Tvärbana - Kistagrenen i Ursvik

Detaljplan för Skelettplan västra Ursvik, diarienummer KS-0638/2015. Den nya tvärbanan till Kista kommer att gå genom Rissne och Ursvik. I Ursvik pågår samtidigt planering för cirka 4 800 bostäder där tvärbanans nya sträckning kommer att gå.

Förslaget

Detaljplanen ska möjliggöra tvärbanans sträckning i västra Ursvik och nordligaste Rissne, genom att det görs en skelettplan. En skelettplan är en detaljplan som inriktar sig på den huvudsakliga strukturen i ett område, i detta fall gatustrukturen.

  • Två hållplatser planeras, en vid Ursviks torg på den nya huvudgatan och en i norra Ursvik vid stadsdelens norra park.
  • Spåren kommer att gå i gatumiljö i mitten av berörda gator. Detaljplanen omfattar även delar av gatunätet.
  • I Kymlinge går tvärbanans spår bredvid E18 vid sidan av en föreslagen bussgata mellan Ursvik och Kista.

Skede

Granskning pågick 16 december 2016–19 januari 2017. Nästa skede är antagande.

visionsbild över tvärbanan i norra ursvik

Bakgrund

Fullmäktige beslutade år 2005 att ge stadsbyggnads- och fastighetsnämnden i uppdrag att starta planarbetet för tvärbanans Kistagren i Sundbyberg. Förslaget innebär en ny dragning av tvärbanan genom Rissne och västra delarna av Ursvik.

Samråd pågick 10 juni–1 juli 2016 och ett samrådsmöte hölls i Signalfabrikens bibliotek. 

Senast uppdaterad 10 februari 2017