Översiktsplanering – ÖP 2020

Sundbybergs stads översiktsplan har ändrats. Kommunfullmäktige antog ändringen den 25 mars 2013. Översiktsplanen sträcker sig till 2020, men den ska ses över varje mandatperiod.

Översiktsplan

Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Detta är stadens viktigaste styrande dokument och är vägledande för mycket annan planering. Samhällsplaneringen ska ske med fokus på medborgarna samt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Ändrad och uppdaterad översiktsplan

I nu gällande översiktsplan är det tidigare förändringsområdet Norra Kymlinge borttaget och Kilen utmed nya E18 snävare än tidigare. Staden har samtidigt uppdaterat fakta och beskrivningar, lagt in riktlinjer för bostadsförsörjning och de övergripande delarna från den tidigare mark- och byggpolicyn. En beskrivning av dessa övriga ändringar finns i en särskild bilaga till översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan

En fördjupad översiktsplan är en översiktsplan som gäller för en begränsad del av kommunen. I Sundbyberg finns fördjupade översiktsplaner för Stora Ursvik och för Rissne – Hallonbergen – Ör.

Grönplan

Sundbybergs grönplan godkändes av stadsbyggnads- och miljönämnden den 13 juni 2011. Det står om stadens alla grönytor och deras olika kvaliteter och brister. Planen ska fungera som ett underlag för framtida stadsplanering och ge riktlinjer för hur grönytorna ska skötas och utvecklas. Den ska vara lättillgänglig för stadens invånare och uppdateras kontinuerligt.

Senast uppdaterad 15 december 2017