Rissneleden - utveckling av kvarteret Stockmakaren

Tillbyggnad av kontorsbyggnad på fastigheten Stockmakaren 1 och del av Sundbyberg 2:26 och Sundbyberg 2:79.
Diarienummer KS-0066/2015.
Förslaget är vilande.

Förslaget

  • Syftet med detaljplanen är att utöka antal arbetsplatser på fastigheten Stockmakaren 1.
  • En oval kontorsbyggnad i 12 våningar placeras mellan dagens kontorsbyggnad och Kvarnvägen.
  • Kvarnvägen flyttas något mot öster och en ny cirkulationsplats vid Rissneleden/ Kvarnvägen ersätter dagens T-korsning.
  • Tvärbanan (den planerade Kistagrenen) kommer att gå i bergssluttningen ovanför Artillerivägen och på en bro över Rissneleden, Kvarnvägen och Enköpingsvägen.

Skede

Förslaget är för närvarande vilande.

Bakgrund

2012 fick stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att starta detaljplanearbete för tillbyggnad av kontorsbyggnaden. Fastighetsägare är RBS Nordisk Renting.

2013 var förslaget ute på programsamråd.

Illustration över den föreslagna byggnaden.
Situationsplan. Klicka på bilden för att se hela planen.
Situationsplan med byggnaden, ny cirkulationsplats, tvärbanan och gång/cykelbro över Enköpingsvägen.

Situationsplan med byggnaden, ny cirkulationsplats, tvärbanan och gång/cykelbro över Enköpingsvägen.

Sektion genom den befintliga byggnaden och den nya byggnadens fasad.

Sektion genom den befintliga byggnaden och den nya byggnadens fasad.

Senast uppdaterad 27 december 2018

Den röda ringen markerar planområdet