Orgeln 7, bostäder Sturegatan

Bostäder mot Sturegatan i fastigheten Orgeln 7. Diarienummer KS-0326/2016.

Planskede

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är en påbyggnad av två bostads- och kontorsvåningar med fläktrum samt att säkerställa handels- och kontorsplanens nuvarande användning av fastigheten. Planområdet är cirka 2000 kvm stort och omfattar byggnaden som ligger mot Sturegatan. Detaljplanen ger flexibilitet att utöka antalet arbetsplatser och/eller bostäder i centralt läge.

Skede

Kommunfullmäktige beslutade 18 december 2017 § 517 att anta detaljplanen för Orgeln 7, påbyggnad av bostäder och kontor på Sturegatan.

Detaljplanen vinner laga kraft 18 januari 2018 om beslutet inte överklagas.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2016 § 270 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Orgeln 7 avseende kontor/handel och bostäder. Del av detaljplan för Orgeln 7, som avser huset mot Järnvägsgatan, antogs i maj 2016. Bostäderna mot Sturegatan som undantogs då, prövas nu på nytt.

Fastigheten Orgeln 7 sett från hörnet Sturegatan/Tallgatan

Sektion från Rosengatan med pågående ombyggnationen och med föreslagen påbyggnad mot Sturegatan. Klicka på bilden för att förstora den.

Centrala Sundbyberg. Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 2 januari 2018