Stora Ursvik - torget

Stora Ursvik, torget

Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, torget. Diarienummer KS-0637/2015.

År 2015 färdigställde staden ett övergripande planprogram för Ursviks västra delar. Det övergripande målet är att skapa en tät och varierad stadsmiljö som är väl integrerad med de övriga delarna i Stora Ursvik. Planprogrammet har också höga ambitioner när det gäller hållbara transporter som gång-, cykel- och kollektivtrafik. I detta arbete är miljön för gående viktigast.

Denna detaljplan (Stora Ursvik - torget KS-0637/2015) är den första som  tas fram utifrån planprogrammet som också innehåller kvartersmark.

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga bostäder och ett centralt torg, samt skapa förutsättningar för handel och service. Hållbara transporter är en viktig del av planen, miljön för gående är viktigast.

Skede

Den 28 september–26 oktober 2016 var förslaget ute på samråd och visades då i stadshuset, i Hallonbergens och Signalfabrikens bibliotek.

Nästa skede är granskning. Den som inte senast under granskningstiden lämnar någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. All nödvändig information kommer att publiceras här inför granskningsskedet.

Torget i Stora Ursvik med uteserveringar
Torget i Stora Ursvik med hållplats och cykelbana
Illustrationsplan

Håll musen över bilden för större bild.

Senast uppdaterad 3 januari 2017