Tvärbana - Kistagrenen i Ursvik

Detaljplan för skelettplan västra Ursvik.
Skelettplanen är en viktig förutsättning för att tvärbanans Kistagren ska kunna byggas.
Diarienummer KS-0638/2015.

Illustration planskede

Förslaget

Detaljplanen ska möjliggöra tvärbanans sträckning i västra Ursvik och nordligaste Rissne, genom att det görs en skelettplan. En skelettplan är en detaljplan som inriktar sig på den huvudsakliga strukturen i ett område, i detta fall gatustrukturen.

  • Två hållplatser planeras, en vid Ursviks torg på den nya huvudgatan och en i norra Ursvik vid stadsdelens norra park.
  • Spåren kommer att gå i gatumiljö i mitten av berörda gator. Detaljplanen omfattar även delar av gatunätet.
  • I Kymlinge går tvärbanans spår bredvid E18 vid sidan av en föreslagen bussgata mellan Ursvik och Kista.

Skede

Granskning pågick 16 december 2016–19 januari 2017 och planen antogs av kommunfullmäktige 29 januari 2018. Planen har därefter överklagats till kommunen. Överklagandet tillsammans med övriga handlingar i ärendet har skickats till Mark- och miljödomstolen som kommer att pröva målet enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Domstolen tar också ställning till om den som överklagar har rätt att överklaga. 

visionsbild över tvärbanan i norra ursvik

Bakgrund

Fullmäktige beslutade år 2005 att ge stadsbyggnads- och fastighetsnämnden i uppdrag att starta planarbetet för tvärbanans Kistagren i Sundbyberg. Förslaget innebär en ny dragning av tvärbanan genom Rissne och västra delarna av Ursvik.

Senast uppdaterad 28 augusti 2018