterlevnaden på Enköpingsvägen. Ju högre hastigheterna är desto svårare olyckor blir det. Då medelhastigheten förväntas minska så minskar även allvarlighetsgraden vid eventuella olyckor. Det är allvarlighetsgraden och inte antalet olyckor som avgör vilka åtgärder som genomförs. I mars 2023 har det gått för kort tid sedan åtgärderna genomfördes för att utvärdera olycksstatistiken men under de senaste fem åren har ungefär en olycka skett varje månad. En sänkning av medelhastigheten är särskilt viktig i korsningarna där oskyddade trafikanter förekommer.

Vilka åtgärder planerar ni för att öka trafiksäkerheten?

Att öka trafiksäkerheten är ett delmål i det pågående projektet för Enköpingsvägen. Målet är att det ska ske färre allvarliga olyckor. Lägre hastigheter är centralt när det kommer till trafiksäkerhet, det finns ett tydligt samband mellan fordonens hastighet och konsekvenserna av olyckor. Inom projektet så har fokus varit att minska hastigheterna, minska konflikterna vid in- och utfart från Brotorp, och möjliggöra för kapacitetsstark kollektivtrafik längs med Enköpingsvägen.

Varför har ni infört busskörfält på Enköpingsvägen?

Det är endast en kort sträcka mellan Ursviksvägen och Brotorp som har försetts med busskörfält, på resterande sträcka har ett körfält helt spärrats av i linje med projektets mål för kapaciteten.

Det är väldigt lite busstrafik på Enköpingsvägen, hur motiverar ni busskörfält.

Vårt övergripande och primära mål är att minska antalet fordon som passerar genom kommunen samtidigt som vi säkerställer att hastighetsefterlevnaden är god. Idag trafikeras Enköpingsvägen av ca 30 000 fordon per dygn. För att minska genomfartstrafiken har vi längs med Enköpingsvägen valt att reducera antalet genomgående körfält i korsningarna till ett i vardera riktningen, dessa kan på sikt användas för att prioritera kollektivtrafiken i linje med stadens styrande dokument.

Hur har busstrafiken påverkats?

Vi har data för buss 540 samt buss 505 i korsningarna Ursviksvägen och Brotorp vilket presenterar relativt stabil restid. Om man ser på genomsnittstiden har den inte förändrats nämnvärt, däremot så har framkomligheten under rusningstid förbättrats avsevärt för de värst utsatta bussarna på linje 505. Under 2023 fortsätter vårt arbete med att utvärdera busstrafikens framkomlighet.

Planerar ni ytterligare åtgärder utöver det som genomförts?

Efter att etapp 2 har genomförts under juni 2023 planeras det inga ytterligare åtgärder under 2023. Det finns en etapp 3 som planeras genomföras i samband med att det blir aktuellt med busstrafik på Enköpingsvägen. I denna etapp målas de avstängda körfälten i korsningarna om till busskörfält. Det påverkar alltså inte kapaciteten varken på sträcka eller i korsningen ytterligare utan möjliggör för bussen att få prioritet.

Senast uppdaterad 27 juni 2023