Sundbyberg 2:4 - ändring av detaljplan för del av fastigheten

Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby,
diarienummer KS-0555/2016.

Planprocessen

Skedet som planprocessen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är en marköverföring från parkmark till kvartersmark som möjliggör fastighetsbildning och justering av kommungräns. Idag är området planlagt som parkmark, men är delvis impediment mot Landsvägen och används även som markparkering.

Skede

Detaljplanen godkändes vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2018 § 298.

Ett antagande av detaljplanen förväntas ske på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018.

Vy från Landsvägen

Illustration över vy från Landsvägen

Situationsplan för Grow hotel

Situationsplan för Grow hotel

Senast uppdaterad 6 december 2018