Sundbyberg 2:4 - ändring av detaljplan för del av fastigheten

Ändring av detaljplan för del av Sundbyberg 2:4 från parkmark till kvartersmark, Landsvägen 30 i Lilla Alby,
diarienummer KS-0555/2016.

Planprocessen

Skedet som planprocessen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är en marköverföring från parkmark till kvartersmark som möjliggör fastighetsbildning och justering av kommungräns. Idag är området planlagt som parkmark, men är delvis impediment mot Landsvägen och används även som markparkering.

Skede

Mellan den 4 september – 28 september 2018 pågår granskning av förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planförslaget visas på följande platser under granskningstiden:
• Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4
• Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
• Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Senast den 28 september 2018 ska synpunkter ha inkommit skriftligt till:
Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg

eller till kommunstyrelsen@sundbyberg.se.
Ange diarienummer KS-0555/2016 på skrivelsen.

Den som inte senast under granskningstiden lämnar någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vy från Landsvägen

Illustration över vy från Landsvägen

Situationsplan för Grow hotel

Situationsplan för Grow hotel

Senast uppdaterad 6 september 2018