Stora Ursvik - Vallen

Parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85.
Diarienummer KS-0639/2015.

Skedet som planeringen befinner sig i

Skedet som planeringen befinner sig i

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en större park och ett aktivitetsstråk med utgångspunkt från platsen förutsättningar.

Förutom att erbjuda en attraktiv utemiljö ska även parkstråket omhänderta dagvatten från närliggande områden samt hantera buller och fungera som skyddsvall. Syftet är också att möjliggöra för ett större bostadskvarter med centrumändamål i framförallt bottenvåningarna.

Skede

Mellan 8 februari och 11 mars 2018 pågick samråd av förslaget och det fanns möjlighet att lämna synpunkter.

Nästa skede är granskning som är den sista möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att ge dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för en utbyggnad av delområde 2 i Ursvik (Ursviks västra delar). Detaljplanearbetet föregicks av ett planprogram med tillhörande gestaltningsprogram (dnr KS-0045/2015).

Illustration
Illustrationsplan

Illustrationsplan

Senast uppdaterad 20 februari 2024