Kavallerivägen - bostäder och centrum

Nya bostäder längs Kavallerivägen på fastigheterna Sundbyberg 2:57 och del av Sundbyberg 2:26.
Diarienummer KS-0102/2017.

Förslaget

Syftet med detaljplanen innebär möjlighet att uppföra en högre byggnad med cirka 10 våningar i korsningen Rissneleden/Kavallerivägen med lokal i bottenvåning och bostäder ovanpå. Längs med Kavallerivägen norrut föreslås två bostadslängor i varierad höjd, 6–7 våningar. Förslaget genererar drygt 160 lägenheter i bostadsrätter.

De byggnader som ligger vid torget ska utformas med lokaler avsedda för handels­ändamål i bottenvåning för de delar av byggnaderna som vänder sig mot torgytan.

Bebyggelse och placering syftar även till att skapa en mer stadsmässig karaktär längs Kavallerivägen.

Skede

Detaljplanen godkändes vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober 2019 och ett antagande av planen förväntas ske vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2019.

Bakgrund

Det aktuella planområdet ingick tidigare i detaljplanen för del av Sundbyberg 2:26 med flera fastigheter vid Kavallerivägen och Rissneleden i Rissne C 425 som vann laga kraft 7 juli 2016. Förslaget innebar bland annat en totalhöjd för en av byggnaderna till + 59,5 meter. Enligt överklagan från Luftfartsverket får inga byggnader uppföras högre än en totalhöjd om 50 meter. I och med detta upphävdes aktuellt planområde av länsstyrelsen. Upphävt område är nu anpassat till Luftfartsverkets önskemål och högsta tillåtna totalhöjd är satt till 50 meter.

Skiss över ny bebyggelse, ny förgårdsmark och ny trädgård med plats för lek. Klicka på bilden för att förstora den.

Perspektiv från Kavallerivägen - Bild White Arkitekter

Exempel på hur föreslagen bebyggelse utmed Kavallerivägen kan utformas - Bild White arkitekter

Senast uppdaterad 17 oktober 2019