Spiken 11, 12: ny- och påbyggnation av bostäder

Möjliggöra för nybyggnation av bostäder på fastigheternas innergårdar, Järnvägsgatan 54–56.
Diarienummer KS-0062/2015.

Planskede

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder på fastigheterna Spiken 11 och 12. Detaljplanen innebär att cirka 38 lägenheter kan uppföras, fördelade på två gårdshus på två fastigheter med befintliga gatuhus. Byggnadsvolymer och placeringar samt utförande har utretts för lämplighet med hänsyn till omgivande bebyggelse och Sundbybergs kulturhistoriskt värdefulla stadskärna.
Fastigheternas nuvarande användning, bostäder med handel i bottenvåningarna mot Järnvägsgatan, bekräftas i och med detaljplanen.

Skede

Kommunfullmäktige beslutade 18 december 2017 § 516 att anta detaljplan för ny- och påbyggnation på fastigheten Spiken 11–12, Järnvägsgatan 54–56.

Detaljplanen vinner laga kraft 18 januari 2018 om beslutet inte överklagas.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 29 september 2014 § 246 att ge dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för nybyggnation av bostäder på fastigheterna Spiken 11 och Spiken 12.

Situationsplan över Spiken 11 och 12.

Klicka för att se en större bild med förklarande text.

Klicka på bilden för att förstora den.

Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 16 januari 2018