Örskolan – skola och idrottshall

Byggnation av nya skollokaler samt en idrottshall inom fastigheten Kungsljuset 1 vid Ringleken i stadsdelen Ör. Diarienummer KS-0914/2017.


Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny skola med plats för cirka 630 elever från förskoleklass till årskurs 6. Samtidigt möjliggörs en ny idrottshall för skola och föreningsliv. Förslaget innebär att befintlig skolbyggnad rivs för att ge plats åt ny bebyggelse.

Skede

Detaljplanen godkändes vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2020, § 220.

Kommunfullmäktige antog planen den 23 november 2020, § 410.

Tillkännagivandet om justerat protokoll är anslaget på kommunens anslagstavla under tiden 27 november 2020 t.o.m. den 19 december 2020.

Planen vinner laga kraft den 18 december 2020 om beslutet inte överklagas.

Ta del av planhandlingar och utredningar under rubriken Relaterat Innehåll.

Bakgrund

Av Sundbybergs stads budget 2019 med plan för 2020-2021, framgår att Örskolan ska ägas och drivas i stadens regi. Ett ökat befolkningsantal i området har förändrat förutsättningarna och behoven för skollokalerna.

Exempel på utformning av skola. Illustration Visbyark

Exempel på utformning av skola. Illustration Visbyark

xempel på utforming av idrottshall. Illustration Visbyark

Exempel på utforming av idrottshall. Illustration Visbyark.

Fågelvy över bebyggelseförlaget. Illustration Visbyark.

Illustrationsplan som visar skolgård. Illustration Tengbom.

Illustrationsplan som visar skolgård. Illustration Tengbom.

Senast uppdaterad 28 november 2020