Stora Ursvik – Torget

Illustration torget

Torget ska upplevas som både generöst och intimt

Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, torget.
Diarienummer KS-0637/2015.

Skedet som planeringen befinner sig i

Skedet som planeringen befinner sig i

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bebyggelsekvarter innehållandes bostäder, handel och service samt stadsdelens centrala mötesplats Ursviks torg. För att åstadkomma gator med en tydlig stadskaraktär ställs krav på att byggnader placeras i gatuliv och bostadsentréer mot gata. Bostadsentréer ska där det är möjligt vara genomgående mellan gata och gård.

Skede

Mellan 8 februari och 11 mars 2018 pågick granskning av förslaget och det fanns möjlighet att lämna synpunkter.

Detaljplanen godkändes vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2019.

Ett antagande av detaljplanen förväntas ske på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 maj 2019.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att ge dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för en utbyggnad av delområde 2 i Ursvik (Ursviks västra delar).

År 2015 färdigställde staden ett övergripande planprogram för Ursviks västra delar. Det övergripande målet är att skapa en tät och varierad stadsmiljö som är väl integrerad med de övriga delarna i Stora Ursvik. Planprogrammet har också höga ambitioner när det gäller hållbara transporter som gång-, cykel- och kollektivtrafik. I detta arbete är miljön för gående viktigast.
Detaljplanen var ute på samråd under perioden 28 september–26 oktober 2016. Synpunkterna och kommunens besvarande av dessa finns redovisade i en separat samrådsredogörelse.
Denna detaljplan tillsammans med Skelettplan och Vallen har flertalet gemensamma frågor.

Illustration bebyggelselandskap

Ett varierat bebyggelselandskap

Illustrationsplan

Illustrationsplan

Senast uppdaterad 22 maj 2019