Örskolan – skola och idrottshall

Byggnation av nya skollokaler samt en idrottshall inom fastigheten Kungsljuset 1 vid Ringleken i stadsdelen Ör. Diarienummer KS-0914/2017.


Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny skola med plats för cirka 630 elever från förskoleklass till årskurs 6. Samtidigt möjliggörs en ny idrottshall för skola och föreningsliv. Förslaget innebär att befintlig skolbyggnad rivs för att ge plats åt ny bebyggelse.

Ta del av planhandlingar och utredningar under Relaterat innehåll.

Skede

Rubricerad detaljplan som antogs av kommunfullmäktige den 23 november 2020, § 410 har blivit överklagad till mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolens domslut den 15 april 2021 har överklagats till mark- och miljööverdomstolen.

Detaljplanen vinner laga kraft först när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort.

Bakgrund

Av Sundbybergs stads budget 2019 med plan för 2020-2021, framgår att Örskolan ska ägas och drivas i stadens regi. Ett ökat befolkningsantal i området har förändrat förutsättningarna och behoven för skollokalerna.

Exempel på utformning av skola. Illustration Visbyark

Exempel på utformning av skola. Illustration Visbyark

xempel på utforming av idrottshall. Illustration Visbyark

Exempel på utforming av idrottshall. Illustration Visbyark.

Fågelvy över bebyggelseförlaget. Illustration Visbyark.

Illustrationsplan som visar skolgård. Illustration Tengbom.

Illustrationsplan som visar skolgård. Illustration Tengbom.

Senast uppdaterad 7 maj 2021

Den röda ringen markerar planområdet