Landsvägen 33 - lokaler för handel

Detaljplanen för fastigheten Berghällen 10 i Lilla Alby ändras så att handelsverksamhet långsiktigt kan tillåtas i fastighetens två lokaler.
Diarienummer KS-0061/2015.

Förslaget

  • Planbestämmelserna för fastigheten ändras så att centrumändamål tillåts i de två lokaler som finns i byggnaden. Centrumändamål innebär exempelvis restaurang, butik, kontor och föreningslokal.
  • Planförslaget innebär ingen ny bebyggelse och inte heller några förändringar av den befintliga bebyggelsen.

Skede

Under tiden 25 mars 2015 till 24 april 2015 var detaljplanen ute på samråd och sakägarkrets samt remissinstanser gavs tillfälle att lämna synpunkter.

Detaljplanen bedrivs med enkelt planförfarande i enlighet med PBL 2010:900, där granskningsskedet ersätts av en underrättelse direkt till samrådskretsen.

Nästa skede i planprocessen är antagande.

Bakgrund

Den 13 juni 2014 fick dåvarande stadsbyggnads- och miljöförvaltningen (numera sektorn för samhälssbyggnad), genom delegationsbeslut från kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja arbete med en ny detaljplan för Berghällen 10.

Huset med lokaler i bottenvåningen på Landsvägen 33.

Huset med lokaler i bottenvåningen på Landsvägen 33.

Senast uppdaterad 20 januari 2022