Örskolan – skola och idrottshall

Byggnation av nya skollokaler samt en idrottshall inom fastigheten Kungsljuset 1 vid Ringleken i stadsdelen Ör, diarienummer KS-0914/2017.

Bakgrund

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen om att påbörja ny detaljplan för fastigheten Kungsljuset 1 vid Ringleken, i stadsdelen Ör.

Av Sundbybergs stads budget 2019 med plan för 2020-2021, framgår att Örskolan ska ägas och drivas i stadens regi. Ett ökat befolkningsantal i området har förändrat förutsättningarna och behoven för skollokalerna.

Syfte

Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten för byggnation av nya skollokaler för cirka 630 elever samt en idrottshall inom fastigheten.

Skede

Nästa skede är samråd, då kan du lämna synpunkter på förslaget.


Senast uppdaterad 16 juli 2019

Den röda ringen markerar planområdet