Forskningsringen - parkeringsgarage

Ändring av detaljplan för parkeringsgarage inom fastigheten Sundbyberg 2:40, Forskningsringen 89 i Ursvik.
Diarienummer KS-0624/2019.

Förslaget

Syftet med denna ändring av detaljplan är att öka utbredningen av kvartersmark för parkeringsgarage i enlighet med hur det är uppfört.

Skede

Detaljplanen handläggs som begränsat standardplanförfarande i enlighet med plan och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 3 juni 2020 och 18 juni 2020 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick den 23 september 2019 i uppdrag att påbörja detaljplanearbete inom fastigheten Sundbyberg 2:40, Forskningsringen 89 i Ursvik. På platsen finns ett redan uppfört parkeringsgarage. Avsikten är att bilda en 3D-fastighet för detta.

Senast uppdaterad 23 juni 2020

Planområdet markerat med röd linje.