Flygbild över Enköpingsvägen.

Enköpingsvägen - trafiksäkerhetsåtgärder

Under vecka 25-27 genomförs arbetet med etapp 2 på Enköpingsvägen där linjemålning och byte av skyltar kommer att ske utvalda nätter under en treveckorsperiod. Samtidigt passar vi på att förbättringsmåla linjemarkeringar i övriga korsningar. Arbetena beräknas vara färdiga den 7 juli.

Enköpingsvägen används idag för genomfart (ca 30 000 passerande fordon per dygn) och vid trafikmätningar kör majoriteten högre än skyltad hastighet. Den aktuella trafikmiljön bidrar till en sämre luftkvalitet, högre buller och en sämre trafiksäkerhet än vad Sundbybergs stad önskar.

Det finns en politisk prioritering att förändra Enköpingsvägen för att minska genomfartstrafiken och därmed få lägre buller, bättre luft med färre partiklar och trafiksäkrare överfarter. Det finns även en långsiktig plan för Enköpingsvägen där den avses byggas om till stadsgata med smalare körfält med tät bebyggelse intill enligt stadens Översiktsplan Länk till annan webbplats. samt det antagna Mobilitetsprogrammet Länk till annan webbplats..

Sundbybergs stad har därför påbörjat omvandlingen av Enköpingsvägen genom att reducera kapaciteten i korsningarna. Åtgärderna som genomförs nu är ett första steg för att minska genomfartstrafiken och samtidigt ge möjlighet att prioritera kollektivkörfält inom snar framtid. Det skulle t.ex. ge möjlighet till bussfil och nya busslinjer som trafikerar Ursvik och som förhoppningsvis följs av ännu fler busslinjer i framtiden.

Åtgärderna förväntas bidra till ett förändrat rörelsemönster som möjliggör för framtida exploatering. Pågående åtgärder följer också stadens framtagna mobilitetsprogam där kollektivtrafik samt oskyddade trafikanter ska prioriteras. Med sänkta hastigheter genom korsningarna ska det bli säkrare för oskyddade trafikanter att korsa Enköpingsvägen.

Pågående åtgärder

Åtgärderna som genomförs nu är ett första steg för att minska genomfartstrafiken och samtidigt ge möjlighet att prioritera kollektivkörfält inom snar framtid. Samtliga korsningar på Enköpingsvägen (genom Sundbybergs stad) uppdateras med ny körfältsindelning genom en reduktion av antalet körfält genom korsningen. Det innebär att vänster körfält används för trafikering rakt fram längs med hela Enköpingsvägen och det högra körfältet för att svänga av till respektive stadsdel.

Markerade korsningar längs Enköpingsvägen.Förstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

Etapp 1 är genomförd under december 2022 och innebar arbeten vid korsningarna vid Oxenstiernas Allé, Ursviksvägen och Brotorp (se röda cirklar i bild ovan).

Etapp 2 inkluderar Milstensvägen (se blå cirkel i bild ovan) och en översyn av skyltningen. Denna etapp planeras att genomföras i juni 2023.

På kort sikt ska åtgärderna bidra till lägre hastigheter, på lång sikt ska det vara möjligt att anpassa korsningen till omgivande exploatering. Det ska även vara möjligt att prioritera busstrafik framöver med nya busslinjer längs Enköpingsvägen.  

Det här ska genomföras inom etapp 2

Milstensvägen

Vid korsningen Enköpingsvägen/Milstensvägen uppdateras körfältsindelningen genom en reduktion av antalet körfält genom korsningen (likt korsningen vid Oxenstiernas Allé samt Ursviksvägen). Detta sker genom målning i körbanan, där ett av de två körfälten rakt fram tas bort, samt med förändrad skyltning för att uppmärksamma ny filindelning inför korsningen. På kort sikt ska korsningen bidra till lägre hastigheter, på lång sikt ska det vara möjligt att anpassa korsningen till omgivande exploatering. Det ska även vara möjligt att prioritera busstrafik.

Översyn av skyltning

I samband med projektets genomförande är det nödvändigt att se över skyltningen på samtliga portaler längs med Enköpingsvägen (inom Sundbybergs stad) för att säkerställa en så enkel och tydlig trafikföring som möjligt längs med hela sträckan.

Det här genomfördes i etapp 1

Oxenstiernas Allé

När bygget av tvärbanan inleddes - mellan Rissne och Ursvik - revs den tidigare gång- och cykelbron över Enköpingsvägen. Fram till att en ny bro är på plats, är det möjligt att korsa Enköpingsvägen mellan Rissne och Ursvik för gående och cyklister i korsningen vid Oxenstiernas Allé.

För att sänka hastigheten in i korsningen och på sikt möjliggöra för busskörfält, har ett körfält tagits bort för trafik rakt fram, i båda riktningarna.

Detta har skett genom målning i körbanan kompletterad av förändrade portaler samt skyltning, för att uppmärksamma ny filindelning inför korsningen.

Ursviksvägen

För att sänka hastigheten in i korsningen och på sikt möjliggöra för busskörfält genomfördes åtgärder där ett körfält utgår, in i korsningen i båda riktningarna.

Detta har skett genom målning i körbanan kompletterad av förändrade portaler samt skyltning för att uppmärksamma en ny filindelning inför korsningen.

Brotorp

Vid utfarterna från Brotorp har det tidigare varit svårt att svänga ut på Enköpingsvägen. En del av problemet har varit höga hastigheter. Ett annat är att det varit för stora flöden av trafik i de yttre körfälten. Åtgärderna på platsen ökar möjligheterna till utfart med färre konflikter, samtidigt som busstrafikens framkomlighet säkerställs.

Detta har skett genom målning i körbanan kompletterad av förändrade portaler samt skyltning, för att uppmärksamma ny filindelning inför korsningen.

 

 

Senast uppdaterad 2 juni 2023