Samråd Råsta-Örvallen

Den 16 augusti kl 18.00 hölls det andra samrådsmötet för Råsta-Örvallen. Mötet hölls digitalt.

Svar på de frågor som inte besvarades under samrådsmötet 16 augusti

Hur många parkeringsplatser för alla idrottsverksamheter (inkl Örhallen) är planerade i ishallen? Hur är det tänkt att bilburna föräldrar ska kunna lämna barn på den föreslagna förskolan?

Svar: Sammanlagt 118 parkeringsplatser bedöms behövas för de idrottsverksamheter som möjliggörs i programområdet. Ytterligare ett antal behövs för att täcka Örhallens behov, men kan tillgodoses i ishallen som ger utrymme för cirka 300 parkeringsplatser.

Hämtning och lämning till förskolan föreslås ske via angöringszon på den nya gatan mellan ishallen och förskolan.

Hur många parkeringar till kostnaden noll kronor (som ju BRF:erna Hästhoven och Blåelden har idag enligt gällande officialservitut) planerar man att skaffa i de nya midi- och maximi-alternativen? Och var?

Svar: Kostnaden för parkering hanteras inte i planprogrammet utan i framtida överenskommelser mellan berörda parter. I mediumscenariot föreslås befintliga parkeringsplatser som tillhör Brf Blåelden 2 att tillgodoses i ishallen. I maximiscenariot föreslås befintliga parkeringsplatser som tillhör Brf Hästhoven 2 att tillgodoses i ishallen och/eller mobilitetshuset.

Max alternativet skulle innebära ca 700 + Brf 100 + 120 lägenheter = Totalt ca 920 lägenheter. Hur många p-platser beräknas?

Svar: Det sammanlagda parkeringsbehovet i maximiscenariot bedöms vara cirka 580 parkeringsplatser. Av dessa räknas 168 p-platser för befintliga flerbostadshus, 277 p-platser för nya bostäder, 118 p-platser för idrottsverksamheter samt ytterligare ett antal för nya Örskolans och Örhallens behov.

Det kommer i detaljplaneskedet att studeras noggrannare vilket parkeringsbehov staden bedömer kopplat till de kollektivtrafiklösningar och mobilitetslösningar som föreslås i området.

Är ishallen endast tänkt till föreningslivet?

Svar: Nej, ishallen är även tänkt att vara till för allmänheten. Till exempel kommer det finnas tider för ”allmänhetens åkning”.

Vilken arenaklassificering kommer de respektive isytorna att ha? (Tex. Publikhall A, B, C och/eller Träningshall A, B eller C)

Svar: Ishallen föreslås få en publikhall med kapacitet på 300–500 personer och en träningshall med viss publikkapacitet.

Här hittar ni kontaktuppgifter till stadens politiker.


Senast uppdaterad 19 augusti 2022