Stora Ursvik - Vallen

Illustration

Parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85.
Diarienummer KS-0639/2015.

Skedet som planeringen befinner sig i

Skedet som planeringen befinner sig i

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större park och ett aktivitetsstråk med utgångspunkt från platsens förutsättningar. Det gröna ska gestaltas tryggt och identitetsskapande och bli Ursviksbornas nya stadsdelspark. Parken ska bilda en grön helhet där nya platser skapas för att generera aktiviteter, rörelse och möten.

Skede

Mellan 8 februari och 11 mars 2018 pågick samråd av förslaget och det fanns möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningsskedet är den sista möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget och det beräknas att genomföras under 2019. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap.19 PBL).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att ge dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för en utbyggnad av delområde 2 i Ursvik (Ursviks västra delar). Detaljplanearbetet föregicks av ett planprogram med tillhörande gestaltningsprogram (dnr KS-0045/2015).

Kartbilder

Till vänster orienteringskarta, till höger detaljplaneområdet

Illustrationsplan

Illustrationsplan

Illustration Kvarnparken

Illustration Kvarnparken

Illustration kvarteret Tjuren

Eventuell byggnadsvolym i kvarteret Tjuren, ett storkvarter med variation i form och innehåll. Illustration: Förvaltaren.

Senast uppdaterad 19 mars 2019