Örskolan – skola och idrottshall

Byggnation av nya skollokaler samt en idrottshall inom fastigheten Kungsljuset 1 vid Ringleken i stadsdelen Ör, diarienummer KS-0914/2017.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en nybyggnation av skola och förskola med plats för cirka 630 elever, samt att möjliggöra en ny mellanstor idrottshall. Det innebär att befintlig skolbyggnad rivs för att ge plats åt ny bebyggelse.

Vidare är syftet att möjliggöra en ny stickgata i anslutning till Örsvängen, med angöring för leveranser och avfallshantering till skolverksamheten. Omkringliggande gång- och cykelvägar föreslås även breddas och överföras till allmän plats.

Skede

Förslaget var ute på samråd under perioden 25 november till 17 december 2019 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Bakgrund

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen om att påbörja ny detaljplan för fastigheten Kungsljuset 1 vid Ringleken, i stadsdelen Ör.

Av Sundbybergs stads budget 2019 med plan för 2020-2021, framgår att Örskolan ska ägas och drivas i stadens regi. Ett ökat befolkningsantal i området har förändrat förutsättningarna och behoven för skollokalerna.


Senast uppdaterad 18 december 2019