Översiktsplanering

En översiktsplan ger vägledning vid beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Nu och på lång sikt.

Översiktsplan för Sundbyberg antogs av kommunfullmäktige 2018 och är ett viktigt styrdokument. Översiktsplanen utgår från stadens vision och presenterar fem målbilder för Sundbybergs utveckling:

• En sammanhållen stad
• Plats för alla
• Levande stadsrum
• Grönska och vatten av god kvalitet
• Den smarta och hållbara staden

Grönplan

Sundbybergs grönplan godkändes av stadsbyggnads- och miljönämnden den 13 juni 2011. Det står om stadens alla grönytor och deras olika kvaliteter och brister. Planen ska fungera som ett underlag för framtida stadsplanering och ge riktlinjer för hur grönytorna ska skötas och utvecklas. Den ska vara lättillgänglig för stadens invånare och uppdateras kontinuerligt.


Senast uppdaterad 5 juli 2024