Päronet 2 - utökade användningsområden

Staden har undersökt möjligheten att ändra detaljplanen för del av fastigheten Päronet 2 i Lilla Ursvik, så att bland annat förskola, vård och publika ändamål kan inrymmas.
Diarienummer KS-0064/2015.

Skedet som planprocessen befinner sig i

Skedet som planprocessen befinner sig i

Förslaget

  • Fastigheten får en flexibel användning som tillåter förskola, bostad med anknytning till vård och centrumändamål.
  • Detaljplanen får en byggrätt som ska anpassas till den befintliga bebyggelsen, som har ett kulturhistoriskt värde.
  • Säker trafikmiljö runt planområdet fastställs.

Förslaget har tidigare varit ute på granskning, där det funnits möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna och stadens svar redovisas i ett separat granskningsutlåtande som återfinns under Relaterat innehåll.

Skede

Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017 § 456 att anta detaljplanen för Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik.
Överklagande av planen ska ha inkommit till Sundbybergs stad senast 5 januari 2018. Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla den 8 januari 2018 om den inte överklagas.

Bakgrund

Den 20 oktober 2014 fick dåvarande stadsbyggnads- och miljöförvaltningen i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja arbete med detaljplan för del av fastigheten Päronet 2.

2015 var förslaget ute på samråd.

Senast uppdaterad 14 december 2017