Sundbyberg 2:4 - ändring av detaljplan för del av fastigheten

Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby,
diarienummer KS-0555/2016.

Planprocessen

Skedet som planprocessen befinner sig i.

Förslaget

Stadsledningskontoret fick 6 februari 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete på del av fastigheten Sundbyberg 2:4 i Lilla Alby i Sundbyberg. Syftet med detaljplanen är en marköverföring från parkmark till kvartersmark som möjliggör fastighetsbildning och justering av kommungräns. Idag är området planlagt som parkmark, men är delvis impediment mot Landsvägen och används även som markparkering.

Förslaget ger förbättringar av gatumiljön och skapar ett sammanhängande stråk med ytterligare gångyta. På Solna sida om kommungräns finns en antagen detaljplan för ett hotell och exploatören avser att anlägga hotellentré med uppförande av skärmtak, stödkonstruktion, gångytor samt markvärme och planteringar på den
markanvisade ytan i Sundbyberg.

Skede

Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2017 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. 

Vy från Landsvägen

Illustration över vy från Landsvägen

Situationsplan för Grow hotel

Situationsplan för Grow hotel

Senast uppdaterad 28 maj 2018